Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Vad är personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp?

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp talar om hur kroniska och allvarliga sjukdomstillstånd ska hanteras utifrån aktuella kunskapsstöd. De förklarar när saker ska ske, av vem och hur. Vårdförloppen införs i hela Sverige. På så sätt blir det lättare att göra rätt för medarbetarna, och vården blir jämlik för patienten.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso-och sjukvård enligt en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Nationella arbetsgrupper tillsätts som arbetar fram ett vårdförlopp och en konsekvensbeskrivning. Vårdförloppen skickas sedan ut på öppen remiss innan de beslutas och fastställs i styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso-och sjukvård (SKS). Vem som helst har möjlighet att svara på remissen.

Varför införs vårdförlopp?

Många personer berörs av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSVF) då nästan halva Sveriges befolkning har en kronisk sjukdom. Var femte person under 20 år har minst en kronisk sjukdom och en fjärdedel av befolkningen har mer än en kronisk sjukdom.

PSVF skapar förutsättningar för delaktiga och trygga patienter, tydliga och enkla rutiner för medarbetarna och våra gemensamma ekonomiska resurser används på ett bättre sätt.

  • Vårdförloppen ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett vem man är, eller var man bor. Patienten ska känna sig trygg, veta vad som ska hända i nästa steg och förstå vilka delar man ska ta ansvar för själv, och vilka delar vården tar ansvar för.  
  • Vårdförloppen gör det tydligt och enkelt för vårdens medarbetare att veta vad som ska göras och när. Vårdförloppen kommer också bidra till att göra det enklare att ta vara på patientens egen kunskap.
  • När Sveriges regioner gör på samma sätt, blir det inte bara mer jämlikt för patienterna. Det blir också lättare att samverka med varandra, vilket i sin tur gör att vi använder våra gemensamma skattemedel mer effektivt.

Därför behövs vårdförlopp för stroke och TIA

Det finns skillnader som inte är motiverade, när det gäller strokevårdens tillgänglighet och kvalitet. Vårdförloppet baseras på praktiskt tillämpning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer, vilket ger en god och jämlik vård vid stroke och TIA.

De övergripande målen för vårdförloppet är att hålla nere tiden till akut behandling, ge lämpligt omhändertagande inom slutenvården och säkerställa att det finns goda förutsättningar för verksamheten på de aktuella sjukvårdsenheterna.

Därför behövs vårdförlopp för reumatoid artrit

Tidig diagnostik och behandling samt tät monitorering är avgörande för att minska risken för funktionsnedsättning och komplikationer av reumatoid artrit (RA).

I nuläget skiljer det sig åt mellan olika regioner i landet, hur snabbt patienten får ett första besök i reumatologisk specialiserad vård. Andelen nydiagnostiserade som erbjuds strukturerad kontakt med reumatologiska team skiljer sig också åt.

Vårdförloppet ger ökad möjlighet för patienten att få bästa tänkbara behandling för sin RA utifrån aktuell kunskap och tillgänglig evidens.

Vårdförloppet verkar i linje med omställningen till nära vård genom att:

  • ge bättre förutsättningar för ökad samverkan mellan specialistvård och primärvård.
  • ge ökad delaktighet för patienter.

Därför behövs vårdförlopp för höftledsartros inom primärvård

Det är stor variation mellan olika regioner i landet hur patienter med höftledsartros tas om hand. En del patienter remitteras i ett för tidigt skede till röntgen och ortopedisk bedömning. Det kan leda till att grundbehandlingen blir försenad.

Genom vårdförloppet utreds, behandlas och omhändertas patienterna i enlighet med nationella behandlingsriktlinjer. Patienterna får grundbehandling tidigare, vilket kan bidra till minskade symtom och funktionsnedsättningar.

Vårdförloppet verkar i linje med omställningen till nära vård genom att:

  • styrning till att fysioterapeuter i primärvården tar hand om patienter i större utsträckning.
  • grundbehandling inom primärvården erbjuds innan remiss skrivs för ortopedisk bedömning.

Hur införs vårdförlopp i Jönköpings län?

Införandet av vårdförloppen i Jönköpings län baseras på en modell under fyra månader enligt en struktur som är densamma för alla vårdförlopp.

Schematisk modell för införande av vårdförloppen

Schematisk modell för införande av vårdförloppen

Kontaktperson för PSVF

För primärvården utses en kontaktperson för varje vårdcentral. Dessa kontaktpersoner bildar ett Kontaktpersonsnätverk, som finns etablerat sedan hösten 2020. Kontaktpersonens uppdrag är att samordna arbetet med PSVF inom vårdcentralen och har i uppdrag att vara länken mellan sin egen verksamhet och projektet.

För specialistvården utses en kontaktperson för kliniken som ansvarar för att bilda en arbetsgrupp med de olika professionerna som ingår i aktuellt vårdförlopp. Arbetsgruppen och dess deltagare ansvarar för att länsperspektivet beaktas.

