Navigera till sidans huvudinnehåll

Flödesschema

Flödesschemat beskriver ett förlopp/en process - olika steg i ordningsföljd och hur de hänger ihop. Ett flödesschema kan göra det lättare att förstå ett arbetsflöde och skapar en gemensam bild för alla som arbetar i flödet. Det kan visa oväntade problemområden, oklarheter, dubbelarbete, kritiska situationer, flaskhalsar, väntesituationer med mera som behöver granskas närmare.

Hur

Tillvägagångssätt:

  1. Bestäm var processen börjar och slutar
  2. Bestäm vilken detaljnivå flödesschemat ska ha. Börja gärna med ett mindre detaljerat flödesschema och fördjupa er sedan i de delar som behövs.
  3. Beskriv vilka aktiviteter och kopplingar som finns i processen med hjälp av symbolerna, se högerkolumn.
  4. Utifrån syfte med flödesschemat och behov, skriv vid varje aktivitet vem som är inblandad, vilka dokument/vilken information som är aktuell. Man kan även hänvisa till t.ex. datasystem, kliniska riktlinjer, rutiner eller andra informationskällor. Om de saknas/ej är aktuella leder detta till förbättringsarbeten.