Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Barn med funktionsnedsättning


Syftet med informationen som presenteras här är att sprida kunskap och väcka intresse för barn och unga som har en funktionsnedsättning. Detta för att underlätta för verksamheter och föreningar som möter målgruppen.

Barn som har en funktionsnedsättning är olika individer med olika grad av funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan variera beroende på i vilken situation personen befinner sig i och hur miljön runt omkring ser ut. Detta kan göra att en person med funktionsnedsättning ibland blir hindrad från att kunna delta i samhället fullt ut. I en sådan situation blir personen istället funktionshindrad. Det är alltså samhället som avgör ifall en person har en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder.

Vad säger FN:s konventioner?

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. (Konventionen om barnets rättigheter, artikel 2)
  • Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället. (Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23)
  • Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder. (Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 7)

Kontaktuppgifter

Kristina Brengesjö
Processledare
Enhetschef/kurator
Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov
010-242 52 48
kristina.brengesjo@rjl.se

Anne Sundberg
Samordnare för personer med funktionsnedsättning
Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun
Box 1002
561 24 Huskvarna
036-105346
anne.sundberg@jonkoping.se

Marcus Viberg
Psykolog, legitimerad
Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov
010-242 43 85
marcus.viberg@rjl.se

Paulina Lallerman
Processledare
Ombudsman/informationssekreterare, HSO
036-15 28 72, 07023-10 28 72
paulina.lallerman@hso.jonkopingslan.se

Marianne Isaksson
Särskolesamordnare
Är behjälplig i frågor som rör grundsärskola/gymnasiesärskola
Barn- och elevhälsan
Utbildningsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-10 26 20
marianne.isaksson@jonkoping.se