Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården och tandvården

Nationellt system för kunskapsstyrning

Sveriges regioner samverkar i Nationellt system för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård utifrån visionen ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika”. Systemet omfattar samverkan kring kunskapsstöd, stöd för uppföljning och analys och stöd för utveckling och ledarskap. Det organiserar även samverkan med statliga myndigheter, kommuner, patient- och professionsföreningar.

Region Jönköpings län bidrar med medarbetare till nationell och sjukvårdsregional nivå i systemet, och har åtagit sig att anpassa den lokala kunskapsstyrningen utifrån arbetet i programområden och samverkansgrupper.

Workshopar om arbetssätt 2021

Under 2021 förs en dialog om hur regionens framgångsrika koncept med Faktagrupper och medicinska programgrupper ska utvecklas utifrån den nationella strukturen.

Sjukvårdens ledningsgrupp föreslår att nuvarande uppdrag till grupperna ersätts med ett gemensamt uppdrag. Syftet är att ytterligare stärka samverkan och arbetet för god och jämlik vård. Förslaget har tagits fram genom ett delprojekt i Tillsammans-arbetet.

Workshop 6 maj

Första workshopen 6 maj innehöll en genomgång av syfte och mål för regionernas samverkan för kunskapsstyrning och hur arbetet bedrivs på nationell och sjukvårdsregional nivå. Det fanns möjligheter att ställa frågor till resurspersoner. Efter en presentation av förslaget att arbeta i länsgemensamma programområden genomfördes gruppsamtal om förslagets styrkor och utmaningar och förbättringsförslag.

 Workshop 2 juni

I workshopen 2 juni gjordes en återkoppling och genomgång av inlämnade synpunkter och förbättringsförslag. Gruppdialogerna utgick från programområden och hur vi kan tillvarata arbetet på sjukvårdsregional och nationell nivå, om prioriterade insatser, samverkan och stödbehov. Två grupper med representanter för stödfunktioner förde dialog om samordning och integration av stödet till programområdena.

Kontakt

Nationella kunskapsstöd

Gemensamma kunskapsstöd

Sveriges regioner tar fram och revidera gemensamma kunskapsstöd i form av:

  • Nationella vårdprogram
  • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
  • Standardiserade vårdförlopp cancer
  • Nationella vårdriktlinjer
  • Nationellt kliniskt kunskapsstöd
  • Kunskapsstöd covid-19

Ansvaret för kunskapsstöden är knutet till nationella programområden med representanter för de sex sjukvårdsregionerna. Innehållet produceras med stöd från en nationell redaktion utifrån redaktionella riktlinjer och kvalitetskrav i regionernas generiska ramverk för kunskapsstöd. De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen fastställs av styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan.

Öppen remiss

Inför publicering inhämtas synpunkter från regioner, professionsföreningar, patientföreningar och myndigheter via öppna remisser. Region Jönköpings län svarar på remisserna tillsammans med Region Kalmar län och Region Östergötland inom ramen för samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Fastställda kunskapsdokument

Fastställda kunskapsstöd nås via webbplatserna:

Mer information

På webbplatsen Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns information om regionernas kunskapsstöd, aktuella remisser, kontaktuppgifter och länkar till fler kunskapsstöd som produceras i samverkan.

Kunskapsstöd (kunskapsstyrningvard.se)