Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta


Bakgrund ersättning för vissa behandlingar

Sedan 2008 har staten och SKL även tecknat en överenskommelse ”rehabgarantin” som ger landstingen ersättning för evidensbaserade behandlingsinsatser (ex. KBT och MMR) i syfte att förhindra sjukskrivning eller främja återgå i arbete. År 2016 upphörde "rehabgarantin", som enskild överenskommelse och ersattes istället av villkor 3 i den övergripande överenskommelsen mellan regeringen och SKL för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

En ny överenskommelse har slutits mellan staten och SKL för 2019. Villkor 3 ”Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta” syftar till att stimulera tillgången till medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för patienter med smärtproblematik och/eller lindrig och medelsvåra psykisk ohälsa.

De medicinska behandlingsmetoder som ingår ska ha vetenskapligt stöd för att behandlingen leder till att arbetsförmågan bibehålls/återfås. Inom ramen för överenskommelsen ersätts landsting och regioner för vissa behandlings- och rehabiliteringsinsatser för en avgränsad målgrupp. Region Jönköpings län har avsatt medel för KBT/IPT/IKBT och MMR.

Rapportering, datum och dokument

2019, rapportering av MMR och KBT/IPT/IKBT

kvartal 1, jan-mars: 2019-04-05
kvartal 2, april-juni: 2019-08-16
kvartal 3, juli-sept: 2019-10-04
kvartal 4, okt-dec: 2020-01-03

Excelfilen mailas till:
Höglandet: astrid.nordvall.persson@rjl.se
Jönköping- och Värnamoområdet: susanne.leander@rjl.se

MMR1 vid långvarig smärta

NRS-primärvård samt urval av patienter

Vårdenheter som utför MMR 1 ska vara anslutna till NRS-primärvård. För mer information och aktuella nyheter se NRS webbplats

PR-team rekommenderas att användas som grund för urval gällande MMR vid långvarig smärta. Stevens Lintons frågeformulär om smärtproblem kan användas för att tidigt identifiera personer som ligger i riskzonen för långvariga smärtproblem. För mer information om PR-team samt skattningsinstrument.

Rapporter för MMR

MMR2 på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov