Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Samverkan med externa aktörer


Samtycke och utlämnande av uppgifter

Samtycke krävs för extern kontakt. Samtycket dokumenteras i patientens journal i Gemensamma dokument under Samtycke - Samtycke samverkan”.

 • Muntligt samtycke gäller, men det ska dokumenteras i journalen vilket datum och hur samtycket har inhämtats.
 • Vid skriftligt samtycke används avsedd blankett till arbetsgivare respektive annan extern aktör, som scannas in och dokumenteras. Se Relaterat innehåll.

Utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan

Offentliga vårdgivare är skyldiga att på begäran av Försäkringskassan lämna ut de uppgifter och handlingar om en patient som Försäkringskassan behöver för att handlägga patientens försäkringsärende.

För utlämnande av journalhandling ska endast uppgifter som är av betydelse för sjukfallet lämnas ut och menprövning ska göras enligt rutin. Skyldigheten är inte beroende av patientens samtycke. Om Försäkringskassan begär att kopia på journalhandling/-ar ska detta ske skriftligt till den vårdenhet det berör, enligt Region Jönköpings län rutin. Försäkringskassan rekommenderas att i första hand be patienten själv skriva ut aktuella journalhandlingar som efterfrågas.    

Utlämnande av patientuppgifter - dokumentationshandboken (begränsad behörighet)

Extern kontakt - dubbel KVÅ-kodning 

När rehabkoordinatorn eller annan vårdprofession har kontakt med arbetsgivare (AG)/Arbetsförmedlingen(AF) eller Socialtjänst(Soc) i syfte att att föra en dialog kring insatser för att om möjligt förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden. Samtycke av patienten krävs.

Tidiga insatser kan ske på olika sätt/nivåer:

 • När rehabkoordinator/annan vårdpersonal har telefonkontakt med AG/AF/Soc i syfte att föra en tidig dialog för att klargöra om patienten kan kvarstå i arbete, eventuellt med anpassade arbetsuppgifter under sjukskrivningsperioden, eller om andra lösningar bör initieras exempelvis för att förhindra en sjukskrivning.
 • När rehabkoordinator/annan vårdpersonal ringer AG/AF/Soc för att boka trepartsmöte och telefonsamtalet blir fördjupat som ovanstående beskriver.
 • När rehabkoordinator/annan vårdpersonal deltar eller håller i ett trepartsmöte.
 • När rehabkoordinator skickar ut brev till arbetsgivaren om rehabkoordinatorns roll och tidiga insatser och/eller brevet om patientens arbetsuppgifter.

Se Relaterat innehåll: Telefonkontakt med arbetsgivare, instruktion

Registrering
Insatserna registreras med KVÅ-kod XS005 "Externt informationsutbyte" i kombination med KVÅ-kod QR002 "Rådgivning vid arbete och sysselsättning". Den dubbla kodningen används inte vid kontakt med Försäkringskassan. 

Trepartssamtal/-möte - bokning

Syftet är att i tidig fas initiera och planera insatser för att om möjligt förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden. Med utgångspunkt i rätt insats i rätt tidpunkt för rätt patient ska insatsen initieras och planeras så tidigt som möjligt.

Det är viktigt att patient, sjukvård och AG/AF/Soc har en tidig dialog för att klargöra om patienten kan kvarstå i arbete, eventuellt med anpassade arbetsuppgifter under sjukskrivningsperioden, eller om andra lösningar bör initieras. Vården får därmed del av AGs/AFs/Socs syn på situationen. Likaså blir AG/AF/Soc insatt i vilken speciell hänsyn som måste tas till patientens medicinska status.

Samtycke av patienten krävs. Vid trepartsmöte deltar inte Försäkringskassan. Vanligtvis kallar vården patienten efter att ha kommit överens med arbetsgivaren om mötestiden. Arbetsgivaren kallar övriga deltagare ex HR-personal och FHV. 

Trepartssamtal

Trepartssamtal innebär att vårdpersonal och patient via högtalartelefon via högtalartelefon samtalar med AG/AF/Soc.

Registrering
Vid besök där trepartssamtal via telefon sker, skapa ny kontakt i tidboken för samtalet. Använd följande i tidbokens bokningsunderlag:

 • vårdtjänst - Trepartssamtal
 • kontakttyp - Telefonkontakt
 • besökstyp - Administration

Trepartsmöte

Trepartsmöte innebär att vårdpersonal och patient har ett fysiskt möte med AG/AF/Soc deltar. 

Se Relaterat innehåll: Treparts-/flerpartsmöte, instruktion

Registrering
Använd följande i tidbokens bokningsunderlag:

 • vårdtjänst - Trepartssamtal
 • kontakttyp - välj någon av följande: Mottagningsbesök enskilt/team eller Besök på annan plats enskilt/team

Dokumentation av samtal/möte

Dokumentationen från telefonsamtalet/mötet ska göras i journal mot sökordet "Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan"" eller "Trepartsmöte". Alternativt finns en blankett i Cosmic "Dokumentation vid treparts/flerpartsmöte" som kan användas.

