Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Rehabiliteringskatalog


Arenasamverkan via Samordningsförbunden. 

Målgrupp
Arenasamverkan berör personer i arbetsför ålder som bedöms ha behov av samordnade insatser från minst två av de berörda parterna.

Innehåll
På ett antal vårdenheter sker en samverkan mellan de fyra parter som ingår i samordningsförbundet: Region Jönköpings län, kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syftet är att ge så effektivt stöd som möjligt åter till arbete eller rätt försörjning. Ingen ska behöva hamna i kläm mellan myndigheterna.

Ort
Södra Vätterbygden:
Jönköping, Habo, Mullsjö

Finnveden:
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo

ENTER 

Målgrupp
18-64 år (prioriterar 18-29 år), psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning, har behov av insatser från flera av verksamhetens aktörer, bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på inom ett år.

Innehåll
Kartläggning, handlingplan, hitta hållbara lösningar för den enskilde individen i riktning mot arbete och studier exempel på aktiviteter: studie- & yrkesvägledning, hälsoinventering, prova nya arbetsuppgifter, friskvårdsaktiviteter

Ort
Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd

ENTER

FIA - Funktionsnedsatta i arbete 

Målgrupp
Personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar
som behöver stöd på sin väg till arbete.

Innehåll
Coaching enligt Supported Employment metodiken, matchning mot arbetgivare, praktik, arbetsprövning.

Ort
Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd

FIA

Grön rehabilitering - naturunderstödd rehabilitering 

Målgrupp
Personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär. Detta innebär utmattningssyndrom, stressrelaterad psykisk ohälsa (ej PTSD) samt smärttillstånd som utvecklats i samband med långvarigt stresstillstånd.

Innehåll
Med Grön rehabilitering kombineras vistelse och aktiviteter i naturen med arbetsterapi och samtal. Alla aktiviteter sker i grupp. Grön rehabilitering bygger på forskningen om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress.

Ort
Tenhults naturbruks-gymnasium - Klevarp

Grön rehabilitering - naturunderstödd rehabilitering

Hälsa och livsstil, 1177 Vårdguiden 

Målgrupp
Medborgare

Innehåll
1177s sidor om små steg mot goda vanor och en mer hälsosam livsstil. Läs om mat, rörelse, stress och sömn.

Ort
Alla

Hälsa och livsstil, 1177 Vårdguiden

IT-spåret 

Målgrupp
Utbildning för personer med Aspergers syndrom / högfungerande autism. Krav:

 • IT-intresse
 • ha fyllt 19 år
 • bo i Jönköpings län
 • studiemotiverad

Innehåll
IT- spåret erbjuder:

 • specialanpassade lokaler
 • små studiegrupper
 • fast studieplats
 • individuella studieplaner
 • studier i egen takt
 • få lärare
 • tillgång till arbetsterapeut
 • undervisning sker måndag-fredag kl 12.00-16.00

Ort
Utbildning är placerad på Campus I12 i Eksjö men öppen för sökande från hela Jönköpings län.

IT-spåret

Jobb i stället för aktivitetsersättning (SE-coacher) 

Målgrupp
Prioriterad målgrupp är personer mellan 18 och 29 år som har eller riskerar att få aktivitetsersättning.

Målgrupp är även andra personer med behov av samordnade rehabilitering för att komma ut på arbetsmarknaden

Innehåll
Särskilda jobbcoacher som arbetar utifrån supported employment modellen. Coachens roll är att hitta lämpliga arbetsplatser för individen och sedan tillsammans med denna arbetsplats och övriga inblandade myndigheter göra de anpassningar av arbetet som erfordras för individen.

Ort
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda

Höglandets samordningsförbund

Stöd till arbete - Supported Employment 

Målgrupp

Gnosjö:

 • Personer inom AME-verksamheten som är i behov av samordnade insatser.
 • Personer i daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen

Värnamo:

 • Personer med försörjningsstöd + psykisk ohälsa.
 • Kommunens dagverksamheter (psykiatrin / funktionshinderomsorgen).

Gislaved:

 • Personer med psykiska funktionsnedsättningar, företrädesvis de som ingår och är på väg in i klientgruppen för kommunens socialpsykiatriska verksamhet.

Innehåll
Särskilda jobbcoacher som arbetar utifrån supported employment modellen. Coachens roll är att hitta lämpliga arbetsplatser för individen och sedan tillsammans med denna arbetsplats och övriga inblandade myndigheter göra de anpassningar av arbetet som erfordras för individen. Coacherna finns inom arbetsmarknadsenhet, försörjningsstöd eller någon verksamhet inom funktionshinder i kommunen.

Ort
Gislaved, Gnosjö, Värnamo

Finnvedens samordningsförbund

Jobbcenter Unga (JCU) 

Målgrupp
Ungdomar och unga vuxna mellan 16-24 år som saknar arbete eller inte studerar.

