Navigera till sidans huvudinnehåll

Artikel – producera och publicera

Det finns numera flera kvalificerade tidskrifter som publicerar artiklar om utvecklings- och förbättringsarbeten. Det är viktigt att fler av oss som arbetar med kvalitetsfrågor och deltar i förbättringsarbeten försöker publicera det vi gjort för att den nyvunna kunskapen ska kunna spridas vidare till andra.

Här är några tips för vad som kan ingå i en sådan artikel (se även SQUIRE-Guideline längre ned):

Struktur för rapporter från förbättringsarbeten inom kvalitetsområdet

 • En kort beskrivning av det sammanhang (kontext) som arbetet gjorts inom; relevanta detaljer om medarbetarna och klinikens funktion, team, enhet och patientgrupper.
 • Beskriv problemet: vad ville ni åstadkomma?
 • Viktiga mätningar i projektet; vad är en förbättring i detta fall sett ur patienternas synvinkel?
 • Beskriv processen hur ni samlade in information: metoder som användes för att komma åt problemet.
 • Analys och vad ni fick fram/förståelse som ökade: hur förändrade den information ni fick fram er förståelse av problemet?
 • Strategi för förändring: vilka förändringar genomfördes verkligen? Hur implementerades de? Vem var involverad i förändringsprocessen? Hur blev förändringen bestående?
 • Förändringens effekt: hur ledde detta till förbättring för patienterna och hur vet ni det?
 • Nästa steg: vad har ni lärt er och/eller åstadkommit, och hur ska ni gå vidare?

Källa: BMJ

The SQUIRE-Guidelines till disposition av artikel

Paul Batalden vid Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Frank Davidoff vid Institute for Healthcare Improvement och David Stevens, redaktör för tidningen Quality and Safety in Health Care presenterade i april 2006 ett förslag till disposition som sedan utvecklats till The SQUIRE-Guidelines:

 1. Titel  (Gör en lockande titel och ta helst med orden Improvement project i titeln för att sökmotorer på internet ska hitta artikeln.)
 2. Abstract - summera det viktigaste

Introduktion - Varför startade vi?

 1. Bakgrund
 2. Det lokala problemet
 3. Syfte med förändringen(-arna)
 4. Den fråga som ska studeras och andra underliggande frågor som interventionen avsåg att ge svar på

Metoder Vad gjorde vi?

 1. Etiska frågor
 2. Var vi finns geografiskt och var i organisationen, medarbetare
 3. Planerad intervention (Inledande deltaljerad strategi för vad ni ville göra)
 4. Planering av studien av interventionen
 5. Metoder för utvärdering och vad som säkrar kvalitet och att metoder är adekvata
 6. Analysmetoder (statistik och tidsserier; speciellt IT-stöd)
  Mätningar (vad ni mätte, olika perspektiv, hur ni validerade mätningarna)

Resultat - vad vi fann

  1. Resultat - Hur enheten ser ut och fungerar och om förbättringsarbetet. Analys av situationen (skattning av den lokala kontexten, patienter, tidigare erfarenheter av förändringar, och hur utvärderingar var en hjälp att förstå problemet) funktion (enhetens syfte och processer, team och program)
  2. Resultat i vårdprocesserna och resultat för patienterna
   Hur den första förbättringsplanen utvecklades över tid (och om), olika förändringsstrategier inklusive de som valdes bort; hur och varför utveckling skedde och vem som var ansvarig för den; fördelar, oväntade resultat, problem, misstag et cetera; evidens för samband mellan resultat och genomförda förändringar/interventioner.

Diskussion - Vad innebär det vi kom fram till?

 1. Summering (viktiga förbättringar, upptäckter, vad ni lärde er, resultat som åstadkoms, svårigheter; särskild styrka med studien).
 2. Sammanhang med annan evidence (jämför era resultat med andras; eventuellt vad sägs i litteraturen).
 3. Begränsningar (vad som kan vara bias, faktorer som kan påverka generaliserbarheten, unika spörsmål et cetera).
 4. Förståelse och tolkning av resultat.
 5. Slutsatser (Vad detta betytt för arbetssätt och fortsatta studier, planering för hur ni ska få förändringen att bestå, nästa steg).

Övrig information - Fanns det andra faktorer att handskas med eller som förklaring i studien?

 1. Finansiering av studien och vad finansiärer bidrog med i arbetet och publiceringen.

Fågor att ställa sig

 • Handlar min text om att förbättra hälso- och sjukvården?
 • Har texten ett budskap som är relevant för förbättringar eller patientsäkerhet?
 • Beskriver texten förändringar som förbättrar något för patienterna? Håller den vad gäller  evidence?
 • Vad finns det för andra att lära?

Tänk på

 • att förändringen behöver inte vara helt originell
 • att du måste ha ett budskap för andra
 • att beskriva sammanhanget noga
 • att organisatoriska förändringar är viktiga
 • att interaktion mellan medarbetare är viktigt
 • att budskapet i sig kan finnas i de svårigheter ni haft
 • att utvecklingen inte behöver vara linjär
 • att vara tydlig med budskapet!

Tidsskrifter

Quality and Safety in Healthcare Journal
qshc.bmj.com

Läkartidningen
http://www.lakartidningen.se