Navigera till sidans huvudinnehåll

Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården och tandvården

Nationellt system för kunskapsstyrning

Sveriges regioner samverkar i Nationellt system för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård utifrån visionen ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika”. Systemet omfattar samverkan kring kunskapsstöd, stöd för uppföljning och analys och stöd för utveckling och ledarskap. Det organiserar även samverkan med statliga myndigheter, kommuner, patient- och professionsföreningar.

Region Jönköpings län bidrar med medarbetare till nationell och sjukvårdsregional nivå i systemet, och har åtagit sig att anpassa den lokala kunskapsstyrningen utifrån arbetet i programområden och samverkansgrupper.

Workshopar om arbetssätt 2021

Under 2021 fördes en dialog om hur regionens framgångsrika koncept med Faktagrupper och medicinska programgrupper ska utvecklas utifrån den nationella strukturen.

Sjukvårdens ledningsgrupp föreslog att nuvarande uppdrag till grupperna ersätts med ett gemensamt uppdrag. Syftet är att ytterligare stärka samverkan och arbetet för god och jämlik vård. Förslaget har tagits fram genom ett delprojekt i Tillsammans-arbetet.

Workshop 6 maj

Första workshopen 6 maj innehöll en genomgång av syfte och mål för regionernas samverkan för kunskapsstyrning och hur arbetet bedrivs på nationell och sjukvårdsregional nivå. Det fanns möjligheter att ställa frågor till resurspersoner. Efter en presentation av förslaget att arbeta i länsgemensamma programområden genomfördes gruppsamtal om förslagets styrkor och utmaningar och förbättringsförslag.

 Workshop 2 juni

I workshopen 2 juni gjordes en återkoppling och genomgång av inlämnade synpunkter och förbättringsförslag. Gruppdialogerna utgick från programområden och hur vi kan tillvarata arbetet på sjukvårdsregional och nationell nivå, om prioriterade insatser, samverkan och stödbehov. Två grupper med representanter för stödfunktioner förde dialog om samordning och integration av stödet till programområdena.

Kontakt

Införande av programområden och vårdförlopp 2022

Sjukvårdens ledningsgrupp beslutade i december 2021 att samordna utvecklingen av länsgemensamma programområden och införandet av vårdförlopp och andra nationella kunskapsstöd.

Ledningsgruppens strategi är att under 2022 starta programområden för:

  • Nervsystemets sjukdomar
  • Psykisk hälsa
  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Cancersjukdomar

Programområdena ska hjälpa till att besvara frågor om hur verksamheter och olika vårdnivåer bäst kan samverka kring breda vårdprocesser och patientgrupper med allvarliga och långvariga sjukdomar.

Genomförda intervjuer och kartläggningar visar att regionens medicinska programgrupper, process- och Faktagrupper ofta stämmer bra överens med de etablerade nationella programområdena. Samverkan mellan grupperna varierar dock liksom omfattning på uppdragen. Det finns frågor om mandat och oro kring primärvårdens möjligheter att bemanna samverkan.

De fyra första programområdena ska testa och hjälpa till att förtydliga förslaget till uppdrag som diskuterades vid workshoparna 2021. Genom att justera nuvarande bemanning och samverkan utifrån sina respektive nulägen ska de bidra i utvecklingen av kunskapsbaserade arbetssätt i alla verksamhetsområden.

Då flera nya nationella vårdförlopp och vårdprogram ställer krav på omfattande samverkan kan det bli aktuellt att starta fler programområden under första halvåret. Sådana beslut fattas i sjukvårdens ledningsgrupp.

Nationella kunskapsstöd

Gemensamma kunskapsstöd

Sveriges regioner tar fram och revidera gemensamma kunskapsstöd i form av:

  • Nationella vårdprogram
  • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
  • Standardiserade vårdförlopp cancer
  • Nationella vårdriktlinjer
  • Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Ansvaret för kunskapsstöden är knutet till nationella programområden med representanter för de sex sjukvårdsregionerna. Innehållet produceras med stöd från en nationell redaktion utifrån redaktionella riktlinjer och kvalitetskrav i regionernas generiska ramverk för kunskapsstöd. De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen fastställs av styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan.

Öppen remiss

Inför publicering inhämtas synpunkter från regioner, professionsföreningar, patientföreningar och myndigheter via öppna remisser. Region Jönköpings län samordnar svaren på remisserna med Region Kalmar län och Region Östergötland inom ramen för samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Fastställda kunskapsdokument

Fastställda kunskapsstöd nås via webbplatserna:

Mer information

På webbplatsen Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns information om regionernas kunskapsstöd, aktuella remisser, kontaktuppgifter och länkar till fler kunskapsstöd som produceras i samverkan.

Kunskapsstöd (kunskapsstyrningvard.se)