Beställa reparation, anpassning och annan service på hjälpmedel


Teknisk service på hjälpmedel

Det finns olika typer av tekniska åtgärder som kan utföras på ett hjälpmedel. För att få en korrekt och snabb handläggning är det bra om "rätt typ" av åtgärd används vid beställning t ex i web-Sesam.

Typ av åtgärd och definition

 1. Reparation (avhjälpande underhåll)
  Reparation är när ett fel eller annan driftsstörning åtgärdas. Detta kallas också avhjälpande underhåll.
 2. Installation, anpassning eller montering
  Installation, anpassning eller montering innebär att en produkt kontrolleras eller ändras genom tillbehör och inställningar som är godkända av tillverkaren.
 3. Specialanpassning
  Specialanpassning omfattar alla åtgärder på ett hjälpmedel där detta anpassas till en enskild patient utan att tillverkaren har givit tillstånd till anpassningen. Specialanpassning sker i enlighet med Medicintekniska lagen.
 4. Förebyggande underhåll
  Med förebyggande underhåll menas kontroll som genomförs med förutbestämda intervaller med avsikten att minska sannolikheten för fel eller försämring av hjälpmedlets prestanda.

1. Felanmälan och reparation (avhjälpande underhåll)

Teknisk service ingår i alla hjälpmedel som hyrs via Hjälpmedelscentralen och utförs utan extra kostnad. Om ett hjälpmedel går sönder skall du ta kontakt med vår tekniska support på telefon eller felanmäla via webSESAM. Personen som använder hjälpmedlet kan också felanmäla. Om personen som har hjälpmedlet kan komma till HMC har vi oftast tid att erbjuda samma dag.

Teknisk support: 010 - 242 87 00 - knappval 2. Öppettider 8.00 - 16.30 (fredag öppet till 16.00)

InstruktionsfilmBeställa reparation

Information som behövs i samband med felanmälan

För att ge så bra service som möjligt när du felanmäler måste vi få;

 • en bra beskrivning av vad som är fel
 • var hjälpmedlet finns, kontaktuppgifter (om inte hjälpmedlet skickas till HMC) och telefonnummer
 • vem det är förskrivet till
 • kontaktuppgifter till den som anmäler om det är annan är personen som använder hjälpmedlet

För att förtydliga vad som är fel går det mycket bra att mejla en digital bild på hjälpmedlet till vår funktionsbrevlåda hjalpmedelscentralen@rjl.se.

Beroende på hur beroende personen är av sitt hjälpmedel så bedömer vi var reparationen skall utföras eller om det är möjligt att byta ut det istället. Vi har som målsättning att påbörja alla reparationer inom 3 dagar från det de anmäls, oftast löser vi det snabbare. Efter överenskommelse med förskrivaren kan vi ibland byta ut hjälpmedlet istället för att reparera det.

Skicka in hjälpmedel för reparation

Du som är förskrivare kan också välja att skicka in hjälpmedlet för reparation med turbilen. Sätt gärna på en gul följesedel så att vi inte tror att det skall återlämnas. Om du använder webSESAM kan du skriva ut en arbetsorder (felanmälan) där som du bifogar till hjälpmedlet du skickar in.

Om det finns reservdelar på HMC får du tillbaka hjälpmedlet med nästa turbil.

Akut åtgärd

När ett hjälpmedel felanmäls bedömer vi tillsammans med den som felanmäler om det är ett fel som måste åtgärdas omgående. Om vi kommer överens om att det är akut och åtgärdar vi det inom 8 arbetstimmar (kontorstid). För att göra en korrekt bedömning behöver vi kompletterande information om hur hjälpmedlet används;

 1. Används hjälpmedlet dagligen för att andning, toalettbesök, vila eller att kunna äta?
 2. Används hjälpmedlet för att ta sig till och från skola eller arbetsplats?
 3. Finns risk att brukaren skadar sig i väntan på ett fungerande hjälpmedel?
 4. Finns annat hjälpmedel som kan användas i väntan på åtgärd?
 5. Finns personal/anhörig som kan hjälpa till i väntan på åtgärd?

Det är brukarens situation och hur beroende personen är av sitt hjälpmedlet som avgör hur snabbt åtgärden behöver genomföras, inte vilket hjälpmedel det är.

Den som tar emot en anmälan på HMC kommer överens med anmälaren om ärendet skall klassas som akut.

2. Installation, anpassning och montering

Installation, anpassning eller montering innebär att en produkt kontrolleras eller ändras genom tillbehör och inställningar som är godkända av tillverkaren.

Beställning av installation, anpassning och montering

 • Du kan beställa installation, anpassning och montering om det krävs specialverktyg eller specialistkunskap för montering av tillbehör. Om det finns förberedda fästpunkter eller motsvarande ska du själv utföra monteringen.
 • När du beställer måste du göra både en arbetsorder och en kundorder. Kundordern måste vara komplett och innehålla samtliga delar som krävs.
 • På arbetsordern anger du exakta mått och placering av tillbehören. Bifoga gärna skiss eller ritning.
 • På kundordern förskriver du samtliga delar som ska monteras. Tänk på ev fästen och liknande.
 • Du som förskivare ansvarar för beslutet och uppföljning av att åtgärden är lämplig för din brukare. Du kan också behöva kontrollera att inställningen blivit så bra som möjligt.
 • Om underlaget inte är klart kontaktar vi dig för komplettering. I vissa fall föreslår vi en annan lösning t ex utprovning, besök på hmc etc.

Så här gör du i web-Sesam

 1. Förskriv aktuella tillbehör och komponenter (en sk kundorder) på patienten. OBS koppla dessa till rätt individ.
 2. Sök upp hjälpmedelsöversikten på nytt (HMP-bilden)
 3. Skapa en arbetsorder på den artikel du nyss förskrev som ännu inte är levererad.
 4. Välj aktivitetstypen installation, anpassning, montering.
 5. Ange i beskrivningsfältet den information som efterfrågas ( se ovan).

3. Specialanpassning

Specialanpassning omfattar alla åtgärder på ett hjälpmedel där detta anpassas till en enskild patient utan att tillverkaren har givit tillstånd till anpassningen. Specialanpassning sker i enlighet med Medicintekniska lagen.

4. Förebyggande underhåll

Vissa hjälpmedel kräver enligt tillverkarens anvisningar s.k. förebyggande underhåll (FU). Med förebyggande underhåll menas kontroll som genomförs med förutbestämda intervaller med avsikten att minska sannolikheten för fel eller försämring av hjälpmedlets prestanda.

HMC utför förebyggande underhåll på de hjälpmedel där det krävs enligt lagstiftningen t ex personlyftar och på de hjälpmedel som ägs av HMC. FU behöver inte beställas utan sker enligt fastställda intervaller. HMC kontaktar personen som använder hjälpmedlet direkt för att boka tid för genomförande.

HMC har serviceavtal med några kommuner och utför också FU på de lyftar som finnas på olika boenden. Dessa FU debiteras i enligt med avtalet.

Mer information

Vill du ha mer information om reparation, förebyggande underhåll eller andra tekniska åtgärder eller lämna synpunkter är du välkommen att höra av dig till enhetschef goran.dalslatt@rjl.se.

Checklistor för vanliga fel och problem

Det finns en del problem som är lätta att avhjälpa genom att kontrollera och göra vissa åtgärder. Vi har här samlat några checklistor som visar vad man bör gå igenom innan man ringer till vår tekniska support. Detta gäller för nedanstående vanliga hjälpmedel.