Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hälsocenter i Jönköpings län


Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt på att utveckla hälsocenter tillsammans med civilsamhälle och föreningsliv. Hälsocenter är en lokal samverkansmodell för kommuner, vårdcentraler och ideell sektor.

Bakgrund

Region Jönköpings läns budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen ”För ett bra liv i en attraktiv region”. Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god infrastruktur och kompetensförsörjning. För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger utanför Region Jönköpings läns direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer och civilsamhället. Arbetet med att främja och stödja livsstilsförändringar i samarbete med kommunerna och föreningslivet fortsätter. Konceptet för hälsocentraler i hela länet liknar det som utarbetas i Värnamo under 2020.

Syfte

Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa.

Modell och stöd för etablering

  • Allmänna funktioner
  • Fysisk aktivitet på recept
  • Hälsocenter - verksamhetsbeskrivning

Som länsövergripande stöd finns avdelningen Folkhälsa och sjukvård (RJL), utvecklingsenheten Qulturum (RJL) samt Kommunal utveckling som arbetar på uppdrag av länets kommuner.

Lärande nätverk

För att uppnå en evidensbaserad praktik måste kunskap kunna sökas, spridas och diskuteras. Lärande nätverk är ett verktyg och ett arbetssätt för att uppnå detta, som möjliggör för verksamheter att utbyta kunskaper och erfarenheter och att lära av varandra.

Exempel på hälsocenter