Navigera till sidans huvudinnehåll

Mål, sätta upp smarta mål (SMART)

Den första frågan i Förbättringsmsmodellen är frågan "Vad är det vi vill åstadkomma?" Svaret på frågan är de mål vi sätter upp så att vi alla vet vad vi strävar mot, vad vi arbetar för.

Det är viktigt att betona att ett mål ska vara utmanande eller djärvt. Om vi sätter ribban för lågt går det troligen att uppnå målet med bara lite ansträngningar. Om vi däremeot sätter ribban högt då "tvingas" vi göra rejäla förändringar, kanske se över hela vår process, för att nå ända fram.

Man kan också säga att ett mål ska vara SMARTA:

S = Specifikt, ett mål ska vara så tydligt som möjligt. Använd ord för riktning i målbeskrivningen, till exempel öka, minska, eventuellt förbättra och utveckla. Ange konkret hur mycket och till när det ska vara klart! Till exempel: "90 % av våra patienter ska ska få tid inom 2 timmar och det ska vara genomfört till den 3 mars 2018".

M = Mätbart, ett mål ska vara mätbart, eftersom det som går att mäta är det som blir gjort. Det man kan visa i siffror, svart på vitt, det brukar bli tydligt för de flesta. Då vet alla hur det går eller åtminstone vartåt det lutar, särskilt om man har flera mätresultat över tid.

A = Accepterat, det är viktigt att de som ska arbeta med förbättringarna också accepterar målen. Därför måste man förankra målen bland de medarbetare som ska arbeta med förändringarna och inom den aktuella enheten. Ägna tid åt detta!

R = Realistiskt, målen ska vara realistiska, de ska vara reellt utmanande. Om målen inte är tillräckligt utmanande (eller djärva) så finns det en risk att man inte utvecklar nya arbetssätt utan bara försöker springa lite fortare under en tid och sedan fortsätter som vanligt. Om vi vill åstadkomma ett genombrott som blir hållbart och bestående då vill det till att sätta högt ställda banbrytande mål.

T = Tidsatt,  det är viktigt att man bestämmer när målen ska vara uppfyllda. Bestäm ett datum, annars är det risk för att vi skjuter det nödvändiga förändringsarbetet framför oss. Det är också viktigt att börja testa förändringar så snart som möjligt, helst redan efter några dagar efter att ni bestämt vad ni vill testa att förändra.

A = Ansvarstagande; ibland lägger man till detta A. Det är viktigt att alla tar ansvar för målet, att man arbetar för att uppnå målet/målen, det man bestämt sig för att åstadkomma.  

Formulera smart

Undvik målformuleringar som: "Vi ska tillgodose våra patienters behov".
Skriv: "Vi ska öka andelen nöjda patienter med 5 procent fram till (datum)."

Undvik: "Vi ska minska våra väntelistor under året."
Skriv: "Vi ska minska tredje tillgängliga tid på vår mottagning till fem arbetsdagar senast årsskiftet (datum)."1

Delaktighet

Hur får man då medarbetarna att sluta upp kring uppställda mål och mått?
Det som brukar framhållas som viktigt är

  • en bra förtroendeskapande relation mellan chefer och medarbertare
  • en stödjande ledarstil
  • möjlighet till delaktighet vid formuleringen av målen
  • möjlighet till delaktighet i stort

1Exemplet på mätning i texten här, Tredje tillgängliga bokningsbara tid, används till exempel vid förbättringsarbete av väntetider vid en mottagning. Tredje bokningsbara tid väljs eftersom antalet dagar till den tiden är mer rättvisande än första och andra bokningsbara tid på en mottagning, eftersom "det alltid går att knö in en enstaka patient på bokningsschemat". Tredje tid visar bättre vid jämförelser över tid hur lång kö man har.