Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Information om verksamhetsstatistik av sjukskrivning


Rutiner verksamhetsstatistik

 • Följ statistik på enheten kontinuerligt förslagsvis en gång i månaden via Rehabstödet.
 • Vårdcentraler rekommenderas att titta på antal sjukfall över 28 dagar och klinker på alla sjukfall, könsfördelat och diagnosuppdelat samt hur fördelningen ser ut mellan läkarna.
 • För gärna statistik på hur många kompletteringar av läkarintyg. Informationen finns i Intygsstatistik.
 • Gå igenom tillsammans med verksamhetschef och informera valda delar vid arbetsplatsträff och läkarmöte. Jämför vid behov med andra enheter via Landstingsstatistiken i Intygsstatistik.

Rehabstöd

Inera Rehabstöd ger en bra överblick över samtliga pågående sjukfall på en vårdenhet med personuppgifter. Tjänsten är utformad för att stödja de som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter. Den information som visas i Rehabstöd hämtas ur de elektroniska läkarintyg som utfärdats av hälso- och sjukvården när en patient sjukskrivs dvs när ett läkarintyg för sjukpenning är signerat i Webcert.

I översikten visas antalet sjukskrivningar för vårdenheten samt hur de fördelar sig på kön ochdiagnos. Det finns även en detaljerad sjukskrivningslista med information om varje sjukskrivning. Det går att filtrera och söka i informationen för att anpassa den efter behov. Det går även att exportera och skriva ut informationen.

Om man har behörighet till olika vårdenheter och eventuella underenheter kan man enkelt växla mellan dem genom att klicka på ”Byt vårdenhet” längst upp på sidan och där välja aktuell vårdenhet.

Läkarintyg med felaktigt datum (ex 2046-02-03) ligger kvar i Rehabstödet, vad göra?

Anledningen till att dessa intyg finns, är att läkaren skrivet fel datum vid ett tillfälle läkarintyget. Försäkringskassan förstår att det är fel datum, men datorn som hämtar information till Rehabstödet förstår inte det.

För att ta bort läkarintyg vid sjukskrivning med felaktigt datum i Rehabstödet gör du så här:

 1. Leta upp det aktuella läkarintyg som har felskrivet datum i Cosmic, högerklicka och välj "Ersätt/Förnya i Webcert”
 2. Nu kommer du till ett fönster där du kan ändra vårdkontakt, enhet, händelsedatum. Välj den vårdkontakt som gällde för det felaktiga skrivna läkarintyget eller gör en ny vårdkontakt.
 3. Inne i Webcert, tryck på knappen "Ersätt". Skriv i diagnosrutan i läkarintyget – ”Justering av läkarintyg på grund av felaktigt datum” och justera datumet.
 4. Skriv i journalen – ”Justering av läkarintyg på grund av felaktigt datum utfärdat 20xx-xx-xx”

Det räcker att man ersatt intyget för att Rehabstödet ska få informationen, därför ska det inte skickas till Försäkringskassan. Det felaktiga intyget ska inte makuleras. Makulering ska endast användas om ett intyg är så pass felaktigt att det behöver ogiltigförklaras till exempel om intyget är skrivet på fel patient.

Det saknas en patient, vad göra?
kontrollera:

 • Att det är ett pågående sjukfall. För att se nyligen avslutade sjukfall måste man ändra i inställningar. OBS! Ändrar du inställningar kommer de vara kvar tills du ändrar dem igen.
 • Att patienten inte har skyddade personuppgifter. Rehabkoordinatorn kan inte se dessa i rehabstödet men sjukskrivnade läkare kan om hen loggar in i Rehabstödet.
 • Om senaste intyget är utfärdat på annan enhet, titta i mappen Sjukskrivning eller Blanketter i patientens Cosmicjournal.
 • Om det handlar om ett Smittbärarintyg dvs läkaren har kryssat i rutan för Smittbärarpenning i Läkarintyget för sjukpenning. Dessa visas inte upp i Rehabstöd.
 • Att intyget inte är ersatt/makulerat. Dessa rensas bort i Rehabstödet.

Det saknas en läkare, vad göra?
kontrollera:

 • Har läkaren pågående sjukfall. För att se nyligen avslutade måste man ändra i inställningarna.
 • Om intyget utfärdats på annan enhet. Titta i mappen Sjukskrivning eller Blanketter i patientens Cosmicjournal.

Intygsstatistik

Ineras Intygsstatistik för ordinerad sjukskrivning kan användas för att följa upp sjukskrivningsmönster på lokal, regional och nationell nivå. All data är avidentifierad och innehåller inga personuppgifter. Statistiken är från hela landet, där man använder elektroniska intyg.

Den information som visas i Intygsstatistik hämtas ur de elektroniska läkarintyg som utfärdats avhälso- och sjukvården när en patient sjukskrivs dvs. när ett läkarintyg för sjukpenning är signerat i Webcert.

Statistiken är beräknad utifrån begreppet sjukfall och inte utifrån enskilda läkarintyg. Ett sjukfall omfattar alla de läkarintyg som rör en viss patient och som har utfärdats med max fem dagars uppehåll mellan respektive intyg per vårdenhet. Statistiken visar den sjukskrivning som ordinerats av hälso- och sjukvården, det faktiska utfallet av sjukskrivningen visas inte i tjänsten dvs. om patienten bedömts ha rätt till sjukpenning eller inte.

Tjänsten består av två delar:

 • Nationell statistik – tillgänglig för alla
 • Verksamhetsstatistik och landstingsstatistik som kräver särskild behörighet. I nuläget kan inte privata vårdcentraler se landstingsstatistik. Vid behov av jämförelser kontakta vederbörande processledare.

Statistik – kompletteringar från Försäkringskassan

Statistik om bland annat antal och andel kompletteringar från Försäkringskassan kan man följa genom att logga in på aktuell vårdenhet i Intygsstatistik. Informationen finns under ämnesrubriken Ärendekommunikation.

Instruktionsfilmer om Rehabstöd, Intygsstatistik och Webcert 

Finns här.