Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Fritid för barn med funktionsnedsättning


Konventionen om barnets rättigheter artikel 31 beskriver barnets rätt till lek, vila, fritid och kultur.

Den fria tiden är många timmar på dygnet. Att ha en meningsfull fritid ökar den sociala kompetensen, ger ökad självkänsla, bättre självförtroende och bättre självbild. En innehållsrik fritid är således kopplat till god folkhälsa. Det är viktigt att barn och unga med någon form av funktionsnedsättning har en meningsfull fritid, både ur folkhälsoperspektiv och rent samhällsekonomiskt.

Ung livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasiesärskola

Enligt undersökningen ”Ung livsstil/Särskola 2012” (Jönköping) av Ulf Blomdahl ser vi att bland barn och ungdomar med funktionsnedsättning:

  • Rör på sig avsevärt mindre och deltar i lägre grad i föreningslivet jämfört med andra.
  • Har oftare psykosomatiska besvär och upplever nedstämdhet i högre grad än andra.
  • Har oftare inget eller mycket begränsat socialt nätverk.
  • Träffar inte lika många kompisar på fritiden jämfört med ungdomar i samma ålder.
  • Deltagande sjunker med stigande ålder i föreningslivet, på fritidsgård och Kulturskola.
  • Har sämre motionsvanor
  • Flickor i särskolan har sämre hälsa än flickor i övriga skolan
  • Trivs i skolan och på fritidsgården.
  • Tycker i mycket större utsträckning än övriga elever, att man lär sig något viktigt i skolan
  • Är positivare än övriga elever till både skolans och fritidsgårdens personal

Kontaktuppgifter

Kristina Brengesjö
Processledare
Enhetschef/kurator
Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov
010-242 52 48
kristina.brengesjo@rjl.se

Lisa Bergström
Strateg friluftsliv/personer med funktionsnedsättning
Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun
036-10 69 28
lisa.bergstrom2@jonkoping.se

Marcus Viberg
Psykolog, legitimerad
Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov
010-242 43 85
marcus.viberg@rjl.se

Paulina Lallerman
Processledare
Ombudsman/informationssekreterare, HSO
036-15 28 72, 07023-10 28 72
paulina.lallerman@hso.jonkopingslan.se

Marianne Isaksson
Särskolesamordnare
Är behjälplig i frågor som rör grundsärskola/gymnasiesärskola
Barn- och elevhälsan
Utbildningsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-10 26 20
marianne.isaksson@jonkoping.se