Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Att skriva intyg och utlåtande


Allmänt om läkarintyg/-utlåtande

Man brukar skilja på intyg och utlåtanden. Med intyg avses ett dokument som redogör för sakuppgifter. Begreppet utlåtande används när det handlar om att bedömningar i något avseende.

Enligt patientdatalagen måste läkaren utfärda intyg om vård och behandling om patienten begär det. Intyget ska innehålla de uppgifter om undersökningen, vården och behandlingen som behövs för det ändamål intyget ska användas. Däremot behöver läkaren inte utfärda läkarintyg för sjukskrivning när en patient ber om det.

Patienten kan sjukanmäla sig själv i 7 dagar. Från och med dag 8 behövs ett läkarintyg för sjukskrivning, oavsett om man har en anställning, är arbetssökande, ingår i arbetsmarknadspolitiskt program eller har försörjningsstöd. Det är dock läkarens bedömning som ligger till grund för om sjukskrivning behövs och i så fall i vilken omfattning. Det är endast läkare som får sjukskriva från och med dag 8.  

För information om läkarutlåtande till Försäkringskassan, se särskild flik nedan.  

Ifyllnad av läkarintyg vid sjukskrivning

Deltar patienten i ett arbetsmarknadspolitiskt program på Arbetsförmedlingen med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska Arbetsförmedlingens läkarintyg användas. Intyget finns i Cosmics blankettbibliotek/Sjukskrivning/Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.

Läkarintyg för sjukpenning (FK7804) ska användas för patienter som är anställda, arbetsökande, egen företagare, föräldraledig, studerande eller om patienten har försörjningsstöd. Intyget finns i Cosmics blankettbibliotek/Webcert/Läkarintyg för sjukpenning (FK7804)

 • Läkarintyget ska skrivas på ett språk som kan förstås av lekman (både patient, Försäkringskassan och arbetsgivare/Arbetsförmedlingen/Socialtjänst).
 • Det är viktigt att man anger var olika uppgifter kommer ifrån ex. egen iakttagelse, skattningsformulär, patientuppgift etc.

Den viktigaste informationen i läkarintyget, för att Försäkringskassan ska kunna bedöma arbetsförmågan, tar sin utgångspunkt i den så kallade DFA-kedjan och det försäkringsmedicinska beslutsstödet från Socialstyrelsen:

 • Diagnos (fält 4) - avser vilken sjukdom hen har som nedsätter arbetsförmågan
 • Funktionsnedsättning (fält 5) 
  • Avser vilken funktion som är nedsatt på grund av sjukdom och vilka observationer som har gjorts.
  • Beskriv vilka funktionsnedsättningar som patienten har på grund av sjukdom samt en gradering av omfattningen så långt det är möjligt.
 • Aktivitetsbegränsning (fält 6)
  • Avser diagnosens och funktionsnedsättningarnas konsekvenser i relation till patientens förmåga att utföra aktiviteter i sysselsättning och/eller i det dagliga livet.
  • Beskriv hur aktivitetsbegränsningarna påverkar arbetsförmågan samt en gradering. Ange gärna konkreta exempel.

Om försäkringsmedicinskt beslutstöd finns för diagnosen och du som läkare bedömer att arbetsförmågan är nedsatt längre än det som beslutsstödet anger, ska det motiveras i fält 8.

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplanen skrivs lämpligt in i Övriga upplysningar (fält 11).

Hjälp för ifyllnad av läkarintyg vid sjukskrivning

Sjukskrivning via telefon och retroaktiv sjukskrivning

Sjukskrivning via telefon

Ett intyg ska som huvudregel utfärdas efter en undersökning av patienten (HSLF-FS2018-54). Men läkaren behöver inte undersöka patienten för att utfärda ett läkarintyg.

Det är inte uteslutet att ett läkarintyg som har utfärdats efter telefonkontakt ibland kan ge tillräcklig medicinsk information. Så kan vara fallet om läkaren är väl insatt i den försäkrades sjukdomstillstånd och det under perioden har pågått aktiva behandlingsåtgärder.

Retroaktiv sjukskrivning

Retroaktiva sjukskrivningar bör endast ske i undantagsfall. Läkaren måste själv bedöma om hen kan intyga att patienten varit sjuk och haft nedsatt arbetsförmåga för retroaktiv tid.

Komplettering av läkarintyg

Berörd läkare får Försäkringskassans kompletteringar på sjukskrivningar som är skrivna på det nya läkarintyget (FK7804) levererad till Cosmic-vyn ”Osignerade och ovidimerade” i fliken Frågor och svar. För att svara på en fråga klickar man på Öppna intyg i Webcert och kommer då till inloggningen i Webcert och därefter till det aktuella intyget och dess fråga. Man läser och hanterar ärendet direkt i Webcert.

Om man exempelvis väljer att svara på en komplettering via telefon måste man trycka på rutan ”Hanterad” i kompletteringsbegäran i Webcert för att kompletteringen ska försvinna i Cosmics ”Osignerade och ovidimerade”- flik Frågor och svar.

Utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan

Offentliga vårdgivare är skyldiga att på begäran av Försäkringskassan lämna ut de uppgifter och handlingar om en patient som Försäkringskassan behöver för att handlägga patientens försäkringsärende.

För utlämnande av journalhandling ska endast uppgifter som är av betydelse för sjukfallet lämnas ut och menprövning ska göras enligt rutin. Skyldigheten är inte beroende av patientens samtycke. Om Försäkringskassan begär att kopia på journalhandling/-ar ska detta ske skriftligt till den vårdenhet det berör, enligt Region Jönköpings län rutin. Försäkringskassan rekommenderas att i första hand be patienten själv skriva ut aktuella journalhandlingar som efterfrågas.    

Utlämnande av patientuppgifter - dokumentationshandboken (begränsad behörighet)

Förstadagsintyg (dag 1-7)

Arbetsgivare har rätt att begära att en anställd lämnar intyg vid sjukdom från och med första sjukskrivningsdagen vid särskilda skäl. Hälso- och sjukvårdslagen har dock inte ändrats och därmed inte heller vårdens prioriteringar. Medicinsk prioritering görs som vanligt efter vårdbehov.

Patienten bör i första hand kontakta sin företagshälsovård om sådan finns. I annat fall, om intygsskrivande inte kan prioriteras enligt vårdbehov, kan kopia av journalanteckning skickas/lämnas till patienten exempelvis dokumentation från telefonrådgivning alternativt dokumentation efter besök hos annan profession ex sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut. Särskild blankett för ändamålet finns framtagen i Cosmic ”Intyg om sjukdom till arbetsgivare dag 1-7” som kan användas av lämplig legitimerad personal för ärendet under första veckan.

Sjukfrånvaro mer än 7 dagar måste styrkas av läkare med ett läkarintyg för sjukskrivning.

Sjukpenning i förebyggande syfte

Förebyggande sjukpenning kan vara ett alternativ till sjukskrivning, när en patient får medicinsk behandling eller rehabilitering för att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdom.

Ansökan görs av patienten som skickar den till Försäkringskassan tillsammans med det läkarutlåtande som finns i Cosmic - "Läkarutlåtande - förebyggande sjukpenning".

Försäkringskassans information om sjukpenning i förebyggande syfte

Läkarutlåtande till Försäkringskassan

Ett läkarutlåtande kan begäras av patienten eller Försäkringskassan.

Försäkringskassan kan begära ett läkarutlåtande i syfte att prova ett utbyte från sjukpenning till aktivitets-/sjukersättning. Skyldigheten att skriva ett utlåtande begärt av Försäkringskassan är inte beroende av patientens samtycke. Ovanstående gäller om det finns en journalförd dokumentation på en aktuell eller avslutad medicinsk bedömning det vill säga patienten är eller har tidigare varit aktuell hos vårdgivaren. Efter att Försäkringskassan begärt ett läkarutlåtande har vårdgivaren två veckor på sig att skriva det. Vården kan begära anstånd om att få längre tid för att utfärda läkarutlåtandet.

Ibland vill patienten själv prova rätten till aktivitets-/sjukersättning. Om läkaren inte anser att det finns medicinskt underlag för detta bör det i så fall motiveras för patienten. Beakta nedanstående om läkarutlåtande ska skrivas eller inte.

 • För att aktivitetsersättning (19-29 år) ska beviljas av Försäkringskassan krävs att läkarutlåtandet styrker en varaktig nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Med varaktig menas att nedsättning kan antas bestå i minst 1 år. Arbetsförmågan ska vara nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden. Där ingår även särskilt anpassade arbete och anställningar med anställningsstöd.
 • För att sjukersättning (19-65 år) ska beviljas av Försäkringskassan krävs att läkarutlåtandet styrker en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Med stadigvarande menas att nedsättning bedöms bestå för all överskådlig framtid. Arbetsförmågan ska vara nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden. Där ingår även särskilt anpassade arbete och anställningar med anställningsstöd. Vid sjukersättning ska alla rehabiliteringsmässiga och arbetslivsinriktade insatser vara uttömda.  

