Nationell uppföljning av läkemedel


På nationell nivå sker uppföljning av läkemedelskostnader och förskrivning av läkemedel av olika myndigheter och

Min förskrivning

eHälsomyndigheten erbjuder tjänsten "Min förskrivning" som kan användas av dig som förskriver läkemedel eller är verksamhetschef för en vårdenhet. Tjänsten innebär att det är enklare att följa upp och att jämföra förskrivningsmönster när det passar dig.

Min förskrivning - eHälsomyndigheten

Kostnader för läkemedelsförmån och läkemedel i slutenvården, SKL

Varje månad gör SKL en sammanställning varje månad över kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen och i sluten vård. Sammanställningen finns på: Kostnader för läkemedel, SKL (nytt fönster)

Kvalitetsportalen, SKL

SKL tar fram dynamiska rapporter baserade på nationella indikatorer som berör slutenvård, förebyggande insatser, läkemedelsförskrivning till äldre, demenssjukvård och vård i livets slut. Rapporterna finns på: Kvalitetsportalen, SKL (nytt fönster)

Vården i siffror, SKL

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Kvalitetsindikatorer och andra mått i Vården siffror ger faktaunderlag för analys och dialog inom och mellan huvudmän och vårdgivare. För läkemedel finns ett antal indikatorer. Samanstäälning för läkemedelsbehandling finns på: Vården i siffror -läkemedel, SKL (nytt fönster)