Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Digital plattform för symtombedömning, hänvisning och chatt

Våren 2022 införs en ny digital plattform för symtombedömning, hänvisning och chatt att införas inom Region Jönköpings län. Här finns samlad information om tjänsten och införandet.

Vad är första linjens digitala vård?

Första linjens digitala vård är namnet på ett nationellt program med ett antal utvecklingsprojekt som är en del av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom god och nära vård. Målet är att förbättra tillgängligheten till första linjens vård och att använda resurserna mer effektivt. Det innebär att invånaren snabbt ska kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få egenvårdsråd eller lotsas fram till ett digitalt alternativt fysiskt vårdbesök.

Införandet av plattformen för symtombedömning, hänvisning och chatt är en del av programmet som drivs av Inera. Införandet sker i samverkan med Region Kalmar län och Region Östergötland.

Vad innebär den nya plattformen?

Den nya tjänsten innebär att invånaren ges möjlighet att fylla i sina symtom digitalt för att sedan automatiskt bli lotsad vidare till rätt vårdnivå. Detta gäller oavsett om invånaren går in via 1177.se, vårdcentralens kontaktsida/webbplats, ringer vårdgivaren eller går in via en regional app. Den nya tjänsten innehåller även en möjlighet till chatt med vårdpersonal.

I bilden nedan beskrivs hur det kan gå till:

symptombed_hanvisn_chatt.png (1031×523)

Så här kan det gå till:

Steg 1: Invånaren loggar in i plattformen med hjälp av BankID eller Freja eID.

Steg 2: Patienten besvarar ett antal frågor som rör sökorsak, uppskattad hälsa med mera via ett digitalt formulär. Det går också att bifoga en bild som förtydligar sökorsaken, om invånaren önskar detta. Härefter sker en automatisk triagering via en triageringsbot, där invånarens aktuella sjukhistoria ligger till grund för vart invånaren dirigeras.

Steg 3: Hänvisningen kan leda invånaren till egenvårdsråd eller till en chatt bemannad med sjukvårdspersonal. Invånaren kan alltid välja att gå från egenvårdsråd till chatten. Vid akuta och livshotande tillstånd ombeds invånaren att omgående lämna plattformen för att söka akut vård.

Standardplattformen är förberedd för möjligheter att integrera framtida stödtjänster. 

 

Länk till film som beskriver den nya plattformen: 

https://youtu.be/Sdivk4rpkMo

Vad ska tjänsten bidra till?

...för patienter och invånare

 • Förbättrad tillgänglighet till första linjens vård.
 • Patienten beskriver själv sina symtom och förväntningar digitalt.
 • Patienten behöver inte beskriva sina symtom flera gånger.
 • Symtombeskrivningen kan förtydligas med bilder och mätdata.
 • Möjlighet att chatta med vårdpersonal.
 • En mer sömlös kontakt med vården, exempelvis vid hänvisning från 1177 Vårdguiden på telefon till vårdcentralen.
 • Patienten kan vid behov själv välja tid för kontakt/besök.
 • En standardiserad och kvalitetssäkrad bedömning.

... för våra verksamheter

 • En effektivare användning av våra resurser.
 • Bättre förberedda besök till rätt vårdnivå.
 • Lättare att hjälpa patienter med störst behov först.
 • Enighet i bedömning av patientens symtom, vilken yrkesgrupp som är bäst lämpad, vilken besöksform och vilken brådskegrad.
 • Patientens symtombeskrivning (inklusive ev. bifogade bilder och mätvärden) och förväntningar är tillgängliga inför en första kontakt via chatt.
 • Flera ärenden kan hanteras parallellt, där användandet av färdiga texter (frasmallar) underlättar hanteringen.
 • Öppna och förberedda webbtidböcker möjliggör en tidsbesparing när medarbetare slipper boka in, omboka eller avboka en invånare.

Tidplan

Den nationella upphandlingen av ny digital plattform pågår under hösten 2021 och förväntas vara klar i november 2021. Parallellt med detta genomförs dialoger med alla berörda verksamheter om förändrat arbetssätt och förberedelser inför införandet.

