Navigera till sidans huvudinnehåll

Händelseanalys

En händelseanalys är en systematisk utredning av negativa händelser och tillbud. Analysen omfattar rekonstruktion av händelseförlopp och orsaksanalys.

En händelseanalys utförs när en händelse inträffat som medfört att en patient kommit till skada eller kunde kommit till skada och ger svar på frågorna: Vad har hänt? Varför har det hänt? Hur förhindras en upprepning av händelsen?

Genom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) går det att beställa eller ladda ner "handbok för riskanalys och händelseanalys" som riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i landsting, regioner, kommuner och hos andra vårdgivare. Analysmetoderna som beskrivs i handboken är utvecklade för att identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten.

Till handboken finns checklistor och mallar som ger stöd i det praktiska analysarbetet.