Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Covid-19 i skolan

Närundervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel i alla skolformer för barn och unga från och med hösten 2021. Distansundervisning bedöms inte vara nödvändigt i förebyggande syfte som tidigare, men kan komma att bli aktuell som en tillfällig åtgärd i samband med utbrott av smitta.

Förebyggande åtgärder och allmänna råd

Allmänt förebyggande åtgärder i skolan är viktigt för att minska spridning av covid-19 och även andra infektionssjukdomar. Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendation som gäller i samhället behöver även följas i skolmiljön.

  • Både elever och personal ska stanna hemma vid symtom. Testning för covid-19 görs enligt regionens riktlinjer.
  • Undvik stora samlingar av barn, elever och personal, till exempel i aula.
  • Riskbedöm och anpassa aktiviteter som kan innebära ökad risk för smittspridning.
  • Förlägg raster utomhus. Överväg om viss undervisning som exempelvis idrott och hälsa kan genomföras utomhus.
  • Undvik att vistas flera personer samtidigt i små, trånga utrymmen.
  • Ventilation, städning och hygien är viktiga för att förebygga risk för sjukdom, inte bara covid-19, i skolmiljö.
  • Efter utlandsresa finns särskilda rekommendationer för testning och eventuell hemisolering. Rekommendationerna varierar beroende på resmål och om personen är vaccinerad. Mer information finns här, samt på 1177.se och på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Screening av skolelever

Med screening menas regelbunden testning av symtomfria personer som en förebyggande åtgärd. Screening av skolelever är i nuläget inte aktuellt utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning. Risker och osäkerheterna kring nyttan bedöms överväga eventuella fördelar, särskilt för yngre elever och i en relativt låg nivå av smittspridning. Däremot rekommenderas testning av personer som varit i nära kontakt med ett bekräftat fall av covid-19 som en del av smittspårningen.

Testning och screening i skolmiljö (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Skolans roll vid smittspårning

Vid ett konstaterat fall av covid-19 genomförs smittspårning via regionens smittspårare. Om personen varit i skola under smittsam fas behöver dock rektor eller av rektor utsedd kontaktperson bistå regionen i smittspårningsarbetet.

I detta ingår att identifiera vilka personer som varit i nära kontakt med den smittsamma personen samt att informera berörda elever/vårdnadshavare samt personal. Elever från högstadieålder och uppåt som identifieras som nära kontakter uppmanas testa sig via sin vårdcentral, men kan fortsätta vara i skolan i väntan på provsvar så länge de är symtomfria.

Vid misstanke om mer utbredd smittspridning i skolan rekommenderas kontakt med regionens Smittskyddsenhet. Inför kontakt, förbered svar på frågorna i dokumentet Frågor att ta ställning till inför kontakt med regionens smittskyddsenhet som finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer i dokumentet Smittspårning i skolan.