Innehåll
Erbjuder aktiviteter som t ex jobbsök, allmän samhällsinformation, kost och hälsa, info från olika arbetgivare och utbildare, studiebesök, möjlighet till praktik mm.
Jobbcenter unga är en kommunal enhet som ligger under medborgarförvaltningens sektion arbete och välfärd. Verksamheten drivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, medborgarförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, Värnamo näringsliv, vuxenutbildningen och Försäkringskassan.

Ort
Värnamo

Jobbcenter Unga (JCU)

KBT

Innehåll
Kognitiv beteendeterapi går ut på att man ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende och hur man uppfattar och tolkar sig själv och sin omgivning. Enskilt eller i grupp

Ort
Vårdcentraler / psyk mott

KBT-behandling via nätet 

Målgrupp
Lätt till medelsvår ångest/depression, stress.

Innehåll
KBT via nätet gör att individen kan arbeta med sin behandling hemifrån och när det passar den bäst, och slipper åka till vårdcentralen lika ofta. Stöd och behandling via nätet sker alltid i överenskommelse med behandlare

Ort
Vårdcentraler


KBT-behandling via nätet

Kulturunderstödd rehabilitering 

Målgrupp
Personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär, långvarig smärta och /eller psykisk ohälsa I ett tidigt skede av sjukskrivning erbjuda en mindre kravfylld insats.

Innehåll
Kulturunderstödd rehabilitering genomförs i grupp tillsammans med professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor.

Kulturunderstödd rehabilitering pågår under tio veckor med 2 aktiviteter/vecka.

Exempel på kulturaktiviteter är eget skapande som måla, tova och sy/träslöjd, körsång, dans och rörelser. Gruppen tar också del av kulturupplevelse som konserter, teaterföreställningar, konstutställningar och biblioteksaktiviteter.

Ort
Olika platser i länet. Se webbplatsen

MMR 1 (multimodal rehabilitering 1) 

Målgrupp
Långvarig diffus smärta i rygg, nacke, axlar, 16-67 år.
Individen ska ha potential för ett aktivt förändringsarbete, trots smärtan och inte ha någon annan sjukdom eller annat tillstånd som innebär hinder för att delta i programmet.

Innehåll
Behandling, träning, undervisning, hemuppgifter, 2-3 dagar/vecka 6-8 veckor.

Ort
Vissa vårdcentraler

 

MMR 2 (multimodal rehabilitering 2) 

Målgrupp
Långvarig diffus smärta i rygg, nacke, axlar, 16-67 år. Jämfört med MMR 1 har individen högre grad av negativa psykologiska komponenter, samsjuklighet samt högre smärtintensitet.
Individen ska ha potential för ett aktivt förändringsarbete, trots smärtan och inte ha någon annan sjukdom eller annat tillstånd som innebär hinder för att delta i programmet.

Innehåll
Behandling, träning, undervisning, hemuppgifter, 3 dagar/vecka i 8 veckor. Behandlingen innehåller fler psykologiska kompontenter

Ort
Rehabiliteringsmedicinska kliniken Jönköping och alla vårdcentraler i Region Jönköpings län kan remittera

More to Life-samtalscaféer 

Målgrupp

 • Unga vuxna, 20-29 år
 • Lättare psykisk ohälsa
 • Ej i behov av behandling/terapi

Innehåll
Ur innehållet: hälsofrågor mat, fysisk aktivitet, sömn och stress, relationer, självkänsla och livskvalitet, hur man bryter invanda mönster och hur tanke, känsla och handling hör ihop. Deltagaren får verktygen hur man går från ord till handling och sätter upp mål i livet.

Ort
Region Jönköpings län, sektionen för folkhälsa - Jönköping. Fler träffar planeras i länet.

More to Life-samtalscaféer

Navigatorcentrum 

Målgrupp
Unga i åldern 16-24 år som står utan sysselsättning. Även unga upp till 29 år, med aktivitetsersättning, kan få stöd genom verksamheten.

Innehåll
Möjlighet till praktik, samtal (enskilt och i grupp), föresläsningar, studiecirklar, studie- och yrkesvägledning med mål att komma närmare arbete och studier.

Ort
Gislaved, Anderstorp

ReDO - vardagsrevidering 

Målgrupp
ReDO™-metoden är ett evidensbaserat arbetsterapeutiskt behandlingsprogram som riktar sig till människor som har behov och kapacitet att varaktigt förändra sin vardag. Detta oavsett diagnos eller vårdform.
Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa och har med framgång använts för fler andra gruppper

Innehåll
Metoden omfattar i huvudsak gruppbaserad intervention och syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt återgå i arbete. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans.

