Navigera till sidans huvudinnehåll

Utveckling av systematisk uppföljning

Mättavlan Nära vård i Diver innehåller ett urval parametrar som syftar till att följa riktningen mot en mer personcentrerad hälso- och sjukvård som i högre grad sker i primärvården eller av patienterna själva. Urvalet är gjort efter analys av:


•  Nationella mätetal nära och god vård i öppna jämförelser
•  Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019 - God och nära vård
•  Budget och flerårsplan, Region Jönköpings län
•  Primärvårdskvalitet


Områden som identifierades som viktiga var: tillgänglighet, resurser, samskapande, medicinsk kvalitet, kroniska sjukdomar, förflyttning av vård, digitalisering, hälsa och prevention, samt psykiatri. Mättavlan är kontinuerligt under utveckling och förändras över tid allteftersom nya kunskaper och arbetssätt utvecklas.
I tillägg har nämndnyckeltal framarbetats av en parlamentarisk grupp som följer arbetet med strategierna och utvecklingsområden relaterat till dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård”.