Navigera till sidans huvudinnehåll

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Till personer med ett allvarligt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling av en sjukdom rekommenderas en extrados vaccin i samband med grundvaccinationen. Därefter rekommenderas en påfyllnadsdos efter tre månader och en påfyllnadsdos till efter ytterligare tre månader.  

Utöver detta kan varje specialistläkare med stöd från sin specialistläkarförening rekommendera ytterligare vaccindoser eller rent av en ny primärvaccination med ett annat vaccin utifrån en individuell bedömning. Dessa patienter får då remitteras till prmärvården.

Patientgrupper som är aktuella för extrados och dubbla påfyllnadsdoser

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram ett förslag på patientgrupper enligt följande:

 • Patienter med en genomgången organtransplantation och som har en pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantationen.
 • Patienter med en genomgången stamcellstransplantation med stamceller från en donator de senaste tre åren.
 • Patienter med en pågående graft versus host-sjukdom (GvH; en avstötningsreaktion vid vissa transplantationer) som kräver immunhämmande behandling.
 • Patienter med ett kraftigt nedsatt immunförsvar som genomgått CAR-T-cellsbehandling (en typ av cancerbehandling).
 • Patienter med en primär allvarlig immundefekt.
 • Patienter med en aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, som påverkar immunförsvaret allvarligt.
 • Patienter med en aktuell pågående behandling som kraftigt minskar immunförsvaret, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar.
 • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom, stadium 5.
 • Patienter med avancerad hiv.
 • Patienter, som inte ingår i någon av ovanstående grupper, där den patientansvariga specialistläkaren bedömer att det finns en risk för allvarlig påverkan på immunförsvaret.

Intervall, vacciner och dosering vid extrados

Extradosen (dos 3) ges när det gått minst åtta veckor efter dos 2.

Båda mRNA-vaccinerna Comirnaty (Pfizer-BioNTech) eller Spikevax (Moderna) kan användas vid en extrados. Även Nuvaxovid (Novavax) kan användas som extrados till den som fått vacinet i sin primärvaccination eller till den som önskar ett blandat schema.

Till alla personer under 31års ålder rekommenderas dock endast Comirnaty (Pfizer) eller Nuvaxoivid (Novavax). Detta beror på en något ökad risk för biverkningar hos unga personer som fått Spikevax (Moderna). Till personer som fyllt 31år är Comirnaty (Pfizer) och Spikevax (Moderna) likvärdiga alternativ. 

För personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ges Spikevax i ordinarie dos som extrados för att öka chansen till effektivt skydd.

Comirnaty (Pfizer): extrados (dos 3) ges i ordinarie dos (0,3 ml)

Spikevax (Moderna): extrados (dos 3) ges i ordinarie dos (0,5 ml)

Nuvaxovid (Novavax): extrados (dos 3) ges i ordinarie dos  (0,5 ml)

Intervall, vacciner och dosering vid påfyllnadsdos

Patientgrupper med allvarlig immunbrist rekommenderas en påfyllnadsdos (dos 4) när det gått minst 3 månader efter primärvaccinationen (dos 1-3) och en ytterligare påfyllnadsdos (dos 5) tidigast 3 månader efter dos 4.

Båda mRNA-vaccinerna Comirnaty (Pfizer-BioNTech) och Spikevax (Moderna) samt det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid (Novavax) kan användas som påfyllnadsdos.

Till alla personer under 31års ålder rekommenderas dock endast Comirnaty (Pfizer) eller Nuvaxovid (Novavax). Detta beror på en något ökad risk för biverkningar hos unga personer som fått Spikevax (Moderna). Till personer som fyllt 31år är Comirnaty (Pfizer) och Spikevax (Moderna) likvärdiga alternativ.  

Som påfyllnadsdos ges Spikevax alltid i halv dos, det gäller även personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Comirnaty (Pfizer): påfyllnadsdos (dos 4 och 5) ges i ordinarie dos (0,3 ml)

Spikevax (Moderna): påfyllnadsdos (dos 4 och 5) ges i halv dos (0,25 ml)

Nuvaxovid (Novavax): påfyllnadsdos (dos 4 och 5) ges i ordinarie dos (0,5 ml)

Ordination och registrering

Extrados och påfyllnadsdos kräver att hälsodeklarationen fylls i på nytt och att en ny ordination görs.

Samma personer som har ordinationsrätt för dos 1 och 2 till vuxna får ordinera extradoser och påfyllnadsdoser.

 • Doser som ges av regionen registreras i MittVaccin oavsett var tidigare vaccindoser finns registrerade.
 • Doser givna av kommunal vård registreras i Svevac oavsett var tidigare vaccindoser finns registrerade.

Ansvarsfördelning och utförande

Berörda specialistkliniker ansvarar för att identifiera patienter i sin verksamhet som ska rekommenderas en extrados vaccin. Dessa patienter kan sedan remitteras till primärvården för vaccination eller på annat sätt kontaktas med uppmaning om att själva boka tid för sin vaccination. 

Om patienten bor på SÄBO eller är inskriven i hemsjukvård kan kommunens sköterskor vara behjälpliga med att vaccinera.