Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Rehabiliteringskatalog


Insatskatalogen, sökverktyg via webben

Insatskatalogen är ett sökverktyg som samlar insatser för personer i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Där kan man söka efter insatser som ger arbetsträning, praktik och annan arbetslivsinriktad rehabilitering. Det finns även insatser som ger stöd i studier eller arbete, förebyggande åtgärder, social rehabilitering och annat socialt stöd.

Insatser som finns sökbara är sådana som finns inom området för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden dvs Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommun samt inom kort även området för Finnvedens samordningsförbund dvs Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun. 

Insatskatalogen

ATV - Alternativ till våld Jönköpings län  

Målgrupp
Personer som utövat någon form av våld i nära relationer.
Personer som kommit ur en relation där det förekommit våld och därav utvecklat en lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Innehåll
Specifik psykologisk behandling inom området våld i nära relationer. 

Ort
Jönköping, men har hela länet som upptagningsområde
Besöksadress: Länssjukhuset Ryhov, Rehabiliteringscentrum 1, Hus T7

Kontakt
010-241 10 10 (välj "Jönköping")
rehabiliteringscentrum.jonkopings@rjl.se

Enter

Målgrupp
Personer i arbetsför ålder (18-64 år) som har behov av insatser från flera verksamhetens aktörer och bedöms ha en arbetsförmåga inom ett år. Personer i åldersgruppen 18-29 år med psykisk ohälsa eller psykiatrisk funktionsnedsättning prioriteras. 

Innehåll
Kartläggning, handlingplan, hitta hållbara lösningar för den enskilde individen i riktning mot arbete och studier exempel på aktiviteter: studie- & yrkesvägledning, hälsoinventering, prova nya arbetsuppgifter, friskvårdsaktiviteter

Ort
Jönköping

Remiss/anmälan 
Kan göras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd. Information och anmälningsblankett finns på Enters hemsida.

FIA - Funktionsnedsatta i arbete 

Målgrupp
Personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar som är redo att arbeta men behöver stöd på vägen att hitta en plats på arbetsmarknaden.

Innehåll
Coaching enligt Supported Employment metodiken och MI, matchning mot arbetgivare, praktik, arbetsprövning.

Ort
Jönköping

Remiss/anmälan 
Kan göras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd. Information och kontaktuppgifter finns på FIAs hemsida.

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Målgrupp
Personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller ospecificerad smärta. Exklusionskriterier är svår psykisk ohälsa, känt pågående missbruk eller suicidrisk. 

Innehåll
Kulturunderstödd rehabilitering genomförs i grupp tillsammans med professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor.

Exempel på kulturaktiviteter är eget skapande som måla, tova och sy/träslöjd, körsång, dans och rörelser. Gruppen tar också del av kulturupplevelse som konserter, teaterföreställningar, konstutställningar och biblioteksaktiviteter.

Ort
Olika platser i länet. Se webbplatsen.

Remiss
Görs av Region Jönköpings län. Mer informatin finns på KURs hemsida.

Naturunderstödd rehabilitering (NUR)

Målgrupp
Personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa, så som utmattningsyndrom. 

Ort
Klevarp vid Tenhults natursbruksgymnasium

Remiss
Görs av Region Jönköpings län. Mer information finns på NURs hemsida.

MMR 1 smärta (multimodal rehabilitering 1) 

Målgrupp
Långvarig diffus smärta i rygg, nacke, axlar, arbetsför ålder.
Individen ska ha potential för ett aktivt förändringsarbete, trots smärtan och inte ha någon annan sjukdom eller annat tillstånd som innebär hinder för att delta i programmet.

Innehåll
Behandling, träning, undervisning, hemuppgifter.

Ort
Vissa vårdcentraler

MMR 2 smärta (multimodal rehabilitering 2) 

Målgrupp

 • Långvarig smärta, ska vara medicinskt färdigutredd
 • Arbetsför ålder
 • Behov av samordnat multiprofessionellt team

Innehåll
Behandling, träning, undervisning, hemuppgifter.

Ort
Rehabiliteringsmedicinska kliniken Jönköping

Remiss
Görs av vårdenheter inom Region Jönköpings län. Mer information finns på följande hemsida.

