Navigera till sidans huvudinnehåll

Translationell forskningsplattform

Medel för translationell forskning

Det ges möjlighet att ansöka om stöd för translationell forskning i samband med Futurums ordinarie ansökningsomgångar.

Kännetecken translationell forskning

Utgångspunkten för translationell forskning inom Region Jönköpings län, är att forskningen fokuserar på kliniskt relevanta problem som iakttas i vården och ger upphov till nya forskningsidéer vilka i sin tur beforskas. Det kan röra sig om experimentell, preklinisk forskning som överförs till vården för att ge patientnytta. Translationell forskning är multidisciplinär. Hit hör klinisk forskning som bedrivs i samverkan mellan diagnostik (laboratoriemedicin, röntgen, klinisk fysiologi) och klinik. Projekt kan med fördel bedrivas tillsammans med de närmaste lärosätena, till exempel Linköpings universitet och Hälsohögskolan Jönköping University.

Sammantaget är målbilden att forskningen ska bidra till patientnytta såväl som att utveckla den akademiska miljön, genom att stimulera till samverkan mellan diagnostiker och kliniker.

Hur görs ansökan

Ansökan görs via Futurums ordinarie ansökningsprocess i ansökningssystemet Researchweb, där samtliga ansökningsformulär finns (öppnas 2 månader före sista ansökningsdag).

Ansökan kan göras 2 gånger per år. Futurums instruktioner och ansökningsdatum gäller.

Verksamhetschefen ska intyga sitt godkännande genom att skriva under ansökan.

Granskning, beslut, fördelning och tilldelning sker inom ramen för Futurums ordinarie processer.

Ansök via Researchweb

Anslag prioriteras till projekt som:

  • är multidisciplinära med aktivt medverkande forskare anställda inom diagnostiska områden (laboratoriemedicin, röntgen och klinisk fysiologi) och kliniskt aktiva forskare anställda inom annat område inom Region Jönköpings län,
  • innehåller moment av diagnostisk utveckling (laboratoriemedicin, röntgen, klinisk fysiologi), leder till förbättrad/effektivare diagnostik eller optimerat behandlingsval,
  • är patientnära och bidrar med patientnytta och förbättrad hälsa för regionens invånare.

Anslag till forskningstid

Kompensation motsvarande 1-3 månaders grundlön vid ansökningstillfället kan sökas, 3 månader beviljas endast i undantagsfall.

Anslag till forskningsprojekt

Anslaget kan användas till material, reagenser, lön för medarbetare, databehandling, resor inom projektet, utrustning, sekreterarhjälp med mera.
Max 250 000 kronor per forskningsprojekt kan sökas.

Beviljat anslag till forskningstid respektive forskningsprojekt får disponeras i 2 år. Varje huvudsökande får ha max en ansökan per ansökningsomgång, men däremot finns ingen begränsning i möjlighet att delta som medsökande. Möjlighet till fortsättningsansökan finns inom 3 år från originalansökan.