Månad 1: Nuläge

Verksamheten som berörs av vårdförloppet identifierar vad som skiljer det nuvarande arbetssättet mot det framtagna vårdförloppet genom att genomföra en GAP-analys. Därefter tas en handlingsplan fram som beskriver vad som ska göras för att anpassa arbetssättet till vårdförloppet samt hur, när och vem som ansvarar för vad.

Månad 2 och 3: Nyläge

Verksamheten arbetar utifrån utifrån aktiviteterna i handlingsplanen. Konkreta exempel på aktiviteter som ska ingå i månad 2 och 3 är att ta fram en länsgemensam rutin, interna rutiner inom respektive verksamhet samt informera och utbilda medarbetarna kring de nya arbetssätten inklusive strukturerad vårdinformation.

Månad 4: Införa arbetssätt och utvärdera

Verksamheten inför arbetssätten enligt vårdförloppet och säkerställer att de följs. Verksamheten identifierar eventuella brister eller otydligheter i de framtagna rutiner som är gemensamma för länet.

Efter månad 4 

Verksamheten och projektledningen utvärderar hur införandet under månad 4 gick och gör anpassningar och insatser vid behov.

Projektledningen förbereder överlämnande till drift- och förvaltningsorganisationen samt rapporterar till sjukvårdens ledningsgrupp som är styrgrupp.

Godkända vårdförlopp (A-Ö)

Hjärtsvikt nydebuterad

Tidplan för införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för hjärtsvikt i Region Jönköpings län är inte beslutat än.

Vårdförloppsdokumentet för hjärtsvikt nydebuterad, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet hjärtsvikt nydebuterad, kunskapsstyrning hälso-och sjukvård

Höftledsartros – primärvård

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för höftledsartros – primärvård, införs mellan september 2020 och september 2021. På grund av coronapandemin blev införandemodellen förlängd.

Det nya arbetssättet för höftledsartros startar för samtliga verksamheter inom Region Jönköings län måndagen den 27/9 2021.

Vårdförloppsdokumentet för höftledsartros primärvård, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet för höftledsartros primärvård, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Tidplan för införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom i Region Jönköpings län är inte beslutat än.

Vårdförloppsdokumentet för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kritisk benischemi

Införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kritisk benischemi påbörjas under 2021. 

Vårdförloppsdokumentet för kritisk benischemi, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet för kritisk benischemi, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kommer att påbörjas under 2021. 

Vårdförloppsdokumentet för Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Osteoporos - sekundärprevention efter fraktur

Tidplan för införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för osteoporos-sekundärprevention efter fraktur, i Region Jönköpings län är inte beslutat än.

Mer information om vårdförloppet finns hos Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Vårdförloppet i sin helhet hittar du på Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd.

Vårdförloppsdokumentet för osteoporos - sekundärprevention efter fraktur, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet för Osteoporos - sekundärprevention efter fraktur, Kunskapsstyrning hälso-och sjukvård

Reumatoid artrit (RA)

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för reumatoid artrit (RA), införs mellan september 2020 och september 2021. På grund av coronapandemin blev  införandemodellen förlängd.

Det nya arbetssättet för Reumatoid artit startar för samtliga verksamheter inom Region Jönköpings län måndagen den 27/9 2021.

Vårdförloppsdokumentet för reumatoid artrit (RA), Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet för reumatoid artrit (RA), Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Schizofreni – förstagångsinsjuknande

Införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för schizofreni - förstagångsinsjuknande, kommer att påbörjas under 2021. 

Vårdförloppsdokumentet för schizofreni – förstagångsinsjuknande, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet för schizofreni - förstagångsinsjuknande, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Sepsis

Tidsplan för införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis i Region Jönköpings län, är inte beslutat ännu.

Vårdförloppsdokumentet för sepsis, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförlopppet för sepsis, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Stroke och TIA (akut)

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA, införs mellan september 2020 och september 2021. På grund av coronapandemin blev införandemodellen förlängd.

Det nya arbstsättet för stroke och TIA (akut) inför för samtliga verksamheter i Region Jönköpings län måndagen den 27/9 2021.

Vårdförloppsdokumentet för stroke och TIA (akut), Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårförloppet för stroke och TIA (akut), Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Föreläsningar om personcentrerade och sammanhålla vårdförlopp för primärvården

Föreläsning 1. Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Föreläsning 2. Länsgemensam rutin

Föreläsning 3. Höftledsartros

Föreläsning 4. Vårdinformation i Cosmic

Föreläsning 5. Stroke och TIA - akut

Föreläsning 6. Reumatoid artit

Vårdförlopp på remiss

Samordnade remissvar för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontakt

Marita Sandqvist
Folkhälsa och sjukvård
marita.sandqvist@rjl.se

Läs mer

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, kunskapsstyrningvard.se