Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Barnrond

Som en del i Region Jönköpings läns arbete för att säkra barns rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård kan så kallade "barnronder" användas som arbetssätt.

En barnrond innebär att barn och unga bjuds in till olika vårdinrättningar såsom sjukhus, vårdcentraler, specialistmottagningar och folktandvårdskliniker för att ge sin syn på vårdens miljö.

Barnronden ska ge barn och ungas perspektiv på vårdens miljö vad gäller säkerhet, information och trivsel.

Barndialogens koordinator hjälper till

Barndialogens koordinator ansvarar för planering tillsammans med intresserade arbetsplatser samt genomförande av ronden, då även personal från arbetsplatsen finns med. Det finns utrymme att genomföra totalt 10 ronder per år.

Inbjudan till barnrond

Inbjudan med information går ut till ett 10-tal barn och deras föräldrar. Urvalet kan ske via skola eller andra kontakter. Erfarenheten har visat att barn i åldrarna 10-15 år fungerar bra och att det är en fördel om barnen känner varandra.

Barnrondens genomförande

Innan vi börjar rundvandringen får barnen en kort presentation av den plats man ska besöka samt ett mellanmål. Efter ronden återsamlas vi för att komplettera och reda ut eventuella oklarheter. Barnen får en liten tackgåva för sin medverkan.

Sammanställning av barnens samtliga synpunkter görs av Barndialogens koordinator och skickas till den aktuella arbetsplatsen.

Därefter återförs vidtagna åtgärder från verksamhetsansvarig till Barndialogen enligt en enkel mall. Alla barn som medverkat får därefter en kopia på resultatet hemsänt.

Exempel på verksamheter som har genomfört barnronder

Barnrond på Glänta, Sjukhusbiblioteket

I början av 2019 genomförde sjukhusbiblioteket en barnrond för att lyssna in och fånga upp vad barn som besöker sjukhuset vill ha i ett bibliotek. Tio barn fick önska och tycka till om böcker, andra medier, aktiviteter, möbler m.m. Från ett av barnen som deltog i barnronden fick vi namnet till projektet och den nya barnavdelningen – Glänta.

Barnrond på Barn- och ungdomshälsan, Värnamo

Barn- och ungdomshälsan hade besök vid två tillfällen av barn från årskurs 5 från Rörstorpsskolan i Värnamo. Det var trevligt och uppskattat av både barn och lärare. Barnen bjöds på en presentation av verksamheten samt en liten fika. Alla fick ett nyckelband som tack. Barnen hade många och fantasifulla idéer och efter summering i teamet blir det några små förbättringar.

Barnrond på Klinisk fysiologi Ryhov Jönköping

På Klinisk fysiologi genomfördes en barnrond i januari 2018. Barn från åk 4 på Rosenlundsskolan i Jönköping deltog med stort intresse och gav bra synpunkter vid ronden. Förbättringsåtgärder i miljön kommer att utföras av personalen under året.

Barnronder på Öxnehaga vårdcentral

När Julia Thulin Madsen, ST-läkare på Öxnehaga vårdcentral fick höra om Region Jönköpings läns koncept med barnronder uppstod idén att försöka ta reda på hur barn upplever Öxnehaga vårdcentral. Syftet var att få underlag till hur vårdcentralen ur ett barnperspektiv kan genomföra förbättringar i den fysiska miljön på mottagningen. Idén har nu förverkligats och är ett led i vårdcentralens fortlöpande förbättringsarbete.

Barnrond på Vrigstad läkarmottagning

Verksamhetschef Vibe Steen Ramberg och barnombudet Jenny Tyrevik  har tillsammans med barn från Vrigstad fritidshem genomfört en barnrond på läkarmottagningen. Ronden genomfördes i början av hösten 2015. Barnen hade många bra synpunkter om den fysiska miljön som skrevs ner i en åtgärdsplan så att förbättringsarbetet kunde komma igång.

Barnrond infektionskliniken Jönköping

Den första december 2016 genomförde barnrättsombuden Anne-Li Lindström, Marianne Peterson samt Emma Heinevik en barnrond tillsammans med barn i åldern åtta till tolv år på infektionsklinikens mottagning samt vårdavdelning. Barnens synpunkter har tagits tillvara och vissa åtärder har genomförts medan andra blir i ett längre perspektiv.