Navigera till sidans huvudinnehåll

Esther SimLab

Esther SimLab – att träna praktiskt tillsammans

Esther SimLab är en ny modell för att träna vård- och omsorgssituationer, det vill säga praktiskt lärande av "icke-tekniska" färdigheter. Genom att samla personal och patient tränar man tillsammans i en säker miljö och på det sättet fokuserar man på samverkan och samordning. Personal från slutenvården, vårdcentral och kommun bildar med patienten det team som ska arbeta tillsammans för Esthers bästa.

Vi lär genom att göra och reflektera tillsammans, och kan därmed bidra till en ökad patientsäkerhet.
Vi övar oss att på att kommunicera, bemöta och realisera ett personcentrerat förhållningssätt och framför allt sätta teamarbetet i fokus.

Esther SimLab har co-designats/utvecklats tillsammans med patientföreträdare och kan utföras på olika sätt i olika miljöer. Träningstillfället genomförs alltid i samskapande/co-design med Esther eller en Esther-representant.

Om Esther SimLab

hjul_utan_bakgrund.pngBakgrund

På grund av de utmaningar som uppkommit vid
införandet av den nya lagen om samverkan vid

patientens utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
(2017:612), initierade Jönköpings Län Esther

SimLab. Fokus är träning av s.k. ”icke-tekniska
färdigheter”. Dessa färdigheter innefattar bland annat
kommunikation, bemötande och samverkan i det direkta
mötet med patient/närstående.
Med enkelhet som nyckelbegrepp sker träningen i två
delar:

  • Del 1 - berör utskrivningsprocessen
  • Del 2 - berör mötet för samordnad individuell plan (SIP)

Som avslutning designar verksamheten en fortsatt
samverkansplan för hur de nya kompetenserna skall
användas, omsättas och spridas.
Tillsammans skapar nyckelpersoner inom profession
och patient/närstående på detta sätt nya perspektiv och
förmågor. Allt resulterar i en förståelse för varje individs
unika situation. Lärmodellen har varit en del i SKL:s
utbildningssatsning SIP för äldre under hösten 2018 och
nu sker en spridning inom Patientkontrakt.

Syfte

Förståelsen som skapas i träningsformen inom Esther
SimLab utvecklar teamsamverkan, realiserar ett
personcentrerat förhållningssätt och bidrar konkret till
ökad möjlighet för bättre hälsa och jämlik vård.

Co-design

Esther SimLabs modell har co-designats med deltagande
verksamheter och Levande bibliotek i Jönköpings Län.
Rekrytering av patient/närståenderepresentant sker från
Levande bibliotek och Peer-nätverk.

Exempel/Inspiration

Dokument/Verktyg