Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Existentiell hälsa

Att främja existentiell hälsa är en del av att arbeta personcentrerat och utifrån en helhetssyn där man samtidigt beaktar både fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Olika aspekter av hälsa är nära samverkande och en bearbetning av de existentiella frågorna kan vara en förutsättning för en hälsofrämjande process.

Åtta byggstenar

Världshälsoorganisationen (WHO) har identifierat åtta olika byggstenar med betydelse för människors existentiella hälsa:

 • Existentiell styrka och kraft
 • Förhoppning
 • Harmoni och inre lugn
 • Meningen med livet
 • Tillit som livskraft
 • Upplevelse av förundran
 • Upplevelse av helhet
 • Upplevelse av sammanhang

Organisation

Styrgrupp för existentiell hälsa

Styrgruppen har i uppgift att leda regionens organiserade arbete med existentiell hälsa och att främja förankring, samordning och långsiktig hållbarhet. Den består av:
 • Micael Edblom, sjukvårdsdirektör för psykiatri, rehab och diagnostik (ordförande)
 • Jonas Almgren, sektionschef, primärvård och rehabilitering inom Folkhälsa och sjukvård
 • Annette Frisk, tf folkhälsochef, folkhälsa inom Folkhälsa och sjukvård
 • Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum
 • Margaretha Stenmarker, överläkare och bitr verksamhetschef Futurum

Arbetsgrupp för existentiell hälsa

Arbetsgruppen utgör en strategisk och operativ grupp med målet att främja existentiell hälsa inom Region Jönköpings län. Arbetsgruppen leds av en ordförande (är vakant) och Birgitta Ekeberg.
Den består av:
 • Ordförande vakant
 • Birgitta Ekeberg, folkhälsoutvecklare, folkhälsa inom Folkhälsa och sjukvård (sekreterare)
 • Anna-Karin Jeppsson, utvecklingsledare, Qulturum
 • Monica Berg, projektledare, rehabiliteringscentrum
 • Lasse Larsmark, sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan Länssjukhuset Ryhov
 • Thomas Sjöberg, sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan Länssjukhuset Ryhov
 • Eva Timén, folkhälsoutvecklare, folkhälsa inom Folkhälsa och sjukvård

Samtalsgrupper

Livsmod, livsglädje, livsmening är rubriken på samtalsgrupper kring existentiella frågor och med samtalskort som pedagogiskt verktyg.

I samtalsgrupper för personal inom hälso- och sjukvården reflekterar vi över WHO:s byggstenar för existentiell hälsa med hjälp av samtalskort där alla bidrar på egna villkor. Tanken är att egen bearbetning av livsfrågorna gör oss bättre rustade att också möta patientens behov. Deltagandet kan ses både som en form av personlig utveckling och kompetensutveckling. Gruppen träffas vid sju tillfällen och man förutsätts vara med under hela samtalsserien.

Anmälan

Samtal ordnas på alla tre sjukhusen i regionen. Anmäl dig via kurskatalogen i Lärande- och kompetensportalen under ämnet Existentiell hälsa.

Samtalsledare

Styrgruppen för existentiell hälsa har fastställt kraven för den som själv vill utbilda sig och bli ledare av en samtalsgrupp för patienter eller personal:

 • personligt intresse och lämplighet
 • rekommendation från närmaste chef
 • erfarenhet i form av eget deltagande i samtalsgrupp för personal
 • genomgången kurs i hur man använder Studieförbundet Vuxenskolans samtalskort om existentiella frågor

Man bör inte vara samtalsledare för grupper inom den klinik där man själv arbetar/har en vårdrelation till de personer som ingår i gruppen.

Natur- och kulturstigar vid sjukhusen

Utmed stigarna vid länets sjukhus finns skyltar med QR-koder med vars hjälp du får möjlighet att fundera på existentiella frågor – hur du ser på livet och vad som är viktigt för dig.

Mer information och QR-koder:

Natur- och kulturstigen Slingan, Länssjukhuset Ryhov

Natur- och kulturstigen Slingan, Värnamo sjukhus