Navigera till sidans huvudinnehåll

Patientkontrakt – en överenskommelse med gemensamt ansvar

Patientkontrakt är en överenskommelse som vårdgivare och patient skapar tillsammans där innehållet ska spegla vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem patienten ska vända sig till.

Patientkontrakt är inte ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt. Det handlar om att i varje möte mellan patienten och vården arbeta med att stärka och ta tillvara patientens egen förmåga och vilja utifrån vad som är viktigt för den personen.

Varje möte bygger på samskapande och gemensamt ansvar. I vårdmötet framgår det tydligt vad patienten kan och vill göra själv utifrån sin förmåga och kraft och vad vården tar ansvar för. Det ger ökad delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan i den vård som planeras.

Ökad tillgänglighet och samordning

- Vi behöver utveckla tillgängligheten till sjukvården och patientens delaktighet i sin vård. Det handlar om att arbeta in nya rutiner och samtidigt se och lyssna in varje patients individuella behov, säger Magdalena Fritzson, projektledare i Region Jönköpings län för införande av det nationellt beslutade patientkontraktet.

Konceptet består av fyra delar, baserade på gemensam värdegrund och gemensamt ansvar:

  • Gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare – En strävan efter att patienten ska vara delaktig i sin vård. Hur det utformas utgår från patientens egna förutsättningar och vilja. Tillsammans skapar vi en överenskommelse med tydligt ansvar för inblandade parter.
  • Fast vårdkontakt - Uppfyller patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.
  • Överenskommen tid – Tider bokade i samråd och med hög tillgänglighet innebär att patienten lätt får kontakt med hälso- och sjukvården.
  • Sammanhållen plan – En sammanhållen plan där alla insatser kring en patient synliggörs oavsett vårdgivare, har lyfts fram som en önskvärd del av patientkontrakt. En sådan plan underlättar samordning och berättar vilka mål som ska nås.

Övergripande mål

Alla Invånare som varit i kontakt med vården ska till 90 % uppleva: Delaktighet, tillgodosedd Information, tillgänglighet och förtroende.

Överenskommelse - för delaktighet

Patienten ska känna att det finns en överenskommelse med information om vad patienten utifrån sina villkor och möjligheter kan göra själv och vad vården gör. Tillsammans skapas en överenskommelse med tydligt ansvar för inblandade parter.

Det bygger på en strävan efter att patienten efter sin förmåga och villkor är delaktig i sin vård. Patienten kan tillägna sig och tillämpa kunskap om symtom, sjukdom och behandling, men får också möjlighet att förmedla sin egen kunskap och egna erfarenheter till medarbetare i vården. Hur delaktigheten ska utformas utgår alltid från patientens förutsättningar och önskemål.

Gemensamma mål

Det finns en överenskommelse som innehåller bestämmelser om vad som ska gälla mellan parterna: vem ska göra vad, när och hur. Viktiga hörnstenar i arbetssättet med överenskommelse är att gemensamt sätta upp mål, planera och dokumentera insatser som i sin tur ska utvärderas och följas upp kontinuerligt.

  • Skapar bättre hälsa och vård
  • Tillvaratar personens egna resurser utifrån vad som är viktigt för personen
  • Stärker patientens egen kraft
  • Värnar patientens och vårdens tidTillsammans skapar vi en överenskommelse med tydligt ansvar för inblandade parter. Överenskommelsen kan ske muntligt så länge den är tydlig och gemensam.
  • Vården ska vara lättillgänglig för kontakt, med stöd av nya kontaktvägar för bedömning och besök. En fast vårdkontakt och individuell planering ska erbjudas när det finns behov av samordning. Med stöd av ny teknik finns det en valmöjlighet till både virtuella och fysiska möten. Journal via nätet ger också förutsättning till att ge ökad delaktighet och stärka patientens egen kraft och samtidigt underlätta vardagen.

Fast vårdkontakt – för samordning

Fast vårdkontakt är en av delarna som ryms inom Patientkontrakt och stödjer patienten i kontakterna med vården utifrån patientens egen förmåga. Syftet med fast vårdkontakt är att uppfylla patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Alla patienter har rätt att efterfråga en fast vårdkontakt om de anser att behov finns. Vården ska utse en fast vårdkontakt när det bedöms att det finns behov av omfattande samordning kring en patient. En god samordning kan minska mängden sjukhusvård för patienter med omfattande behov av vård och omsorg.