Frågor och svar

 • Varför införs den nya plattformen?

Vi inför den nya plattformen för att förbättra tillgängligheten till första linjens vård och erbjuda nya sätt att kontakta oss. Med den nya plattformen kan vi använda vårdens resurser på ett bättre sätt och på sikt hjälpa fler. Den nya plattformen är också ett sätt att göra vården mer tillgänglig och jämlik, oberoende av var i länet man bor. Invånarna kan kontakta vården när och var det bäst passar dem. Vi frigör även mer tid till fysiska besök.

Införandet av den nya plattformen är en viktig del av överenskommelsen mellan regeringen och SKR om att erbjuda en god och nära vård.

 • Vilka verksamheter berörs?

Tjänsten ska införas inom samtliga vård- och hälsocentraler (regiondrivna och privata), 1177 Vårdguiden på telefon, rehab, jourcentraler och Digitala vårdcentralen.

Målsättningen är att plattformen på sikt ska användas av alla mottagningar inom öppenvården, för en sömlös kontakt och smidigare hänvisning mellan olika vårdgivare i vårdkedjan.

 • Vad innehåller den nya plattformen?

Plattformen kommer att innehålla följande delar:

Invånarens symtombeskrivning:
Invånaren loggar in i plattformen med hjälp av BankID eller Freja eID och besvarar ett antal frågor som rör sökorsak, uppskattad hälsa med mera via ett digitalt formulär. Det går också att bifoga en bild som förtydligar sökorsaken.

Automatisk bedömning:
Härefter sker en automatisk triagering via en triageringsbot, där invånarens aktuella sjukhistoria ligger till grund för vart hen hänvisas.

Hänvisning och chatt:
Hänvisningen kan leda invånaren till egenvårdsråd eller till en chatt bemannad med sjukvårdspersonal. Invånaren kan alltid välja att gå från egenvårdsråd till chatten. Det kan också bli aktuellt med ett videomöte med vårdpersonal eller bokning av ett fysiskt besök.

Vid akuta och livshotande tillstånd ombeds invånaren att omgående lämna plattformen för att söka akut vård.

Det kommer att finnas möjligheter att göra framtida integrationer med andra stödtjänster längre fram.

 

 • Hur når man plattformen?

Den nya plattformen kommer att vara tillgänglig oavsett om invånaren går in via 1177.se, vårdcentralens kontaktsida/webbplats, ringer vårdgivaren eller går in via en regional app.

 

 • När ska den nya plattformen införas?

Planen är att den nya plattformen ska tas i drift med start under våren 2022 enligt särskilt turordningsschema. Innan dess ska en leverantör upphandlas och utbildning av personal genomföras.

 

 • Kommer plattformen att ersätta någon vård som ges idag?

Nej, den är ett komplement till dagens vårdutbud. Förhoppningen är att den avlastar telefonrådgivningen och ger mer tid för fysiska besök för de som behöver.

 

 • Kommer plattformen att ersätta 1177 Vårdguiden på telefon eller 1177.se?

Nej, 1177 Vårdguiden på telefon kommer fortfarande att finnas kvar. Det är viktigt att erbjuda telefon som ingång för invånare som har det behovet. Däremot får den som ringer 1177 ett alternativ att logga in sig i plattformen, för att påbörja sitt ärende digitalt.

1177.se kommer fortfarande att finnas kvar och även här kommer möjligheten finnas att logga in sig i den nya plattformen för att påbörja sitt ärende.

 

 • Vilken plattform blir det?

Det vet vi inte ännu. Upphandlingen av ny digital plattform pågår under hösten 2021 och förväntas vara klar i november.

 

 • Ingår den här satsningen i en nationell plan?

Ja, upphandlingen av den nya plattformen sköts av Inera och de regioner som vill har möjlighet att ansluta sig via ramavtal. Målet är en så likvärdig och jämlik vård som möjligt oavsett vilken region man tillhör. Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Östergötland, Region Kalmar län, Region Jönköpings län) planerar för att gå in i plattformen i ett tidigt skede, vilket sker tidigast med start i mars 2022.

