Navigera till sidans huvudinnehåll

Bidrag till andlig vård


Villkor

Trossamfund med sjukhusförlagd andlig vård kan ansöka om årliga bidrag från Region Jönköpings län*. Trossamfunden bekostar alltid själva huvuddelen av sin verksamhet och bidrag beviljas inte för personalkostnader.

En förutsättning för erhållande av bidrag är att såväl arbetsgivare som medarbetare är införstådda med och har godkänt gällande version av Riktlinjer för andlig vård i Region Jönköpings län.

Bidragets storlek styrs av antal årsarbetare för det år som ansökan avser.

Ansökan

Beskriv omfattningen av beredskap så konkret som möjligt (veckodagar och tider) och kommentera gärna. I ansökningsblanketten används begreppen

  • ”Sjukhusbaserad beredskap” (vardagar dagtid) Avser tider då medarbetare står till förfogande på arbetsplatsen och där sjukvården kan räkna med att de i princip omedelbart kan träda i tjänst
  • Beredskap i hemmet (kvällar, nätter, helger) Avser tider då medarbetare befinner sig i hemmet/utanför ordinarie arbetsplats, men är nåbara och efter påringning kan ta sig till arbetsplatsen inom överenskommen inställelsetid.

Ansökan om bidrag görs på särskild blankett och skickas till folkhalsa.sjukvard@rjl.se senast 30 november för kommande budgetår. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning från föregående verksamhetsår kan skickas i efterhand, efter genomförda årsmötesförhandlingar.

*Av protokoll från Landstinget i Jönköpings län 1989-06-14 (§ 78) framgår att Sjukhuskyrkan ersätts för utbildningsinsatser inom personalvård och medverkan i exempelvis katastrofsituationer och övrig akut andlig vård.

Ansökningsblankett för andlig vård i Region Jönköpings län