Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Lärcafé - enligt lära och bemästra

Lärcafé är en gruppverksamhet, ett koncept som är enkelt och bygger på att deltagarna styr innehållet. I ett Lärcafé är det samspelet mellan deltagarna med diagnos/symtom och vårdpersonal som genomsyrar modellen i ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Konceptet bygger på att gruppdeltagarna har samma eller liknande diagnos/symptom eller är anhöriga till en specifik diagnos- eller symptomgrupp. Modellen förespråkar även att det finns en person med erfarenhet av aktuell diagnos/symtom i gruppen.

Målet med Lärcafé är att deltagarna i gruppen ska:
- bli mer delaktiga i sin diagnos/symtom
- stärka sin förmåga att hantera livet med en kronisk sjukdom
- skapa nätverk och lära av varandras erfarenheter
- lära sig söka kunskap som är adekvat
- stärka det friska hos patienten
- inspirera till att hjälpa och stödja varandra
- med hjälp av ny kunskap tänka i nya banor och att försöka förändra sina levnadsvanor

Kommentar från inbjuden läkare vid ett Lärcafé:
” att vara med på ett Lärcafé som inbjuden läkare har gett mig mycket kunskap om hur det är att leva med sjukdomen. Detta är något jag inte känt till under alla mina tidigare år…”

Kommentar från deltagare vid ett Lärcafé:
”Skönt att få träffa likasinnade och att öppet kunna prata utan att betraktas som ett offer”
”Att få ta del av andras erfarenheter känns lugnande, känslan är att jag har fått ett nytt liv”

När är Lärcafé aktuellt?

Lärcafé kan bli aktuellt där behov av ökad kunskap finns hos patient- och /eller närstående. Det kan till exempel vara vid nydiagnosticering men också efter långvarig sjukdom.
Lärcafé kan komplettera och/eller ersätta traditionella patientskolor.

Genomförda Lärcafé

Sedan 2007 har det genomförts ca 80 Lärcaféer för olika diagnosgrupper. Inom ett antal diagnoser erbjuds kontinuerligt Lärcafé som ett komplement till behandling för patienters egenvård.
Exempel på genomförda Lärcafé är för patienter med förmaksflimmer, IBS, förälder till överviktiga barn, stroke, psoriasis och hjärtsvikt.

Upplägg

I ett Lärcafé träffas gruppen 4 - 5 gånger där varje träff är 2,5 timme. Träffarna genomförs med 3 - 4 veckors mellanrum. Frågor som deltagarna önskar svar på samlas in och grupperas utifrån vilken profession som bäst lämpar sig att svara. Exempel på inbjudna professioner kan vara läkare, kurator, sjukgymnast/fysioterapeut som gästar gruppen vid olika tillfällen.

Träffarna förläggs med fördel utanför sjukhusmiljön. Av praktiska skäl används oftast lokaler i anslutning till sjukhus med hänsyn till gästande professioner. Lokalen bör ge möjlighet till både utbildning och fika med fria samtal.
Planera och genomföra ett Lärcafé innebär tidsmässigt ca 1 timme/vecka under 6 månader.

Sedan 2020 finns numera en KVÅ-kod (GB019 Behovsanpassad patient- och närståendeutbildning i grupp enligt metoden Lära och bemästra) för att registrera åtgärden deltagande i Lärcafé i Cosmic.

Lärcafé har hittills genomförts med fysiska träffar. Arbete pågår med digitala former och ett pilotprojekt har genomförts med god utvärdering av deltagare med förmaksflimmer  våren 2021. Planeras att genomföra ett digitalt Lärcafé även under våren 2022.

Lärcafé på gång

Lärcafé för personer med erfarenhet av förmaksflimmer startar den 12 januari 2022.
Detta kurstillfälle sker digitalt..
Kontakt Birgitta Ekeberg birgitta.ekeberg@rjl.se 

Ledarutbildning

Lärcaféledare-utbildningen, som är en endagsutbildning, leds av en arbetsgrupp som planerar och genomför utbildning en gång per termin i någon del av regionen (Eksjö/Värnamo/Jönköping).
Utbildningen samordnas med utbildning till igångsättare för självhjälpsgrupper.
Utbildningen till Lärcaféledare och igångsättare av självhjälpsgrupper är kostnadsfri.

Nätverksträffar för utbildade ledare genomförs 1 gång/år.

Datum för utbildning av ledare

Vi har nyligen genomfört en digital utbildningsdag med sex deltagare den 2 december.

Återkommer med ny tid för en ny utbildning under 2022.

Utbildningen är kostnadsfri
För att utbildningen ska genomföras behövs mins 6 anmälda. 

Målet är att få verktyg och metoder för att leda grupper och att starta och genomföra grupper med handledning.Kontakt

Koordinatorer
Jönköping- och Värnamo sjukvårdsområde
Birgitta Ekeberg
birgitta.ekeberg@rjl.se  

Eksjö sjukvårdsområde
Ann-Charlotte Lundquist
ann-charlotte.lundquist@rjl.se

Deltagare i arbetsgruppen
Emma Hag
Sjuksköterska med specialfunktion
Hjärtmottagningen Länssjukhuset Ryhov
Emma.hag@rjl.se 

Patrik Blomqvist
Patientstödjare
Patrik.blomqvist@rjl.se

Henrik Ånfors
Patientstödjare
Henrik.anfors@rjl.se

Catharina Parkner
Hjärtsviktssköterska
Bra Liv Vetlanda Vårdcentral
catharina.parkner@rjl.se 

Birgitta Ekeberg
Folkhälsoutvecklare/sjusköterksa
Sektion Folkhälsa
birgitta.ekeberg@rjl.se