Läkemedelsservice


Läkemedelsservice är en modell för läkemedelsförsörjning som syftar till att säkerställa att läkemedel finns tillgängliga när sjukvården behöver dem. Tjänsten innebär att personal från sjukhusapoteket en gång per vecka inventerar enheternas läkemedelsförråd och beställer och levererar läkemedel enligt fastställd bassortimentslista.

Med bassortiment menas ett sortiment av läkemedel som ska täcka enhetens största behov av läkemedel. Hänsyn tas till Region Jönköpings läns läkemedelsupphandling, vilka synonymer som har lägst pris samt vilka preparat som finns i mallarna i Cosmic läkemedelsmodul.