Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län arbetar för att förebygga läkemedelsrelaterade problem, dvs händelser eller omständigheter i samband med en persons användning av läkemedel som har medfört eller skulle kunna medföra att bästa möjliga hälsoutfall inte uppnås

Som läkemedelsrelaterade problem räknas bland annat otillräcklig behandlingseffekt, läkemedelsbiverkningar och praktiska svårigheter vid läkemedelsanvändning.

Flera åtgärder kan vidtas för att minimera läkemedelsrelaterade problem

Olämplig polyfarmaci

I takt med att antalet äldre ökar i Sverige, att vi lever längre samt att fler sjukdomar kan behandlas med läkemedel ökar läkemedelsanvändningen, framförallt hos äldre personer. Polyfarmaci (ofta definierat som 5 eller fler läkemedel) kan orsaka läkemedelsrelaterade problem och påverka patientsäkerheten negativt.

En handlingsplan för polyfarmaci finns framtagen och i Diver finns en rapport som kan hjälpa till att identifiera patienter med polyfarmaci. Se relaterade dokument:

  • Analys och handlingsplan - polyfarmaci
  • Beskrivning av Diver-rapporten polyfarmaci

Att på kliniknivå diskutera följsamhet till lokala och nationella riktlinjer för behandling kan också vara ett sätt att förebygga olämplig polyfarmaci.

I Nationell uppföljning av läkemedel finns verktyg för uppföljning.

Läkemedelsplan för fortsatt behandling

För att minska negativa läkemedelshändelser behövs förbättringsåtgärder och studier har visat att interventioner riktade mot rätt ordination och kontinerlig utvärdering av insatt behandling kan höja kvaliteten och öka patientsäkerheten.

Patientkontrakt - läkemedelsplan

Patientkontrakt, som utvecklats nationellt (Patientkontrakt, SKR) och nu införs i Region Jönköpings län, är en överenskommelse mellan patient och vårdgivare för att förbättra vårdkvaliteten och tydliggöra vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske, av vem det ska göras och vem patienten ska vända sig till.

Överenskommelsen ska också inkludera läkemedel, där vårdpersonal och patient tillsammans skapar en ”läkemedelsplan”, som förklarar vad behandlingen ska åstadkomma, samt hur, när och av vem den ska utvärderas, för att göra behandling säkrare. Under 2021 genomförs förbättringsarbete inom regionen, i syfte att skapa en gemensam läkemedelsplan, som sedan ska testas och utvärderas i klinisk verksamhet.

Dokumentation av och ansvar för fortsatt behandling

Läkemedelsförändringar (insättning, utsättning, dosjustering) ska dokumenteras under sökord Läkemedelsförändring i Cosmic, se rutin Dokumentation av läkemedel i journalsystemet Cosmic. Dokumenationen ska svara på frågorna: vilket läkemedel, varför, mål och hur länge.

Den som förskriver ett läkemedel ansvarar för uppföljning av effekt/ biverkan. Plan för uppföljning ska kommuniceras med patient och övriga eventuellt involverade.
Ansvar för behandling och uppföljning kan lämnas över till annan förskrivare genom en överenskommelse, se LOKs och Läkarförbundets riktlinjer Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista. Inom Region Jönköpings län skickas remiss till den förskrivare/ vårdenhet som är tänkt att överta ansvaret. Remissen måste accepteras innan ansvaret övertas. Se Riktlinjer för remisser i Cosmic (internt dokument)

Läkemedelsgenomgångar

En läkemedelsgenomgång är en åtgärd för att minska risken för läkemedelsrelaterade problemen. Inom Region Jönköpings län finns praktiska tips för hur Läkemedelsgenomgångar i praktiken genomförs.