Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hindra att covid-19 kommer in och sprids på särskilda boenden och korttidsenheter

Att hindra att smitta kommer in inom äldre- och funktionshinderomsorgens särskilda boenden samt på korttidsenheter är centralt för att minska effekterna av covid-19- pandemin. Om fall med covid-19 upptäcks måste smittspridning begränsas. Smittskydd Vårdhygien rekommenderar:

Personal och bemanning

 • Personal uppmanas att vaccinera sig mot covid-19.
 • Personal med symtom ska stanna hemma, även om symtomen bara är lindriga.
 • Den som får symtom på jobbet ska avbryta sitt arbetspass och gå hem snarast.
 • Personal med symtom kontaktar sin vårdcentral för bedömning och eventuell provtagning.
 • Planera bemanningen så att varje boende möter så få olika personal som möjligt, utan att för den skull minska bemanningen.
 • Sträva efter att personalen inte går mellan olika enheter eller verksamheter, under samma arbetspass.
 • Tillämpa noggrann handhygien och undvik trängsel mellan personal i personalutrymmen, samt begränsa vistelse i mindre utrymmen under längre tid.

Kunskap, förutsättningar och följsamhet

 • Se till att all personal har kunskap om:
  - hur smitta sprids
  - covid –19
  - basala hygienrutiner och användning av personlig skyddsutrustning.
 • Se till att förutsättningar finns i verksamheten för att följa basala hygienrutiner och klädregler samt att det finns tillgång till rätt skyddsutrustning.
 • Säkerställ följsamhet till basala hygienrutiner, användning av arbetskläder och korrekt användning och hantering av skyddsutrustning.

Den boende

 • Se till att den boende får möjlighet eller hjälp att tvätta händerna ofta.
 • Stöd den ovaccinerade boende att  hålla avstånd till andra, och särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer 70 år och äldre.
 • Uppmuntra gärna till utomhusaktiviteter. 
 • Skydda äldre och sköra mot smitta genom att personal använder munskydd IIR i situationer då avstånd inte kan hållas.
 • Var uppmärksam på symtom hos den boende. Kontakta sjuksköterska.
 • Provtagning rekommenderas på generösa indikationer efter medicinsk bedömning.
 • Om misstänkt eller konstaterad covid-19 tillämpa vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på korttidsenhet och särskilt boende.

Besök

 • Följ rekommendationer för säkra besök i särskilda boendeformer för äldre.
 • Avråd från besök vid pågående utbrott.
 • Vid besök i gemensamhetsutrymmen på gruppbostäder, bör det ske så att trängsel inte uppstår. Ovaccinerade besökare bör hålla avstånd till andra. Underlätta för den boende att ta emot besök i sin lägenhet eller utomhus.

Överföring mellan olika vårdformer och vid inflyttning

 • Inför inflyttning till särskilt boende för äldre eller utskrivning från sjukhus till särskilt boende för äldre eller korttidsplats för äldre tillämpas särskilda screeningsrutiner.
 • Vid nyupptäckt fall på särskilt boende eller korttidsplats sker smittspårning som inkluderar en utökad provtagning av kontakter.
 • Vårdtagare bedömd som hushållskontakt eller närkontakt hänvisas till att vistas i sitt rum/lägenhet om möjligt tills 7 dagar gått från senaste exponering med bekräftat fall. Symtomkontroll utförs dagligen.