Skapar trygghet

Fast vårdkontakt är också den funktion som efterfrågas av patienterna, för stöd med samordning och därigenom skapa trygghet. Patienterna lyfter även vikten av att den vårdpersonal de möter ska ha tillgång till samma information för att patienten inte ska behöva berätta sin historia om och om igen.

Ett tidsbegränsat uppdrag

En fast vårdkontakt ska bistå patienten i att samordna vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter och vara patientens kontaktperson. En fast vårdkontakt kan utses i alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård.

Det kan vara någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel en arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, läkare, psykolog, sjuksköterska, skötare eller undersköterska. Det kan också vara någon ur den administrativa personalen. Fast vårdkontakt är ett tidsbegränsat uppdrag med start och ett tydligt avslut genom utvärdering av patientens hälsa och aktuell plan.

Överenskommen tid – för tillgänglighet

Överenskommen tid med patienten innebär en tid som är beslutad i dialog vid en direktkontakt eller webbtidbok. Det innebär också att vi vill erbjuda en enkel möjlighet till av- och ombokning.

Tider bokade i samråd och med hög tillgänglighet innebär att patienten lätt får kontakt med hälso- och sjukvården. Det innebär också att verksamheterna är tillgänglighetsanpassade och leder patienter till rätt vårdnivå. Människors vardag underlättas av att man vet vart man ska vända sig, vilka kontaktvägar man ska använda. Möjligheten att enkelt om- och avboka sin tid är också viktigt.

Nya sätt att boka tider

Genom att fortsatt utveckla vägar för att patienter själva ska kunna boka tider via webben och med stöd från verksamheten vägleda patienten till rätt vårdnivå skapas förutsättningar att skräddarsy olika lösningar.

Möjligheten att kunna möta vården via video för att slippa resa efterfrågas både av patienter och närstående.

Sammanhållen plan – för samverkan

En sammanhållen plan där alla insatser kring en patient synliggörs oavsett vårdgivare, har lyfts fram som en önskvärd del av patientkontrakt. En sådan plan underlättar samordning och berättar vilka mås som ska nås.

En sammanhållen plan där alla insatser kring en patient synliggörs oavsett vårdgivare, har lyfts fram som en önskvärd del av Patientkontrakt. En sådan plan underlättar samordning och berättar vilka mål som ska nås.

I dag finns möjligheter för vården både inom regionen och kommunerna att få en överblick över patientens situation och de insatser som görs genom SIP, samordnad individuell plan. Men för patienten är det viktigt att kunna följa sin plan och berätta om hur väl man upplever att olika insatser fungerar.

Att veta vad som ska ske framöver, vem som utför insatserna och vad patienten själv ska tänka på eller utföra, skapar trygghet och stärker patientens egen kraft och medverkan.

Patientröster

Seidy Magnfält

Seidy Magnfält i Aneby, delaktighet och samordning gör att jag kan vara hemma.

Seidy klarar sig bra hemma efter sin höftoperation. Detta tack vare en samordnad insats från sjukhus, vårdcentral och Aneby kommun – som Seidy har fått vara med och planera.

Genom överenskommelsen med sjukvården har hon också en fast vårdkontakt och vet de nästa stegen i sin rehabilitering.

– Jag är så tacksam över att det har gått så bra som det har. Alla delar har funnits runt omkring mig, som hemsjukvård och hemtjänst. Jag är i mitten och alla ni är runt omkring mig och stöttar så att jag kan vara här hemma.

Tobias Lindstedt

Tobias Lindstedt Forserum och samverkan och vikten av sammanhållen plan

Tobias Lindstedt har levt med cancer i tungan sedan 2009. Han finner mycket stöd i sin familj och har motorcyklar som ett stort intresse på fritiden. Sjuk- och tandvårdens vårdprogram ger honom också mycket trygghet. ”Som patient känner jag mig väldigt trygg med att personalen på både ÖNH och käkkirurgiska kliniken kan mitt fall utan och innan”.

– Jag vet att jag kan höra av mig när som helst om jag har frågor om min tungcancer eller känner mig orolig. Jag vet också att oavsett om jag hör av mig till sjuk- eller tandvården så är de alltid uppdaterade om mig och mitt fall.

Reportage om Tobias