Information till Försäkringskassan - arbetslivsinriktad rehabilitering

Enligt lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (2019:1297) ska regionen informera Försäkringskassan om en sjukskriven patient kan antas behöva rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap i socialförsäkringsbalken (SFB). Informationen ska bara ges om patienten samtycker till det.

Med rehabiliteringsåtgärd menas här arbetslivsinriktad rehabilitering. En arbetslivinriktad rehabilitering syftar till att den försäkrade ska kunna få eller behålla ett arbete. Åtgärden förutsätter en aktiv medverkan från patienten. Exempel på arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd är arbetsträning och utbildning.

När kan det vara aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering?

 • inga medicinska eller andra hinder till att påbörja arbetslivsinriktad rehabilitering

Därefter kan det handla om att:

 • patienten inte klarar att återgå eller inträda i arbete på egen hand eller, i de fall det är aktuellt, tillsammans med sin arbetsgivare

eller 

 • processen för återgång i arbete har avstannat eller inte inletts hos övriga aktörer (ex arbetsgivare, Arbetsförmedlingen) trots att patienten skulle kunna delta. 

Informationen till Försäkringskassan om att patienten kan antas ha behov av arbetslivsinriktad rehabilitering kan ske på olika sätt:

1. Meddela via telefonkontakt eller vid avstämningsmöte med utredaren på Försäkringskassan.

2. Läkaren kan meddela via läkarintyget att det finns behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

3. Läkaren eller rehabkoordinatorn skickar information via Webcerts ärendekommunikation, välj kategori "Administrativ dialog - Övriga frågor och där anges:      

 • Behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. SFB 
 • Skriv även kontaktuppgifter till den som ansvarar för koordineringen av nämnda patient

4. När inte elektroniska ärendekommunikationen via Webcert kan nyttjas används avsedd blankett användas på Försäkringskassans hemsida

Försäkringskassan tar i första hand kontakt med den sjukskrivne för att stämma av informationen och hur de ska gå vidare i handläggningen. Om det behövs kontaktas vården. 

Avstämningsmöte 

Vården kan initiera behov av avstämningsmöte till Försäkringskassan men det är utredaren som bedömer om ett möte ska genomföras. Avstämningsmöte är ett möte med patienten, Försäkringskassan och minst en annan part som kan påverka den sjukskrivnes situation. Förutom arbetsgivaren kan det vara en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal eller en representant från Arbetsförmedlingen. Även företagshälsovården, representant från facket samt stödperson kan delta.

Syftet med ett avstämningsmöte är dels att klarlägga vad patienten på grund av sin sjukdom kan och inte kan göra, dels att ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att patienten ska komma tillbaka till arbetslivet. Mötet ska fokusera på en plan för återgång i arbete. 

Samverkan kring patienter med försörjningsstöd vid bedömning om sjukskrivningsbehov

Rätt stöd - rätt försörjning

Personer med försörjningsstöd, som på grund av sjukdom, inte kan stå till arbetsmarknads förfogande eller följa planerade insatser/aktiviteter via socialtjänsten, behöver som alla andra styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg från och med dag 8.

För att underlätta läkarens bedömning av eventuellt sjukskrivningsbehov har ett underlag* tagits fram som individen bör tar med sig vid läkarbesöket från socialtjänsten. I underlaget står beskrivet vilka insatser/aktiviteter som är planerade genom socialtjänsten och läkaren kan därmed lättare ta ställning till om sjukskrivning är medicinskt motiverad. Det rekommenderas att socialtjänsten förmedelar blanketten via rehabkoordinatorn. 

Patienten tar med sig underlaget tillbaka till socialtjänsten efter läkarbesöket och eventuellt läkarintyg för sjukpenning. Underlaget från socialtjänsten behöver inte scannas in i Cosmic. Om läkaren har behov av att ha underlaget för diktatet måste en kopia tas.

*Blankett "Underlag från Socialtjänsten till läkare vid svårigheter att delta i aktivitet" finns på Region Jönköpings län intranät

SIP-Samordnad Individuell Plan 

SIP är ett verktyg för samverkan på individnivå, där man upprättar en individuell plan för och med personer med behov av stöd med samordning av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst.

I planen ska framgå:

 • vilka insatser som ska göras och vem gör vad
 • om kommunen eller Region Jönköpings län ska ha det övergripande ansvaret
 • vem som utses som samordnare för den individuella planen
 • när den individuella planen ska följas upp

Rutiner och blanketter för Samordnad individuell plan