Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Psykisk hälsa i balans


Våga berätta hur du mår

Psykisk hälsa handlar bland annat om att uppleva sin tillvaro som meningsfull och att ha förmåga att hantera livets vanliga med- och motgångar.

 • Psykisk hälsa
 • Styrkor
 • Egenmakt - empowerment
 • Ensamhet

Fördjupning för skolsköterska

Psykisk hälsa

Du som skolsköterska spelar en viktig roll i arbetet med att stärka de faktorer som främjar hälsa. Särskilt viktigt när en elevs psykiska hälsa är i obalans. Att ge elever kunskap om hur de själva kan påverka sin hälsa och välmående är avgörande. Elever behöver vuxnas vägledning och gränssättning, ibland räcker det att få prata med någon eleven har förtroende för.

Styrkor

Elever med god självkänsla litar på sin egen förmåga, vågar misslyckas, ber om hjälp, anser sig likvärdiga med andra och känner att de kan påverka sin situation. För att elever ska få en känsla av kontroll är det viktigt att bli sedd och uppskattad, att elever får ett respektfullt bemötande, kärlek, och att klara av saker samtidigt som elever får en förståelse för varför det går bra eller inte går bra.

Tips till dig som skolsköterska är att ge eleverna strategier för att hantera de krav som ställs på dem i skolan idag. Träna eleverna i att förstå och sätta ord på sina egna och andras känslor. Att fånga tidiga tecken på utanförskap, sen ankomst, stor eller ogiltig skolfrånvaro är av stor betydelse för att arbeta mot tidiga misslyckanden i skolan.

Växa och må bra, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), (http://www.nsph.se/vaxa-och-ma-bra/ )

Självkänsla, BRIS.se (https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/barnet-och-familjen/sjalvkansla/ )

Egenmakt - Empowerment
Delaktighet och lärande utgör grunden för att eleven ska kunna fullfölja sin skolgång utan misslyckanden. Elevens möjligheter att känna delaktighet och gemenskap har samband med insatser som görs för att stödja elevens lärande.

Tips dig som skolsköterska:

 • Utgå från det som fungerar bra hos eleven
 • Lägg stor vikt vid att stärka självkänsla och självförtroende hos eleven
 • Hjälp eleven att sätta upp positiva mål
 • Låt eleven fokusera på situationer som fungerar bra, vilket kan frigöra positiva förändringskrafter hos eleven
 • Ta utgångspunkt i vad elev kan, snarare än vad hen inte kan
 • Arbeta med likabehandlingsplaner
 • Relationsarbete

FMS Elevprofil ett verktyg i skolans hälsoarbete, Elevhälsan.se (http://www.elevhalsan.se/artiklar/fms-elevprofil-ett-verktyg-i-skolans_2770.htm )

Ensamhet

De flesta elever kan tycka att det är skönt att få vara ensamma ibland. Att ha egen tid, till exempel för att vila, fundera och att göra saker en tycker om. Det är ett sätt att ta hand om sig själv. Hur mycket en elev trivs med att vara ensam är väldigt olika från person till person.

När ensamheten inte är självvald kan det utgöra ett problem. Även om eleven är omgiven av människor, men då eleven känner att man inte passar in eller att ingen förstår en. Om en elev behöver stöd vid ensamhet kan kontakt tas med skolkurator eller en kurator och psykolog på barn-och ungdomshälsan.

Tips till föräldrar:

Öka hälsokunskapen hos elever

Ge elever kunskap om kroppslig och psykosocial hälsa. Skolsköterka kan samverka med lärare kring undervisningen av hälsorelaterade ämnen, t.ex. psykisk hälsa, sex- och samlevnad, värderingsövningar med mera.

Värdegrundsarbete

Skolsköterska kan bidra till att planera och genomföra värdegrundsarbete, t.ex. genom att hålla samtalsgrupper.

Organiserade rastaktiviteter

Tillsammans med annan personal kan du som skolsköterska planera och leda organiserade rastaktiviteter (t.ex. för att öka fysisk aktivitet och främja inkludering och god gruppdynamik).

Främja självkänsla och självförtroende

Skolan ska enligt läroplanen stärka elevens tillit till den egna förmågan. Självstärkande övningar (t.ex. genom träning i att blir sedd och uppmärksammad i grupp, samarbets- och trygghetsskapande övningar) och ett uppmuntrande förhållningssätt kan bidra till att öka elevernas självkänsla och personliga utveckling. 

Främja skolnärvaro

Att delta i skolan ger ett socialt sammanhang, ger struktur i vardagen och är för de flesta elever det bästa sättet att ta del av skolans kunskapsinnehåll. Forskning visar att det finns ett samband mellan att klara skolan och psykisk hälsa på kort och lång sikt.

Dansa utan krav!
Är en forskningsbaserad insats inom konceptet Dans för hälsa för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos tonårstjejer, 13-19 år. Målgruppen är tjejer som känner igen sig i symptom såsom stress, nedstämdhet, ont i magen, dålig sömn, huvudvärk, trötthet, värk i nacke/axlar och som besöker elevhälsan eller annan samtalskontakt.

Dans utan krav innebär att tjejer får delta i dansgrupp där deltagarna får prova på jazz, modernt, afro, funk med mera där fokus ligger på rörelseglädje, gemenskap och kravlöshet och inte på prestation.

För mer information kontakta: Ida-Klara Johansson, Dansinstruktör/projektledare. Sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län. E-post: ida-klara.johansson@rjl.se Mobil: 0705- 905 605

Möjliga samverkansparter för dig som skolsköterska:

 • Elevhälsoteam
 • Barn- och ungdomshälsan, information om remiss till Barn- och ungdomshälsan, rjl.se
 • BUP
 • Socialtjänst
 • Ungdomsmottagning

Tips till dig som skolsköterska på mer fördjupning: