Navigera till sidans huvudinnehåll

Personcentrerad processkartläggning

Personcentrerad processkartläggning (PCP) är en metod för att kartlägga en process med person (kund - patient, brukare, elev, klient etc.) i centrum. Kartläggningen utgör en grund för att tillsammans medvetandegöra behov, skapa förutsättningar för att utveckla och designa processer som möter dessa behov.

Kartläggningens styrka ligger i att den utgår från alla som påverkar/påverkas av processen. Den ger en gemensam förståelse/bild till grund för att identifiera gap, risker och förbättringsområden.

PCP är en bra grund för att identifiera viktiga mått kopplat till processen.

Grundläggande principer i PCP

 • Kartläggningen utgår alltid från en specifik kundgrupp (patient, brukare, elev, klient etc.) som tydligt är definierad.
 • Kartläggningen ska innefatta hela processen, från förebyggande till och med uppföljning.
 • Kartläggningen utförs alltid av ett tvärprofessionellt och tvärfunktionell team, utifrån vem som påverkar/påverkas av processen. Centralt är att utgå ifrån kunders (patient/brukare/elev/klient/etc.) erfarenheter och behov.  

Fyra kartläggningsområden i varje steg

I PCP utgår kartläggningen i varje processteg från fyra behovsområden. Dessa används som en form av checklista för att identifiera aktiviteter och funktioner som ska vara på plats i varje steg för att svara på kunders (patient/brukare/elev/klient/etc) behov. Utgångspunkt att tillgodose alla individers unika behov.

 1. Vad är viktigt för kund/invånare/patient/brukare/ närstående/elev/klient/etc. utifrån sina behov?
 2. Vad och hur gör vi för att tillmötesgå dessa behov?
 3. Vad säger riktlinjer/erfarenheter/evidens om vad som skulle behöva göras?
 4. Vad och på vilka sätt ges information till kund/invånare/patient/brukare/närstående/elev/klient/etc.?
 5. Vilka förutsättningar behöver finnas på plats (kompetenser, samverkan, teknik, e-tjänster, kapacitet, behov av flexibilitet)?

Processteg

I PCP finns ett antal övergripande processteg. Ett processteg kan innefatta flera olika aktiviteter, på olika platser.

Processteg för vårdprocesser inom kommun/landsting

Förebyggande – Behov uppstår – Kontakt – Utredning – Beslut om åtgärd/behandling – Genomför åtgärd/behandling – Uppföljning

Processteg för icke vårdprocess

Förebyggande – Identifiering av förutsättningar – Kartläggning inför beslut om åtgärd – Beslut om åtgärd – Genomför åtgärd – Uppföljning

Arbetsgång

Förberedelser

 • Definiera kundgrupp (patient/brukare/elev/klient etc.) som processen riktar sig till  - ålder- och könsfördelning, antal, riskgrupper, unika behov etc
 • Säkerställ att alla som påverkar/påverkas av processen är representerade i kartläggningsarbetet
 • Alla förbereder sig inför start med att ta del av erfarenheter från någon som processen riktar sig till

Genomför gemensam kartläggning

 • Beskriv bakgrund och definition av process
 • Kartlägg processen utifrån mall - säkerställ att alla frågor besvaras
 • Använd mallarna för hjälp

Efter kartläggning

 • Identifiera och dokumentera riskområden i varje steg av processen. Finns även bra riskbedömningsinstrument till exempel FMEA.
 • Ta fram viktiga mått för att säkra kvalitet på processen
 • Utifrån riskanalys och resultat av mätningar, identifiera förbättringsområden