Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Språk


Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som innebär att språkproduktionen, språkförståelsen eller användningen av språket är påverkad i någon grad.

Vid språkstörning är språkförmågan påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga, medan utvecklingen inom andra områden är relativt opåverkad. Av barn i förskoleåldern är det internationellt 5 till 8 procent som har någon form av språkstörning.

Barn med språkstörning löper större risk än andra barn att få svårigheter med inlärning, läs- och skrivtillägnande, svårigheter att tolka muntlig eller skriftlig information, beteendeproblem, svårigheter i kamratkontakten. Detta i sin tur påverkar barnets både beteende och självuppfattning. Forskningsstöd finns såväl internationellt som i Sverige, som visar att tidig identifikation och intervention av kommunikation, språk- och talutveckling, är angelägen för att förhindra en negativ utveckling.

Språkstörning i kombination med flerspråkighet

När ett flerspråkigt barn har språkstörning  drabbas alltid barnets samtliga språk. Flerspråkigheten i sig är aldrig orsak till försenad språkutveckling. Har barnet inte förmåga att prata ”vardags-svenska” efter 1,5 års vistelse på svensk förskola kan detta vara ett observandum som kan vara kliniskt värdefull vid bedömning av om barnet har en språkstörning och i så fall var i behov av språkstimulerande insatser.

Kontaktuppgifter

Marie Hallberg
Logoped
Barnhälsovårdens Centrala Utvecklingsteam
010-242 17 36
marie.hallberg@rjl.se