Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedel i vårdens övergångar

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län arbetar för att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar, dvs när patienten skrivs in respektive skrivs ut från sjukhus, byter vårdgivare och/ eller vårdnivå. Följande punkter är centrala för en god och säker vård:

Läkemedelsavstämning

Läkemedelslista

  • Håll läkemedelslistan uppdaterad. Läkemedelslistan är central i kommunikation med patient, närstående samt annan hälso- och sjukvård kring fortsatt läkemedelsbehandling, se riktlinjer ”Ordination och hantering av läkemedel, Läkemedelslista". Region Jönköpings län stödjer LOKs och Läkarförbundets riktlinjer kring en gemensam läkemedelslista, se Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista.
  • Om en patient har stöd i sin läkemedelshantering av kommunal hälso- och sjukvård, förmedla en aktuell läkemedelslista till ansvarig sjuksköterska efter vårdtiden/ mottagningsbesöket, se riktlinje Ordination och hantering av läkemedel, Samverkan.

Läkemedelslistan kan nås av patienten via 1177 - journalen på nätet samt av vårdpersonal via NPÖ.

Information och utbildning kring hantering av läkemedelslista i Cosmic ges av Region Jönköpings läns apotekare. Utbildningstillfällen ordnas regelbundet i samband med AT-läkare introduktion och för nyanställd personal, se Lärande och kompetensportalen.

Dokumentation av läkemedel

  • Dokumentera läkemedelsförändringar som görs under vårdtiden/ mottagningsbesöket i journaltext under sökord Läkemedelsförändring, se rutin Dokumentation av läkemedel i journalsystemet Cosmic
  • Dokumenationen ska svara på frågorna: vilket läkemedel, varför, mål och hur länge.

Ansvar för fortsatt behandling

Den som förskriver ett läkemedel ansvarar för behandling och uppföljning av insatt ordination. I en vårdövergång kan ansvar för behandling och uppföljning lämnas över till annan förskrivare genom en överenskommelse, se LOKs och Läkarförbundets riktlinjer Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista.

Information om fortsatt läkemedelsbehandling

Tillgång till läkemedel i vårdövergångar

  • Förvissa dig om att patienten praktiskt kan påbörja sin läkemedelsbehandling, dvs att läkemedel finns tillgängligt och att patienten kan hantera dem.