Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Läkemedel i vårdens övergångar


Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län arbetar för att förebygga läkemedelsfel när patienten skrivs in respektive skrivs ut från sjukhus, byter vårdgivare och/ eller vårdnivå. Följande punkter är centrala för en god och säker vård:

Läkemedelsavstämning

Efterfråga läkemedelslista eller läkemedelsförpackningar när en patient söker vård. Fråga om läkemedelslistan i Cosmic stämmer, hur följsamheten är samt om användning av receptfria läkemedel eller naturläkemedel.  Se riktlinjer ”Ordination och hantering av läkemedel, Läkemedelsavstämning.

Läkemedelslista

Håll läkemedelslistan uppdaterad.Läkemedelslistan är central i kommunikation kring läkemedel med patient, närstående samt annan hälso- och sjukvård, se riktlinjer ”Ordination och hantering av läkemedel, Läkemedelslista". Region Jönköpings län stödjer LOKs och Läkarförbundets riktlinjer kring en gemensam läkemedelslista Patientens samlade läkemedelslista – ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård.

Använd gärna Läkemedelskommittén informationskort ”Läkemedelslista – Har du koll på dina läkemedel?” som ett stöd för patienter och närstående i kommunikationen kring läkemedelslistan. Beställs i Region Jönköpings läns beställningsportal, artikelnummer 91174000. Lägg gärna patienten läkemedelslista i en plastficka i A5-format, avsedd för läkemedelslista. Beställs i Region Jönköpings läns beställningsportal, artikelnummer 23597000.

Om en patient har stöd i sin läkemedelshantering av kommunal hälso- och sjukvård, förmedla en aktuell läkemedelslista till ansvarig sjuksköterska efter vårdtiden/ mottagningsbesöket, se riktlinjer ”Ordination och hantering av läkemedel, Samverkan.”

Information och utbildning kring rätt hantering av läkemedelslista i Cosmic ges av Region Jönköpings läns apotekare. Utbildningstillfällen ordnas regelbundet i samband med AT-läkare introduktion och för nyanställd personal, se Lärandekalendern.

Dokumentation av läkemedel

Dokumentera läkemedelsförändringar som görs under vårdtiden/ mottagningsbesöket i journaltext under sökord Läkemedelsförändring. Dokumenationen ska svara på frågorna: vilket läkemedel, varför, mål och hur länge. Se riktlinjer "Ordination och hantering av läkemedel, Läkemedelslista.

Utskrivningsinformation

Förse patienter som får ändringar i en läkemedelsordination under vårdtid/ vid ett besök med skriftlig information om aktuella läkemedelsförändringar. Se riktlinjer ”Ordination och hantering av läkemedel, Läkemedelsförändring (Läkemedelsberättelse).