Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Anvisningar för att söka forskningsanslag

Hur görs ansökan?

Ansökan görs i förväg, inga ansökningar beviljas retroaktivt. Ansökan görs via ansökningssystemet Researchweb, där samtliga ansökningsformulär finns (öppnas i god tid före sista ansökningsdag). Verksamhetschefen ska intyga sitt godkännande genom att skriva under din ansökan.

Ansökningsdatum

Anslag till konferensresa eller forskningsvistelse
31 januari, 31 mars, 31 augusti, 31 oktober

Anslag till forskningstid, forskningsprojekt, projektplaneringstid, att skriva om uppsats till vetenskaplig artikel, publicering eller språkgranskning
31 mars, 31 oktober

Doktorandtid och postdoktorand tid
31 mars

Anslag till etikprövningsavgift
Vid behov

Vem kan söka?

Forskningsanslag från Futurum kan sökas av medarbetare grundanställda inom Region Jönköpings län eller vårdcentral inom vårdval i Jönköpings län. Sökanden ska vara anställd och verksam minst 20 %. Anställda vid Hälsohögskolan i Jönköping kan endast söka anslag till forskningsprojekt. Varje sökanden får ha max en ansökan per kategori per ansökningsomgång.

Vad kan jag söka medel för?

 • Anslag till forskningsprojekt
 • Anslag till forskningstid
 • Doktorandtid
 • Postdoktorand tid
 • Anslag till projektplaneringstid
 • Anslag till tid för omskrivning av uppsats till vetenskaplig artikel
 • Anslag till etikprövningsansökan
 • Anslag till språkgranskning/publiceringskostnad
 • Anslag till konferensresa i samband med forskningspresentation
  För närvarande kan även anslag till avgift för digital internationell vetenskaplig konferens sökas, så länge restriktioner med anledning av covid-19 pågår.

Uppsatser

Futurum beviljar inte forskningsmedel till uppsats på grundnivå (C-uppsats, kandidatuppsats) eller till uppsats på avancerad nivå (D-uppsats, magisteruppsats). Två veckors forskningstid kan beviljas för att omarbeta en uppsats på avancerad nivå till vetenskaplig artikel.

Ansökningar som prioriteras

 • Har god vetenskaplig kvalitet, kompetens och originalitet
 • Har kliniskt relevanta frågeställningar
 • Omfattar projekt som ger kunskap som omedelbart kan förbättra Regionens verksamhet och/eller befolkningens hälsa
 • Omfattar projekt som ingår i forskarutbildning
 • Har anknytning till Regionens verksamhet
 • Projekt inom området klinisk patientnära forskning prioriteras
 • Futurum prövar vetenskaplig kompetens/handledning för det föreslagna projektet

Om du erhåller anslag

Om ansökan blir beviljad så ska sökanden vara anställd och verksam inom Regionen (eller vårdcentral inom vårdval) respektive Hälsohögskolan det/de år då beviljade medel ska utnyttjas. Utbetalning av beviljat anslag sker retroaktivt via sökandens ekonomienhet allt eftersom kostnader uppstår (med undantag för doktorand- och post doktorandtid som registreras direkt i lönesystemet). När anslaget är förbrukat, eller det står klart att inga ytterligare medel ska förbrukas, ska ansökan kompletteras med en vetenskaplig rapport, inklusive populärvetenskaplig sammanfattning (gäller anslag till forskningsprojekt och forskningstid) senast 2 år efter beslut, och återkoppling till berörda verksamheter göras. Eventuell ansökan om förlängd rekvireringstid görs via särskilt formulär i Researchweb helst innan föregående rekvireringstid utgår men senast 2 månader efter.