Ort
Vissa vårdcentraler

Samtal om livet-grupper 

Origo resurs, med Region Jönköpings län, som samarbetspartner har för tiden 2017-2019 fått medel från Allmänna arvsfonden för att utveckla Samtal om livet, en möjlighet för livsreflektion och livshantering i grupp i samarbete vårdcentraler.

Målgrupp

 • Personer som vill ta en tankeställare kring sitt liv och framtiden
 • Personer med tidiga tecken på psykisk ohälsa
 • Personer i slutet av sjukskrivning - på väg tillbaka
 • Ålder ca 20-50 år, med fokus på 30-40 år

Innehåll
10 träffar à 2-3 timmar, en gång per vecka, 10 v
4-6 personer i varje grupp
utbildade samtalsledare, strukturerat material, deltagarhäfte 
samtalen sker ofta i anslutning till trädgård/park för att också erbjuda aktiviteter och återhämtning i grön miljö
deltagare får beskriva, förstå och vid behov förändra sin fysiska hälsa, psykiska, sociala, existentiella hälsa och förhållningssätt till arbete/vardagssyssla.

teman bearbetas utifrån en erfarenhetsbaserad modell där gestaltande arbetssätt används (ex. bilder, lera, skulptur, målning, skrivande, dikt) för att på ett strukturerat och kreativt sätt begripa,

skapa meningsfullhet och hanterbarhet i livet. Varje tema leder fram till någon självvald förändring i vardagen.

Ort
Ett antal vårdcentraler ingår i projektet och i mån av plats tas fler in. Intresseanmälan görs till:

Projektledare:
Johan Arvidsson
070-730 49 24
johan@origoresurs.se 

Självhjälpsgrupper 

Målgrupp
Sedan 2017-01-01 riktar sig grupperna till alla kommuner i länet i syfte att ge stöd till personer med behov för att bibehålla eller förbättra sin psykiska hälsa i förebyggande syfte. Även de som på grund av fysisk, psykisk eller social påfrestning har utvecklat eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och som riskerar sjukskrivning, arbetslöshet eller försörjningsstöd.

Innehåll
Gruppen startar så snart 5-8 personer anmält intresse att samlas om samma tema/angelägenhet. De första 4 träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som hjälper till att komma igång med en beprövad, trygg struktur för mötena. Igångsättaren har sedan fortsatt regelbunden kontakt med gruppen och ger stöd vid behov.

Deltagarna träffas två timmar, en gång i veckan och gruppen fortsätter träffas så länge deltagarna önskar. Att delta i en självhjälpsgrupp är kostnadsfritt.

Ort
Hela länet

Självhjälpsgrupper

Självhjälpsgrupper, 1177 Vårdguiden

Slottsgruppen 

Målgrupp
Erbjuder individer från 20 års ålder behandling för alkohol-och/eller beroendeproblematik enligt Minnesotamodellen.

Innehåll
Behandlingen är kostnadsfri, pågår ett år och innefattar:

 • Gruppbehandling - 8 veckor på heltid inkl anhörigprogram
 • Efterbehandling i grupp - 44 veckor, en eftermiddag i veckan.

Ort
Jönköping

Slottsgruppen

Vi-kraft självhjälpshuset 

Målgrupp
Självhjälpshuset Vi-Kraft är en mötesplats för människor som söker personlig utveckling genom angelägna samtal i självhjälpsgrupper. Självhjälp är ett komplement och inte en ersättning för professionell hjälp.

Innehåll
En självhjälpsgrupp startar så snart 5-8 personer anmält intresse om samma tema. Med utgångspunkt från temat pratar gruppdeltagarna i tur och ordning. Samtalet sker utifrån en pedagogisk metod som kallas ”Rundan”, där man utgår från sig själv och talar i jag-form. Ingen avbryter eller kommenterar det som säjs, om inte den som talar ber om det. Man har inget taltvång. 

Att delta i Vi-krafts självhjälpsgrupper är kostnadsfritt. Om individen själv vill kan man betala en medlemsavgift på 100 kr/år.

Ingen remiss krävs.

Ort
Jönköpings län. Vi-krafts lokal finns på Västra Storgatan 8, Jönköping

Vi-kraft självhjälpshuset

Växthuset 

Målgrupp

 • Personer med stressrelaterad ohälsa och utmattning.
 • Personen behöver ej tillhöra Svenska kyrkan.

Innehåll
Växthuset är ett friskvårdsprogram hos Svenska kyrkan i Jönköping som syftar till att individen ska hitta bättre balans i livet och öka sin livskvalité. Programmet ses som en för-rehabilitering utan krav.

16 veckor, två halvdagar i veckan. Programmet innehåller temasamtal om livet, promenader, kreativa övningar/skapande och olika former av avslappning. Gruppen leds av samtalsutbildade ledare.

I grupp startar varje termin. Anmälan sker av individen via hemsidan.

Ort
Svenska kyrkan Jönköping - Sofia Prästgård.
Jönköping, Habo, Mullsjö