Navigera till sidans huvudinnehåll

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Syftet med vårdförlopp

Sveriges regioner inför personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börda för sjukvårdspersonal. Patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling.

Introduktion till vårdförlopp, Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård

Hur införs vårdförlopp i Jönköpings län?

Införandet av vårdförlopp i Region Jönköpings län sker i samverkan mellan verksamheter, medicinska programgrupper, processgrupper och Faktagrupper. Under 2022 samordnas arbetet med vårdförlopp med utvecklingen av länsgemensamma programområden.

Process för start av LPO och införande av kunskapsstöd

Aktiviteter 2022

2022 pågår aktiviteter för införande av följande nationella vårdförlopp:

  • Hjärtsvikt – nydebuterad
  • Höftledsartros – primärvård
  • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  • Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur
  • Reumatoid artrit (RA)
  • Schizofreni – förstagångsinsjuknande
  • Sepsis
  • Stroke och TIA

Föreläsningar 2021

I början av 2021 arrangerade primärvården i Jönköpings län föreläsningar om några av vårdförloppen:

Föreläsning 1. Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Föreläsning 2. Länsgemensam rutin

Föreläsning 3. Höftledsartros

Föreläsning 4. Vårdinformation i Cosmic

Föreläsning 5. Stroke och TIA - akut

Föreläsning 6. Reumatoid artit

Godkända vårdförlopp

Godkända vårdförlopp publiceras på webbplatsen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Presentationer, filmer och inspelade webbinarier till stöd för införande av förloppen finns på webbplatsen Kunskapsstyrning vård.

Godkända vårdförlopp, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Presentationer av godkända vårdförlopp, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Vårdförlopp på remiss

Region Jönköpings län granskar och lämnar synpunkter på förslagen till nationella vårdförlopp tillsammans med Region Östergötland och Region Kalmar län. Samtliga regionala programområden och regionala samverkansgrupper har uppdraget att lämna synpunkter på remisserna som publiceras fyra gånger om året.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontakt

Frågor om införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp kan ställas till folkhalsa.sjukvard@rjl.se.

Sedan hösten 2020 finns ett nätverk för vårdcentralernas kontaktpersoner för vårdförlopp. Kontaktpersonens uppdrag är att samordna vårdcentralens arbete och vara länk till lednings- och stödfunktioner. Nätverket stöds via ett samarbetsrum i intranätet.

Läs mer

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård