Navigera till sidans huvudinnehåll

Riskanalys

Riskanalys utförs för att identifiera risker i verksamheten. Syftet med en riskanalys är att finna orsaker till risker och att eliminera, reducera eller hålla dessa under kontroll. Eller om det inte är möjligt, minska konsekvenserna av en negativ händelse.

Målet för allt patientsäkerhetsarbetet är att ge god vård. Patienter ska inte utsättas för onödiga risker. En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda till en vårdskada. Visionen är att skapa förutsättningar att göra rätt från början.

Att arbeta med riskanalyser är ett proaktivt arbetssätt för att på ett systematiskt sätt använda befintlig information för att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av negativa händelser.

Det finns många olika metoder för att genomföra riskanalys. Nedan beskrivs kort två av dessa som ingår i Qulturums kurser.

1. FMEA, Failure Modes and Effects Analysis

Qulturum har sedan början av 2000-talet använt metoden FMEA, Failure Modes and Effects Analysis som bl.a. används av Institute for Healthcare Improvement, IHI, Boston, USA.

FMEA bedömer en risks effekt, sannolikhet för uppträdande och sannolikhet för upptäckt. Det ger möjlighet att se var i processen de allvarliga farorna finns. Bedömningen kommer att ligga till grund för att ta fram lämpliga åtgärder.

FMEA: bedöma riskens storlek består av tre skalor

Skalorna bygger på ett poängsystem med skala 1-10 och används för:

 • effekt
 • sannolikhet för uppträdande
 • sannolikhet för upptäckt.

Genom att multiplicera dessa tre faktorer får man fram ett risktal.

2. Metoden i Socialstyrelsens handbok, Riskanalys & händelseanalys

En beprövad metod som utvecklats av National Center for Patient Safety, Department of Veterans Affairs i USA. Metoden i Socialstyrelsens handbok har förenklats och anpassats till svenska förhållanden och erfarenheter. Handbok för patientsäkerhetsarbete publicerades år 2005 och reviderades 2009.

Metoden i Socialstyrelsens handbok, Riskanalys & händelseanalys, bedömer risken genom en sammanvägning av konsekvensens allvarlighetsgrad och sannolikhet för inträffande.
Detta ger möjlighet att se var i processen, de allvarliga farorna finns som därefter ligger som grund för att ta fram lämpliga åtgärder.

Metoden i Socialstyrelsens handbok:

Bedöma riskens storlek består av 2 skalor. Skalorna bygger på ett poängsystem med skala 1-4 och används för:

 • konsekvensens allvarlighetsgrad
 • sannolikhet för inträffande

Genom att multiplicera dessa två faktorer får man fram ett risktal.

Följande steg ingår i en riskanalys

 1. initiera analys
 2. utarbeta processbeskrivning
  a) Processbeskrivning
      - huvudprocess
      - delprocesser/aktiviteter
      - Se sidan 43 Socialstyrelsens Riskanalys och händelseanalys - handbok för patientsäkerhetsarbete
  b) Begränsa analysen om processen är stor, viktigt med start- och stopp-punkt.
 3. identifiera risker
 4. bedöma risken
 5. identifiera bakomliggande orsaker
 6. utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning
 7. utarbeta slutrapport
 8. besluta om åtgärder, uppföljning och tidplan för genomförande av åtgärder.

Begränsa analysen om processen är stor. Det är viktigt med en start- och stopp-punkt.


Litteratur

Riskanalys och händelseanalys - handbok för patientsäkerhetsarbete, Socialstyrelsen
Failure Modes And Effects Analysis: Building Safety Into Everyday Practice Glenn D Krasker
Failure Modes and Effects Analysis: Templates and Tools to Improve Patient Safety [With CDROM]
(Häftad) av Kenneth R. Rohde