Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utbildningar kring barn som far illa


Film: Till dig som är anmälningsskyldig

Filmen vänder sig till dig som är anmälningsskyldig till socialnämnden vid misstanke om att barn far illa enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL.

Filmen är framtagen av Socialstyrelsen. 

Vera - barn som far illa och orosanmälan

Med den här utbildningen vill vi ge dig som arbetar inom hälso- och sjukvården ökad medvetenhet om din skyldighet att anmäla till socialtjänsten när du misstänker eller vet att barn och unga far illa. Vi kommer att gå in på den lagstiftning som finns och det praktiska förfarandet vid en anmälan. Du kommer också att få möjlighet att själv fundera över och diskutera de utmaningar som kan uppstå när en anmälan behöver göras. Utbildningen kan bara genomföras av anställda i Region Jönköpings län.

  1. Starta Modul 1 Den här första modulen handlar om att introducera ämnet, lyfta frågor och sätta igång funderingar hos var och en. Den kan göras enskilt eller i grupp. Här får du bl.a. se filmen om Saga och Vera och ta del av tre fallbeskrivningar om barns utsatthet. (tid ca 25 min)
  2. Reflektera tillsammans (APT) Inom personalen diskuterar ni frågeställningar och funderingar gemensamt utifrån filmen, på en arbetsplatsträff eller liknande.
  3. Starta Modul 2 Den andra modulen handlar om att göra arbetet med anmälningar konkret i din yrkesvardag på arbetsplatsen. Kan göras enskilt eller i grupp. (tid ca 15 min).

Webbutbildning: Barnkonventionen

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

För att göra rättigheterna i barnkonventionen lättare att ta till sig är utbildningen indelad delat i sju teman. Varje del tar ungefär 10-15 minuter att göra.

Grundkurs i barnkonventionen, Barnombudsmannen

Film: Om hon bara hade frågat

Filmen sätter fokus på barns känslor - hade någon bara frågat, hade de berättat. Filmen passar att till exempel visa på APT och sedan diskutera kring vikten av att se barnen och att våga ställa frågan till dem.  

Filmen är framtagen av Barnombudsmannen. 

Film: Om våld mot barn i Sverige

Alla barn har rätt att växa upp utan våld, och målet är att våld mot barn ska upphöra. Dit är det en bra bit kvar – i Sverige och i resten av världen. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige. Studien visar att en majoritet av barnen i Sverige aldrig utsatts för våld av vuxna. Men den visar också att allt för många är utsatta och många av dem får inte det stöd och den rehabilitering de har rätt till.

Filmen är framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Film: Om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv

Alltför många tonåringar växer upp i hem där de inte känner att de är fria att själva välja sin framtida partner. Det kan handla om att deras föräldrar vill styra vilken etnisk bakgrund, religion eller vilket kön den person de ska leva tillsammans med ska ha. Forskare har frågat elever i årskurs nio och gymnasiet för att ta reda på hur vanligt det är med barnmisshandel - alltså våld från vuxna. De elever som inte får välja sin partner själv är ofta utsatta för olika former av barnmisshandel - mycket mer så än andra barn. Det handlar om fysisk och psykisk misshandel, om att bevittna våld mot en förälder, om försummelse och om sexuella övergrepp.

Filmen är framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Hedersrelaterat våld och förtryck

På sidan hedersfortryck.se finns stöd och utbildning till dig som kan komma i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. 

Sidan drivs av Länsstyrelsen Östergötland som arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Hedersförtryck.se – mot hedersrelaterat våld och fötryck

Film: Om barns rättigheter som anhöriga

Många barn är anhöriga till vuxna som har ett missbruk, en psykisk sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning eller en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. En del barn drabbas också svårt när en förälder avlider. Barn och unga som är anhöriga riskerar inte bara att påverkas negativt under sin barndom utan också senare i livet, när de själva är vuxna. Så behöver det inte vara. Forskning visar att negativa konsekvenser går att förebygga genom att minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer.

För att hjälpa vuxna som arbetar i olika verksamheter att uppmärksamma anhöriga barn och öka skyddsfaktorer har Stiftelsen Allmänna Barnhuset tagit fram en modell som kallas: BRA – Barns Rätt som Anhöriga.

Film: Om konsekvenser av svåra upplevelser i barndomen

Vilka effekter kan svåra upplevelser i barndomen få? I filmen berättar en person om hur skadliga upplevelser i barndomen har påverkat hans liv. Men den berättar också om hur du som hälso- och sjukvårdspersonal kan agera, för att minska risken för konsekvenser för barnet. Ju mer kunskap alla har om barn i utsatthet, ju mer kan vi hjälpa barn att få trygga uppväxtvillkor och en god psykisk och fysisk hälsa även senare i livet.