 

 • Hur ser tågordningen ut?

Varje region har en egen projektorganisation som ansvarar för att planera införandet i sin region. Så snart vi har en färdig plan för Region Jönköping, kommer den att presenteras här på sidan.

 

 • Vad blir nyttorna/fördelarna för invånaren?

- Förbättrad tillgänglighet till vården.
- Slippa sitta i telefonkö.
- Invånaren beskriver själv sina symtom och förväntningar digitalt.
- Invånaren behöver inte beskriva sina symtom flera gånger.
- Symtombeskrivningen kan förtydligas med bilder.
- Möjlighet att chatta med vårdpersonal.
- En mer sömlös kontakt med vården, d.v.s. att hänvisning kan ske smidigt mellan olika vårdgivare, exempelvis från 1177 Vårdguiden på telefon till vårdcentralen.
- Invånaren kan vid behov själv välja tid för kontakt/besök.

 • Vad blir nyttorna/fördelarna för vårdpersonalen?

- Lättare att hjälpa invånare med störst behov först.
- Bättre förberedda besök till rätt vårdnivå.
- En bättre användning av våra resurser.
- Enighet i bedömning av invånarens symtom, vilken yrkesgrupp som är bäst lämpad, vilken besöksform och vilken brådskegrad.
- Invånarens symtombeskrivning (inklusive ev. bifogade bilder) och förväntningar är tillgängliga inför en första kontakt via chatt.
- Flera ärenden kan hanteras parallellt, där användandet av färdiga texter (frasmallar) underlättar hanteringen.
- Öppna och förberedda webbtidböcker möjliggör en tidsbesparing när medarbetare slipper boka in, omboka eller avboka en invånare.

 

 • Kommer vi att kunna behandla fler?

Förhoppningen är att många enklare tillstånd kan lösas med automatisk hänvisning till egenvårdsråd och självservicefunktioner. Satsningen på den nya plattformen kommer att frigöra tid för fysiska besök. Ledorden är: Digitalt när du kan, fysiskt när du behöver.

 

 • Vem är tjänsten till för?

Tjänsten är tillgänglig för alla. Det krävs bara ett BankID eller Freja eID för att kunna logga in.

 

 • Kommer plattformen att fungera som de privata digitala vårdgivartjänster som finns på marknaden idag?

Till viss del, ja. Patientvyn kommer att vara snarlik, men vårdgivarvyn blir en helt annan då våra krav till stor del handlar om att utveckla funktioner för att underlätta för vårdgivarnas arbete och att underlätta samverkan mellan flera vårdgivare. Vi kommer också att ha helt andra möjligheter att sortera ärenden till alla de kompetenser vi har i vår öppenvård. Det är något som nätläkarna saknar.

 

 • Vad får vi för stöd inför och vid införandet?

Det kommer att finnas ett omfattande stöd inför och vid införandet. En regional projektgrupp bistår med projektledning, förändringsledning, kommunikation, IT-support, förvaltning och support till medarbetare. Inom varje verksamhet kommer det även att utses en lokal införandegrupp. Den leverantör som upphandlas kommer att bidra med utbildningsmaterial och support under införandet.

På den här sidan samlar vi aktuell information, frågor och svar samt lägger upp presentationsmaterial och tidplaner.

 • Vem kan jag vända mig till för mer information?

Vänd dig i första hand till din verksamhetschef för verksamhetsrelaterade frågor.
För frågor om projektet är du välkommen att kontakta regional projektledare, Sanna Davidsson.

 

Kontakt

Projektledare Region Jönköpings län
Sanna Davidsson
sanna.davidsson@rjl.se

Projektledare Sydöstra sjukvårdsregionen
Emma Stockman
emma.stockman@regionostergotland.se

Mer information

Invånarens symtombedömning och hänvisning, Inera