Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Att göra - Patient

Använder ni att göra-listor eller olika checklistor i ert dagliga arbete med patienterna? Dessa kan nu ersättas av en ny funktion i COSMIC.

I COSMIC går det nu att skapa patientbundna aktiviteter som vårdpersonal ska utföra. Aktiviteterna listas i det nya fönstret Att göra – Patient. Det är ett planeringsverktyg som listar planerade, pågående och utförda aktiviteter för respektive patient. Det är enkelt att lägga till nya aktiviteter och bocka av dem vid utförandet. Aktivitetslistan förenklar samarbetet för en enhets olika vårdlag och hjälper till att synliggöra utförda arbetsuppgifter mellan olika yrkesroller.

Via fönstret Att göra – Patient når man dialogfönstret Beställning, som är ett nytt gemensamt beställningsfönster i COSMIC. Här beställer man aktuella aktiviteter. På sikt kommer det vara möjligt att även beställa andra typer av aktiviteter och paket i detta fönster, vilket kommer att ersätta behovet av att använda flera fönster för att göra beställningar.

Det finns olika aktivitetstyper:

 • Checklista
 • Start/Stopp

Aktiviteterna kan fördelas på olika yrkesroller och grupperas till paket. Aktiviteterna är patientbundna och kommer så småningom att kunna följa med patienten vid förflyttning mellan enheter samt vid utskrivning. Denna funktion får dock endast användas när samtliga verksamheter har fått Att göra - Patient.

Det grundläggande stödet för aktiviteter och Gemensam beställning i COSMIC är aktivitetsramverket, ett ramverk som möjliggör synkronisering med andra funktioner i COSMIC. Det innebär att oavsett i vilken lista aktiviteterna utförs är de synkroniserade till olika moduler och plattformar i COSMIC. Informationen är med andra ord hela tiden uppdaterad oavsett var man tittar. Aktiviteterna som visas i Att göra – Patient är också tillgängliga och kan hanteras i COSMIC Nova och fönstret Enhetsöversikt.

Syfte med införandet

 • Bättre överblick över ”läget” på avdelningen.
 • Kontinuerlig hantering och uppdatering av arbetsuppgifter.
 • Minskad risk att någon uppgift glöms bort.
 • Snabbare överrapportering vid personalens skiftbyten.

Införandeprocess

 • Möjlighet att börja använda den nya översiktsvyn enhetsöversikten.
 • Ett grundutbud av aktiviteter och paket.
 • Möjlighet att beställa fler aktiviteter och paket utifrån enhetens behov.


Att göra - Patient införs etappvis inom regionen enligt nedanstående struktur:

imaged3gyr.png

 • Uppstartsmöte för verksamhetschefer, IT-strateger, Cosmic superanvändare eller andra med stor intresse eller kunskap kring Cosmic. Verksamheten beslutar vilka som ska kallas.
 • Självständig webbutbildning, e-learning, för slutanvändare.
 • Att göra – Patient och enhetsöversikten konfigureras för verksamheten.
 • Tre veckor efter uppstartsmöte: Slutanvändare kan börja öva på de nya funktionerna i Cosmic elevmiljö. Observera! Detta innebär att enheten även kommer att få tillgång till de nya funktionerna i Cosmic, men de ska i detta läge endast användas för utbildning i Cosmic elev.
 • Fem veckor efter uppstartsmöte: Digital frågestund via Skype med e-hälsoutvecklare från sektion e-hälsa. Verksamheten utser representanter som tar med sig användarnas frågor.
 • Sex veckor efter uppstartsmöte: Funktionerna kan börjar användas i Cosmic. 
  Tips! Kom överens om några enstaka aktiviteter/paket som ni börjar använda på enheten, utöka efter hand. När behov uppstår beställer ni nya aktiviteter och paket via tjänstekatalogen.

Fritextaktiviteter


Om man saknar en aktivitet så finns det möjlighet att skapa en fritextaktivitet. Att skapa fritextaktiviteter kan vara en del av arbetet med att utveckla Att göra - Patient för sin enhet. Genom att analysera vilka behov som finns och skriva ner de fritextaktiviteter som används frekvent kan man hitta aktiviteter som är aktuella att lägga till i enhetens utbud. Om en fritextaktivitet till exempel är att utföra en vaccination behöver verksamheten fundera över följande; vaccinerar vi ofta eller var det en tillfällig aktivitet? Finns det behov av att ha aktiviteten i utbudet eller kan man själv skapa den vid behov? Ta hänsyn till befintliga aktiviteter först, aktiviteten ni önskar kanske redan finns men benämns annorlunda.

Aktiviteten ska formuleras uppmanande och förkortningar bör endast användas om de är vedertagna. E-hälsoutvecklare kommer att ta ställning till och besluta om formulering och om aktiviteten är aktuell att lägga till i utbudet.

Utbildning

Utbildning genomförs självständigt med hjälp av utbildningsfilmer på Cambios e-utbildningsportal

Logga in i utbildningsmiljön

Skriv inte in något användarnamn eller lösenord i den första inloggningsvyn, utan klicka på knappen Jönköping (se nedanstående bild)

imager7fv3.png

Välj sedan ett av nedanstående alternativ.

image1b8bq.png

Aktuella utbildningsfilmer

Titta på följande filmer:
(Observera att filmerna för enhetsöversikt skiljer sig för vårdavdelning och akutmottagning).


1. Aktivitet R8.3.01

imagehcemj.png

imagej624l.png

2a. Enhetsöversikt R8.3.01 - Vårdavdelning

image9x5l.png

2b. Enhetsöversikt R8.3.01 - Akutmottagning - Med aktivitet

imagecnw6a.png

För kännedom: I utbildningsfilmerna används begreppet "uppgifter", i Region Jönköpings län benämns dessa aktivitetstyper dock enbart som "aktiviteter".

Manualer

När du öppnat dokumentet, klicka på fliken Visa och markera rutan Navigeringsfönster så får du en innehållsförteckning, se mapp manualer: 

Manual och rekommenderat arbetssätt för Att göra - Patient

Kända fel

I fönstret Att göra - Patient visas följande felmeddelande. Det kan klickas ner med krysset till höger utan konsekvens.

För att se lokala analyser se BOS. Dessa visas i nuläget inte i Att göra - Patient.

imagecwi5f.png

Support

Om ni har frågor eller behöver support i samband med införandet av Att göra - Patient är ni välkomna att höra av er via tjänstekatalogen.