Blanketterna finns i Cosmics blankettbibliotek i mappen Webcert och skickas elektroniskt till Försäkringskassan:

 • Läkarutlåtande för sjukersättning (FK 7800)
 • Läkarutlåtandena för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (FK7801) respektive Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (FK7802) 

Försäkringskassans information om utlåtande för sjukersättning

Försäkringskassans information om utlåtande för aktivitetsersättning

Vad ska ett läkarutlåtande för sjukersättning innehålla, lathund från Region Jönköpings län (begränsad behörighet)

Detaljerat läkarutlåtande, E213

Ibland kan Försäkringskassan eller patienten begära ett detaljerat läkarutlåtande (blankett E213) vid sjukersättningsärende när patienten också arbetat i annat EU-medlemsland än Sverige. Blankett E213 "ägs" av EU-kommissionen och ska användas vid tillämpningen av förordning. Det är inte Försäkringskassans produkt men Försäkringskassan är Sveriges kontaktinstitution när annat land begär en sådan. Blankett E213 jämställs med ett vanligt läkarutlåtande.

Blankett E213 är obligatoriskt att skicka till EU-länderna. Det går inte att ersätta genom att enbart skicka andra medicinska underlag eller läkarutlåtanden om hälsotillstånd. Enligt överenskommelse med de nordiska länderna kan dock Försäkringskassan till dessa länder i stället för E213 skicka kopia av de läkarutlåtanden och eventuella övriga handlingar som underlag i ärendet för att bedöma om sökanden uppfyller kraven om nedsatt arbetsförmåga.

Medicinskt utlåtande till Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan göra en förfrågan om ett medicinskt utlåtande till exempel när ett medicinskt tillstånd, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning måste styrkas inför beslut om särskilda insatser ex arbetshjälpmedel, inför lönebidragsanställning.  

Arbetsförmedlingen skickar en förfrågan till den vårdinstans som den arbetssökande uppger att hen har kontakt med. I förfrågan står det vad Arbetsförmedlingen önskar ett medicinskt utlåtande om. Läkare eller andra legitimerade yrkesgrupper med relevant kunskap får utfärda detta utlåtande. Varje vårdenhet bestämmer vem som ska svara. Den nya blanketten finns i Cosmics blankettbibliotek/Intyg/Medicinskt utlåtande till AF.

Arbetsförmedlingen kan göra en förfrågan om ett medicinskt utlåtande men har inget lagstöd att begära det från hälso- och sjukvården. Vårdgivaren utfärdar utlåtandet i mån av möjlighet och tid. Rimlig tid kan vara 2-3 månader. 

Vid fakturering till Arbetsförmedlingen ska ärendenumret anges som står i förfrågningsunderlaget. Personnumret ska INTE anges i fakturan. 

Arbetsförmedlingens information om medicinskt utlåtande

Utlåtande till Socialtjänsten

Socialtjänsten kan göra en förfrågan om läkarutlåtande när uppgifter till exempel behövs kring diagnos, funktionshinder eller vilken rehabilitering som pågår. Det kan också handla om att socialtjänsten aktivt hjälper individen att ansöka om aktivitets-/sjukersättning och därför behöver ett läkarutlåtande.

Socialtjänsten kan efterfråga läkarutlåtande men har inget lagstöd att begära det från hälso- och sjukvården. Vårdgivaren utfärdar läkarutlåtande i mån av möjlighet och tid. Rimlig tid kan vara 2-3 månader. 

Samverkan kring patienter med försörjningsstöd vid bedömning av sjukskrivningsbehov

Rätt stöd - rätt försörjning

Personer med försörjningsstöd, som på grund av sjukdom, inte kan stå till arbetsmarknads förfogande eller följa planerade insatser/aktiviteter via socialtjänsten, behöver som alla andra styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg från och med dag 8.

För att underlätta läkarens bedömning av eventuellt sjukskrivningsbehov har ett underlag* tagits fram som socialtjänsten fyller i inför läkarbesöket. I underlaget står beskrivet vilka insatser/aktiviteter som är planerade genom socialtjänsten och läkaren kan därmed lättare ta ställning till om sjukskrivning är medicinskt motiverad. Det rekommenderas att socialtjänsten förmedlar blanketten via rehabkoordinatorn. 

Patienten tar med sig underlaget tillbaka till socialtjänsten efter läkarbesöket och eventuellt läkarintyg för sjukpenning. Underlaget från socialtjänsten behöver inte scannas in i Cosmic. Om läkaren har behov av att ha underlaget för diktatet måste en kopia tas.

*Blankett "Underlag från Socialtjänsten till läkare vid svårigheter att delta i aktivitet" finns på Region Jönköpings län intranät