Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Etikrådets uppdrag


I Region Jönköpings län finns sedan 1996 ett centralt etikråd med uppdrag att initiera, stödja och stimulera etikarbetet. Rådets insatser riktas mot personal inom hälso- och sjukvård och tandvård samt förtroendevalda. På enhets/kliniknivå är etikarbete ett arbetsledaransvar där etikombud kan utgöra en värdefull resurs.

Etikrådet är tvärprofessionellt och representerar olika verksamheter och geografiska områden inom Region Jönköpings län. Sjukhukyrkan är också representerad. Rådet sammanträder ca tio gånger per år. Etikrådet rapporterar till regiondirektören en gång om året. Omvärldsbevakning sker bland annat genom deltagande i nationella konferenser och via ett nationellt etiknätverk.

Det centrala etikrådet har uppdraget att initiera, stödja och stimulera etikarbetet, bland annat genom att

  • höja den etiska kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda
  • främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut och daglig verksamhet
  • ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt.

Etikrådet deltar aktivt i arbetet med jämlik vård och hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Etikrådet har också ansvar för samordning av den andliga vården och för att främja arbetet med existentiell hälsa.

Etikrådet är rådgivande och tar inte ställning till enskilda forskningsprojekt, patientärenden och/eller frågor som har arbetsrättslig anknytning. Seminarier, föreläsningar och nätverksträffar för etikombuden arrangeras kontinuerligt. I varje nummer av personaltidningen Pulsen finns en etikspalt som utgör ett forum för debatt och information i etikfrågor.

Etikrådet har samlat material i form av böcker, trycksaker och film som handlar om etik och bemötande i en ”verktygslåda” som kan lånas på sjukhusbiblioteken eller köpas till arbetsplatsen. Delar av materialet finns även på intranätet.

Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund har 2018 sammanställt Tips för lokala etikarbetsgrupper (PDF, öppnas i nytt fönster) i form av en punktlista som beskriver etikrådets funktion, rättsliga ställning, uppdrag, organisation, resurser, verksamhetsförankring, kompetens och erfarenhet. Etikrådet inom Region Jönköpings län uppfyller flertalet kriterier på denna lista, men saknar extern akademiska deltagare.

Etisk värdegrund

Etikrådet tog 2008 på uppdrag av landstingsfullmäktige fram en etisk värdegrund för dåvarande Landstinget i Jönköpings län. Dokumentet sammanfattar viktiga lagar och etiska principer som sammantaget bidrar till den etiska värdegrunden. I "verktygslådan" återfinns även publikationer i form av andra landstings värdegrundsdokument.

Etikrådets ledamöter

Margaretha Stenmarker, ordförande
överläkare, bitr verksamhetschef Futurum
margaretha.stenmarker@rjl.se

Therése Eklöv, sekreterare
utredare folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret
therese.eklov@rjl.se

Åsa Ekstrand Sporre
kurator/psykoterapeut, psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus
asa.ekstrand.sporre@rjl.se

Charlotta Larsdotter
överläkare, direktör Vårdcentralerna Bra liv
charlotta.larsdotter@rjl.se

Lasse Larsmark
sjukhuspräst, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
lasse.larsmark@rjl.se

Elizabet Muhic
verksamhetschef, barn- och ungdomsenheten Värnamo sjukhus
elizabet.muhic@rjl.se

Ewa Maria Nelander
distriktsarbetsterapeut, Eksjö vårdcentral
ewamaria.nelander@rjl.se

Hans Olsson
överläkare, habiliteringscentrum
hans.olsson@rjl.se

Malin Skreding Hallgren
utvecklingsledare, Qulturum
malin.skreding.hallgren@rjl.se

Anke Zbikowski
överläkare, kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
anke.zbikowski@rjl.se