Navigera till sidans huvudinnehåll

Sbar - för strukturerad kommunikation

En av de vanligaste bakomliggande orsakerna till tillbud och händelser i vården är att det på ett eller annat sätt brustit i kommunikationen mellan personer eller olika verksamheter. Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld verksamhet, där en stor mängd kritisk information om enskilda patienter överförs mellan många olika individer, yrkeskategorier och verksamheter. Otydlig kommunikation och informationsöverföring kan leda till att patientsäkerheten hotas.

SBAR är ett sätt att kommunicera strukturerat. Om vårdpersonalen använder SBAR's sätt att strukturera samtalet minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas. SBAR går att använda i dialogen mellan personal, patienter och anhöriga.

SBAR står för:

S - Situation

B - Bakgrund

A - Aktuellt tillstånd

R - Rekommendation.

Material

Allt material för SBAR samt instruktionsfilm finns att hämta på Sveriges Kommuner och Regioners webbsida

Om ni vill börja använda SBAR

För att få genomslag med SBAR är det viktigt att alla yrkesgrupper inkluderas i denna kommunikationsform.

  • Bekanta er med litteratur och artiklar om SBAR
  • försäkra er om stöd från högsta ledningen
  • presentera SBAR och syftet med verktyget för medarbetarna
  • anpassa SBAR till den egna verksamheten. Det ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt
  • införande.
  • lägg upp tvärprofessionella utbildningsprogram och avsätt tid för träning.