Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Familj och vänner - åk 4, 7-8 och gymnasiet


Tid tillsammans med andra, familj och vänner.

Att spendera tid tillsammans stärker och utvecklar relationer. Det kan ofta vara enklast att utgå från ditt och din omgivnings intressen. Oavsett vad du, din familj eller vännerna väljer att göra tillsammans är det betydelsefullt för dig, även om det bara blir en kort stund.

  • Tid tillsammans
  • Familjesituation
  • Separationer
  • Sociala medier

Fördjupning för skolsköterska

Tid tillsammans
Att spendera tid tillsammans stärker och utvecklar relationer. Utgå från elevens intressen och uppmuntra dem att spendera tid tillsammans med familj, vänner och andra personer. Stöd eleven till att vara i relationer där de utvecklas och mår bra.

Familjesituation

Elever kan växa upp och må bra i många olika familjeformer. Det är inte familjeformen som avgör om en elev får en bra uppväxt eller inte. I dag finns ofta en bild av att en familj ska bestå av en man och en kvinna som har barn tillsammans. Men det finns betydligt fler sätt att vara familj på än så, till exempel ombildade familjer, regnbågsfamiljer, familjer med en förälder eller familjer med fler föräldrar än två.

Tips till dig som skolsköterska:

Separationer

Alla skilsmässor och separationer är olika. En del separerar efter en längre tid av svårigheter och konflikter. Andra har haft det bra tills något plötsligt händer. Vissa separationer går snabbt, andra drar ut på tiden. Elevers sätt att reagera och visa känslor varierar med ålder och personlighet. Det finns många sätt att reagera på. Elever kan exempelvis:

  • få besvär med mat och sömn
  • bli klängiga och behöva mycket närhet, som om de vore yngre än vad de är
  • bli arga
  • vilja vara ifred från familjen
  • dra sig undan
  • bli nedstämda eller bråkiga och stökiga

Tips till dig som skolsköterska

Sociala medier

Samma lagar som gäller i samhället i övrigt gäller på nätet. Ingen får kränka eller diskriminera någon annan. Om någon elev blir illa behandlad på nätet är det viktigt att tänka på att det kan handla om lagbrott, som olaga hot, diskriminering eller något annat.

Sociala medier innebär att elever kan kommunicera, konsumera, producera innehåll, kommentera och betygsätta innehåll, hitta andra att diskutera med, be om hjälp och hjälpa andra. Sociala medier blir också en arena där elever bygger en bild av sig själva, samt skapar och upplever sociala gemenskaper i vardagslivet. Det är därför viktigt att inte betrakta livet på nätet som åtskilt från ”det verkliga livet”.

Tips och råd om sociala medier:

Barn som anhörig

I Sverige är det lagstiftat att elever har rätt till information, råd och stöd då en förälder eller annan anhörig drabbas av allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom, missbruksproblematik eller avlider. Du som skolsköterska bedömer om kontakt ska tas med en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP, eller vårdcentral.

Tips till dig som skolsköterska:

Våld i nära relationer

I Sverige är allt våld mot barn förbjudet sedan 1979. Enligt föräldrabalken ska barn ”behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling”. Elever som bevittnar våld eller andra övergrepp är ofta i samma behov av stöd som elever som själva utsätts för brott.

Vart kan jag som skolsköterska vända mig?
Du som skolsköterska kan vid behov hänvisa elever till ungdomsmottagning, barn- och ungdomshälsan. All personal är skyldig att anmäla vid misstanke av våld till socialtjänst.

För mer information om en person blivit utsatt för våld eller hot om våld, 1177.se