Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Anslag att söka hos Futurum

Samtliga anslag söks i förväg, inga ansökningar beviljas retroaktivt.

Anslag till forskningsprojekt

Sök anslag till omkostnader för forskningsarbete. Anslaget kan användas till databehandling, resor inom projektet, utrustning, sekreterarhjälp med mera. Max 100.000 kr/forskningsprojekt kan sökas och beviljat anslag får disponeras i 2 år. Varje sökanden får ha max en ansökan per ansökningsomgång.

Om du söker ytterligare medel till en tidigare beviljad ansökan så finns det ett separat formulär för fortsättningsansökan (originalansökan får då vara högst 2 år gammal). Om du söker anslag enbart till publiceringskostnad, språkgranskning eller etikprövningsnämnd så finns det särskilda ansökningsformulär.

Anslag till etikprövning

Sök anslag för avgift i samband med forskningsetikprövning. Avgiften är 5.000 kr om det är en forskningshuvudman respektive 16.000 kr om det är flera forskningshuvudmän involverade. 2.000 kr ytterligare kan sökas för eventuell kompletteringsansökan, men utbetalas först då kompletteringsansökan gjorts.

Anslag till publicering eller språkgranskning

Sök anslag till publicering eller språkgranskning. Om du vid aktuellt ansökningstillfälle samtidigt söker anslag till andra omkostnader i ditt forskningsprojekt så ska du använda ansökningsformuläret "Anslag till forskningsprojekt". Men om du enbart söker anslag till publicering eller språkgranskning så ska du använda ansökningsformuläret "Anslag till publicering eller språkgranskning".

Som klinisk forskare i Region Jönköpings län får du 20 procent rabatt på författaravgiften för BMJ:s open-access-tidskrifter. Kontakta sjukhusbiblioteket om du vill veta mer.

Rabatt på publiceringsavgifter via Högskolebiblioteket Jönköping University
Rabatt på publiceringsavgifter via Linköpings universitetsbibliotek 

Anslag till forskningstid

Sök anslag för kompensation av lön under forskningsarbete. Kompensation motsvarande 1-3 månaders lön (baserat på din grundlön vid ansökningstillfället) kan sökas men 3 månader beviljas endast i undantagsfall t.ex. i slutfasen av ett avhandlingsarbete. Tiden kan utnyttjas som hel- eller deltid. Varje sökanden får ha max en ansökan per ansökningsomgång.

Om din ansökan avser ytterligare medel till en tidigare beviljad ansökan så finns det ett separat formulär för fortsättningsansökan (originalansökan får då vara högst 2 år gammal).

Anslag till att skriva om uppsats till vetenskaplig artikel (två veckor)

Sök anslag för kompensation av lön under 2 veckors tid för att omarbeta uppsats på avancerad nivå till vetenskaplig artikel. Tiden kan utnyttjas som hel- eller deltid.

Anslag till projektplaneringstid (tre veckor)

Sök anslag för kompensation av lön under 3 veckors planeringstid för att utarbeta en forskningsplan med syfte licentiats- eller doktorsexamen. Tiden kan utnyttjas som hel- eller deltid.

Anslag till konferensresa eller forskningsvistelse

Sök anslag till internationell vetenskaplig konferens i samband med forskningspresentation. Anslaget kan användas till resa, logi och konferensavgift. För närvarande kan även anslag till avgift för digital internationell vetenskaplig konferens sökas, så länge restriktioner med anledning av covid-19 pågår. Bidrag för forskningsvistelse och/eller nätverksskapande i forskningssyfte vid utländsk institution kan också sökas. Till ansökan ska då bifogas syfte med resan, förväntat värde för forskning och utveckling inom Regionen samt en inbjudan från den institution som ska besökas.  Max 18.000 kr kan sökas, anslag till lön, traktamente eller presentationsmaterial beviljas inte.

Om du ska presentera ett eget projekt under konferensen prioriteras din ansökan, eller om du kan visa på ett direkt samband med pågående forskningsprojekt. Sökanden som erhållit reseanslag de senaste två åren prioriteras lägre vid rådande konkurrens.

Är presentationen ännu inte accepterad kan du ändå söka anslag, som kan beviljas under förutsättning att den blir accepterad.

Doktorandtid

Om du är doktorandregistrerad vid ett svenskt universitet och har kommit en bit på väg i ditt doktorandarbete kan du söka doktorandtid omfattande 25 eller 50 procent, lön baseras på den egna grundlönen. På grund av söktrycket har i huvudsak sökanden som passerat halvtidskontroll kunnat prioriteras under senaste åren och flera ansökningar har fått reduceras från 50 procent ansökt tid till 25 procent beviljad doktorandtid.

Doktorandtid beviljas ett år i taget och kan förlängas i upp till fyra år efter genomfört halvtidsseminarium (gäller ansökningar beslutade från och med vårterminen 2017). Den som har doktorandtid finansierad av Futurum är inte berättigad till ytterligare forskningstid, det innebär att eventuellt kvarstående anslag till forskningstid som erhållits tidigare dras tillbaka för den som beviljas doktorandtid. Däremot kan man söka anslag för andra omkostnader i forskningsprojektet.

Postdoktorand tid

Om du är disputerad och önskar fullfölja påbörjade vetenskapliga projekt eller starta nya projekt för meritering mot docentur så finns det möjlighet att söka postdoktorand tid 20 % under två år. Lön baseras på den egna grundlönen.