Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Samverkan med externa aktörer


Samtycke och utlämnande av uppgifter

Samtycke krävs för extern kontakt. Samtycket dokumenteras i patientens journal i Gemensamma dokument under Samtycke - Samtycke samverkan”.

 • Muntligt samtycke gäller, men det ska dokumenteras i journalen vilket datum och hur samtycket har inhämtats.
 • Vid skriftligt samtycke används avsedd blankett till arbetsgivare respektive annan extern aktör, som scannas in och dokumenteras. Se Relaterat innehåll.

Utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan

Offentliga vårdgivare är skyldiga att på begäran av Försäkringskassan lämna ut de uppgifter och handlingar om en patient som Försäkringskassan behöver för att handlägga patientens försäkringsärende.

För utlämnande av journalhandling ska endast uppgifter som är av betydelse för sjukfallet lämnas ut och menprövning ska göras enligt rutin. Skyldigheten är inte beroende av patientens samtycke.

Utlämnande av patientuppgifter - dokumentationshandboken (begränsad behörighet)

Tidiga insatser 

När rehabkoordinatorn eller annan vårdprofession har kontakt med arbetsgivare (AG)/Arbetsförmedlingen(AF) eller Socialtjänst(Soc) i syfte att att föra en dialog kring insatser för att om möjligt förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden. Samtycke av patienten krävs.

Tidiga insatser kan ske på olika sätt/nivåer:

 • När rehabkoordinator/annan vårdpersonal har telefonkontakt med AG/AF/Soc i syfte att föra en tidig dialog för att klargöra om patienten kan kvarstå i arbete, eventuellt med anpassade arbetsuppgifter under sjukskrivningsperioden, eller om andra lösningar bör initieras exempelvis för att förhindra en sjukskrivning.
 • När rehabkoordinator/annan vårdpersonal ringer AG/AF/Soc för att boka trepartsmöte och samtalet blir fördjupat som ovanstående beskriver.
 • När rehabkoordinator/annan vårdpersonal deltar eller håller i ett trepartsmöte.
 • När rehabkoordinator skickar ut brev till arbetsgivaren om rehabkoordinatorns roll och tidiga insatser och/eller brevet om patientens arbetsuppgifter.

Se Relaterat innehåll: Telefonkontakt med arbetsgivare, instruktion

Registrering
Insatserna registreras med KVÅ-kod XS005 "Externt informationsutbyte" i kombination med KVÅ-kod QR002 "Rådgivning vid arbete och sysselsättning".

Ett SIP-möte som rehabkoordinator eller annan vårdpersonal deltar/håller i kan vara en tidig insats om syftet är att förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden.
Om ett SIP-möte registeras som en tidig insats, får inte ersättning hämtas samtidigt för SIP enligt den rutin som finns gällande samordning av vården av de mest sjuka. SIP som utförs inom samordning av vården av de mest sjuka utförs av vårdcentralens vårdsamordnare.

Trepartssamtal/-möte 

Syftet är att i tidig fas initiera och planera insatser för att om möjligt förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden. Med utgångspunkt i rätt insats i rätt tidpunkt för rätt patient ska insatsen initieras och planeras så tidigt som möjligt.

Det är viktigt att patient, sjukvård och AG/AF/Soc har en tidig dialog för att klargöra om patienten kan kvarstå i arbete, eventuellt med anpassade arbetsuppgifter under sjukskrivningsperioden, eller om andra lösningar bör initieras.

Vården får därmed del av AGs/AFs/Socs syn på situationen. Likaså blir AG/AF/Soc insatt i vilken speciell hänsyn som måste tas till patientens medicinska status.

Samtycke av patienten krävs. Vid trepartsmöte deltar inte Försäkringskassan.

Trepartssamtal

Trepartssamtal innebär att någon vårdpersonal på vårdenheten och patient, som är eller riskerar att bli sjukskriven, via högtalartelefon samtalar med AG/AF/Soc för att förebygga eller förkorta sjukfallet.

Registrering
Vid besök där trepartssamtal via telefon sker, skapa ny kontakt i tidboken för samtalet. Använd följande i tidbokens bokningsunderlag:

 • vårdtjänst - Trepartssamtal
 • kontakttyp - Telefonkontakt
 • besökstyp - Administration

Trepartsmöte

Trepartsmöte innebär att någon vårdpersonal på vårdenheten och patient, som är eller riskerar att bli sjukskriven, har ett fysiskt möte med AG/AF/Soc deltar.

Ett SIP-möte kan registreras som ett trepartsmöte om syftet är att förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden.

Om ett SIP-möte registeras som ett trepartsmöte, får inte ersättning hämtas samtidigt för SIP enligt den rutin som finns gällande samordning av vården av de mest sjuka. SIP som utförs inom samordning av vården av de mest sjuka utförs av vårdcentralens vårdsamordnare.

Se Relaterat innehåll: Treparts-/flerpartsmöte, instruktion

Registrering
Använd följande i tidbokens bokningsunderlag:

 • vårdtjänst - Trepartssamtal
 • kontakttyp - välj någon av följande Mottagningsbesök enskilt/grupp/teamkonferens eller Besök på annan plats enskilt/team

Dokumentation av samtal/möte

Dokumentationen från telefonsamtalet/mötet ska göras i journal mot sökordet "Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan + ett fast värde" eller "Trepartsmöte". Alternativt finns en blankett i Cosmic "Dokumentation vid treparts/flerpartsmöte" som kan användas.

Avstämningsmöte 

Vården kan initiera behov av avstämningsmöte till FK men det är FK som bedömer om ett möte ska genomföras och vilket syfte det i så fall ska ha. Det är ett möte med patienten, FK och minst en annan part som kan påverka den sjukskrivnas situation. Förutom arbetsgivaren kan det vara en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal eller en representant från Arbetsförmedlingen. Även företagshälsovården, representant från facket samt stödperson kan delta.

Det kan finnas flera syften med ett avstämningsmöte exempelvis:

 • Att alla parter får samma information samtidigt.
 • Att ta reda på vad den sjukskrivna på grund av sin sjukdom kan och inte kan göra.
 • Alla parter kan få en tydligare bild av om det finns andra faktorer än medicinska som påverkar patientens oförmåga att arbeta, till exempel sociala, ekonomiska eller arbetsmarknadsmässiga.
 • Att kunna ta ställning till vilka åtgärder som kan behövas för att den anställda ska komma tillbaka till arbetet, och vad som Försäkringskassan behöver samordna.

Vid avstämningsmötet upprättas vanligtvis en plan för återgång i arbete. Planen ska ange ett konkret mål för insatserna. Det ska alltid framgå vilken arbetsförmåga patienten förväntas uppnå och till vad han eller hon förväntas återgå.

Rätt stöd - rätt försörjning, samverkan kring nollplacerade vid bedömning sjukskrivning 

Information kommer i november 2019 

SIP-Samordnad Individuell Plan 

SIP är ett verktyg för samverkan på individnivå, där man upprättar en individuell plan för och med personer med behov av stöd med samordning av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst.

I planen ska framgå:

 • vilka insatser som ska göras och vem gör vad
 • om kommunen eller Region Jönköpings län ska ha det övergripande ansvaret
 • vem som utses som samordnare för den individuella planen
 • när den individuella planen ska följas upp

Rutiner och blanketter för Samordnad individuell plan