Navigera till sidans huvudinnehåll

PGSA-hjulet (Planera - Göra - Studera - Agera)

Varför?

PGSA-hjulet stödjer systematiskt förbättringsarbete där idéer provas i liten skala - den naturliga gången för mänskligt lärande. PGSA används för att testa förbättringsidéer och följa upp hur de påverkar att nå det som ska åstadkommas. Genom att arbeta steg för steg, P-G-S-A, kan testet följas och visa om idén leder till förbättring, inte har någon effekt eller leder till försämring.

Arbeta utifrån PGSA för att:

 • veta att förändringen kommer att leda till förbättring.
 • avgöra vilken av testade förändringar som leder till önskad förbättring och i vilken grad.
 • avgöra vilka förbättringar som tillsammans ger önskad effekt.
 • förstå positiva och negativa effekter som ger vägledning i det fortsatta förbättringsarbetet.
 • snabbt visa på effekter och därmed öka förståelse och motivation till förändringen.

Hur?

Det är viktigt att först göra en planering (P)  innan testen görs (G) . Därefter används insamlad fakta kring testen för att studera (S) resultatet av testet. I agera (A) beslutas om testen behöver utvecklas eller förfinas ytterligare = ett nytt varv i PGSA-hjulet eller om förändringen ska införas/implementeras.

Planera

Planera testet och planera hur den ska följas upp/mätas

 • Vad ska testas
 • Mål med testet
 • Planering - när, vem, vad och hur förändringen ska testas

Göra

Testa i liten skala

 • Genomför testen utifrån planering
 • Notera problem och oväntade händelser.
 • Fånga fakta t ex synpunkter, erfarenheter, mätningar att använda som underlag till Studera.

Studera

Analysera hur testen gick och resultatet

 • Jämför resultaten med målet
 • Summera och reflektera - lärdomar?

Agera

Baserat på lärdomarna av testet; besluta om förändringen ska

 • Utvecklas, förfinas - gör ett nytt varv i PGSA-hjule. Det kan behövas flera varv innan förändringen kan implementeras
 • Implementeras - inför förändringen och fortsätt följa resultat
 • Förkastas - testa en annan förändring med nytt PGSA

Flera tester

Flera förändringar inom samma förbättringsområde kan göras samtidigt. 

För att få en överblick av pågående PGSA, görs en sammanställning i en handlingsplan/aktivitetsplan