Navigera till sidans huvudinnehåll

Påverkansanalys

Varför?

En påverkansanalys görs för att:

  1. Synliggöra ett mål/målområde
  2. Identifiera bakomliggande faktorer som skapar förutsättningar för att uppnå ett gott resultat
  3. Fastställa mått som påverkar målet/målområdets resultat

Analysen bygger på att beskriva ett övergripande mål/målområde, som följs av primära (svarar på frågan ”vad?”) och sekundära (svarar på frågan ”hur?”) påverkansfaktorer. Utifrån de sekundära påverkansfaktorerna identifieras förbättringsområden.

Hur?

För att göra en påverkanalys krävs att målområdet är tydligt. Det är viktigt att involvera de som kan påverka att nå målet i analysen.

  1. Utgå från mål/målområde.
  2. Identifiera alla de faktorer som kan påverka att målet/målområdet nås, t ex med hjälp av ett Fiskbensdiagram
  3. Gruppera identifierade faktorer och fånga de två-fyra viktigaste områdena - dessa utgör de primära faktorerna.
  4. Beskriv nuläge för var och en av de primära påverkansfaktorerna. Definiera mått för varje primär påverkansfaktor.
  5. Utgå från var och en av de primära påverkansfaktorerna och beskriv vilka arbetssätt/idéer som kan bidra till att nå de primära påverkansfaktorerna - dessa arbetssätt/idéer är de sekundära faktorerna.
  6. Utifrån nuläget för de primära påverkansfaktorerna prioriteras aktiviteter/förbättringsarbeten, sekundära faktorer.