Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Läkemedel i vårdens övergångar


Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län arbetar för att förebygga läkemedelsfel när patienten skrivs in respektive skrivs ut från sjukhus, byter vårdgivare och/ eller vårdnivå. Följande punkter är centrala för en god och säker vård:

Läkemedelsavstämning

Läkemedelslista

Använd gärna Läkemedelskommittén informationskort ”Läkemedelslista – Har du koll på dina läkemedel?” som ett stöd för patienter och närstående i kommunikationen kring läkemedelslistan. Beställs i Region Jönköpings läns beställningsportal, artikelnummer 91174000. Lägg gärna patienten läkemedelslista i en plastficka i A5-format, avsedd för läkemedelslista. Beställs i Region Jönköpings läns beställningsportal, artikelnummer 23597000.

Information och utbildning kring rätt hantering av läkemedelslista i Cosmic ges av Region Jönköpings läns apotekare. Utbildningstillfällen ordnas regelbundet i samband med AT-läkare introduktion och för nyanställd personal, se Lärandekalendern.

Dokumentation av läkemedel

  • Dokumentera läkemedelsförändringar som görs under vårdtiden/ mottagningsbesöket i journaltext under sökord Läkemedelsförändring, se rutin Dokumentation av läkemedel i journalsystemet Cosmic. Dokumenationen ska svara på frågorna: vilket läkemedel, varför, mål och hur länge.

Information om fortsatt läkemedelsbehandling

Tillgång till läkemedel i vårdövergångar

  • Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten praktiskt kan påbörja sin läkemedelsbehandling, tex att läkemedels finns tillgängligt.
  • Jourdos är läkemedel som vid behandlingstillfället lämnas ut i ett mindre antal doser för att täcka patientens behov till dess att patienten kan hämta ut läkemedlet på apotek (HSLF-FS 2019:32).
  • Vid utskrivning från sjukhus, se riktlinje Förskrivning av läkemedel till patient i sluten en vård.
  • Vid utskrivning av person som har stöd i läkemedelshantering av kommunal hälso- och sjukvård, se instruktion Läkemedel i vårdens övergångar.