More to Life-samtalscaféer 

Målgrupp

 • Unga vuxna, 20-29 år
 • Lättare psykisk ohälsa
 • Ej i behov av behandling/terapi

Innehåll
På samtalsceféet tar man upp allt från hälsofrågor till relationer. Hur man bryter invanda mönster och hur tanke, känsla och handling hör ihop. Deltagaren får förutsättningar till att skapa förändring utefter behov, ökad balans i vardagen och empowerment genom att dela tankar och erfarenheter med andra. Träffarna sker i cafémiljö vid fem tillfällen och leds av en More to lift-coach.

Ort
Region Jönköpings län, sektionen för folkhälsa - Jönköping. 

More to Life-samtalscafé

ReDO - vardagsrevidering 

Målgrupp
ReDO™-metoden är ett evidensbaserat arbetsterapeutiskt behandlingsprogram som riktar sig till människor som har behov och kapacitet att varaktigt förändra sin vardag. Detta oavsett diagnos eller vårdform.
Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa och har med framgång använts för fler andra gruppper

Innehåll
Metoden omfattar i huvudsak gruppbaserad intervention och syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt återgå i arbete. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans.

Ort
Vissa vårdcentraler

Självhjälpsgrupper 

Syfte
Att träffa andra med liknande erfarenheter i en självhjälpsgrupp kan göra att man mår bättre och hitta styrka att gå vidare. 

Innehåll
Gruppen startar så snart 5-8 personer anmält intresse att samlas om samma tema/angelägenhet. De första 4 träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som hjälper till att komma igång med en beprövad, trygg struktur för mötena. Igångsättaren har sedan fortsatt regelbunden kontakt med gruppen och ger stöd vid behov.

Deltagarna träffas två timmar, en gång i veckan och gruppen fortsätter träffas så länge deltagarna önskar. Att delta i en självhjälpsgrupp är kostnadsfritt.

Ort
Hela länet

Självhjälpsgrupper

Självhjälpsgrupper, 1177 Vårdguiden

Vi-kraft självhjälpshuset 

Målgrupp
Självhjälpshuset Vi-Kraft är en mötesplats för människor som söker personlig utveckling genom angelägna samtal i självhjälpsgrupper. Självhjälp är ett komplement och inte en ersättning för professionell hjälp.

Innehåll
En självhjälpsgrupp startar så snart 5-8 personer anmält intresse om samma tema. Med utgångspunkt från temat pratar gruppdeltagarna i tur och ordning. Samtalet sker utifrån en pedagogisk metod som kallas ”Rundan”, där man utgår från sig själv och talar i jag-form. Ingen avbryter eller kommenterar det som säjs, om inte den som talar ber om det. Man har inget taltvång. 

Att delta i Vi-krafts självhjälpsgrupper är kostnadsfritt. Om individen själv vill kan man betala en medlemsavgift på 100 kr/år.

Ingen remiss krävs.

Ort
Jönköpings län. Vi-krafts lokal finns på Västra Storgatan 8, Jönköping

Vi-kraft självhjälpshuset

Växthuset

Ett friskvårdsprogram i Svenska kyrkan Jönköpings regi, för sjukskrivna eller arbetslösa som upplever att kraften tagit slut. 

 • 12 veckor - tisdag förmiddagar gruppsamtal, tors eftermiddagar någon form av aktivitet. Totalt 8 timmar per vecka
 • Förrehabiltiering - fysisk, mental och existentiell hälsa som en väg tillbaka till balans i tillvaron. Det goda samtalet och naturen som verktyg.
 • Även personer från Habo och Mullsjö kommun ges möjlighet att delta. Vid stor efterfrågan prioriteras personer boende i Jönköpings kommun

För anmälan och för mer upplysning: Svenskakyrkan.se/jonkoping/vaxthuset

Slottsgruppen 

Målgrupp
Erbjuder individer från 20 års ålder behandling för alkohol-och/eller beroendeproblematik enligt Minnesotamodellen.

Innehåll
Behandlingen pågår ett år och innefattar:

 • Gruppbehandling - 8 veckor på heltid inkl anhörigprogram
 • Efterbehandling i grupp - 44 veckor, en dag i veckan.

Ort
Jönköping. Behandlingen är kostnadsfri för individer som bor i Jönköpings kommun. Andra kommuner kan köpa platser. 

Slottsgruppen