Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Rehabiliteringsguide för cancervården - prototyp

Detta är en prototyp under konstruktion.

Stöd för handläggning av besvärande eller mycket besvärande problem utifrån patientens egen hälsoskattning. Mindre problem hanteras av patienten själv med stöd av kontaktsjuksköterska.

Andning

Andnöd

  • Icke-farmakologiska metoder utprovade i samråd med fysioterapeut och arbetsterapeut bör alltid rekommenderas
  • Omvårdnadsåtgärder är av största värde för att lindra andnöd
  • Syrgas är inte effektivare mot andnöd än placebo (+)
  • Om kausal behandling mot andnöd inte är möjlig, eller ger otillräcklig effekt, bör morfin användas i symtomlindrande syfte. (++)
  • Bensodiazepiner kan reducera patientens ångest, men har inte specifik effekt på andnöd

Arbetsterapeut

  • Hjälpmedel
  • Ergonomi/energibesparande arbetssätt

Fysioterapeut

  • Andnödssänkande åtgärder
  • Andningsgymnastik
  • Hosttekniker
  • Hoststöd
  • Inhalationsteknik

Logoped

  • Bedömning av tal- och kommunikationssvårigheter eller röstbesvär, ex plötslig heshet, svårigheter att göra sig förstådd eller förstå
  • Råd och behandling vid tal-, röst- eller kommunikationssvårigheter
  • Utprovning av kommunikationshjälpmedel, ex röstförstärkare

Smärta

  • Patienter med cancer bör i varje kontakt med sjukvården bedömas utifrån sin berättelse med avseende på smärta. Efter analys erbjuds behandling vars syfte är att lindra och förebygga smärta. Utvidgat validerat bedömningshjälpmedel bör användas frikostigt och alltid när patienten anger smärta VAS/NRS > 4.
  • Val av icke-farmakologisk och farmakologisk behandling ska göras i samråd mellan patient och vårdteam med fortlöpande värdering av effekt och biverkningar, ex kan kontakt med fysioterapeut för bedömning och eventuellt behandling vara aktuellt.
  • Verksamhetschefen bör fastställa rutiner för konsultation och samarbete med smärtenhet när patientens behov är avancerade eller mycket avancerade.
  • Vid behandling med cytostatika bör patienten informeras om risken för neuropati. Fysisk aktivitet under behandlingen bör rekommenderas (+). Utvecklas smärtor bör läkemedelsbehandling prövas (+).
  • Vid eventuell psykologisk behandling ligger fokus normalt på att öka funktionsförmåga, inte lindra smärta.

Arbetsterapeut

  • Hjälpmedel
  • Ergonomi/Energibesparande arbetssätt

Fysioterapeut

  • TENS
  • Akupunktur
  • Träning
  • Hjälpmedel
  • Kunskap i smärthantering
  • Ergonomi

Psykolog

  • Bedömning
  • Psykologisk behandling

Trötthet

Uteslut medicinska orsaker som ex depression, lågt blodtryck, kost och sömn

Fatigue

  • Regelbunden fysisk aktivitet som succesivt utifrån individens förmåga (+)
  • Stöd i att balansera aktiviteter mot varandra för att orka med vardagen – kurser i hantering av fatigue finns i Jönköping
  • Det saknas tillräcklig evidens för att rekommendera centralstimulerande läkemedel som symtomlindring (-)

Arbetsterapeut

Dietist

Energi- och proteinrik kost vid malnutrition

Fysioterapeut

  • Råd kring fysisk träning med positiv inverkan på trötthet
  • Avspänning
  • Avslappning

Psykolog

Bedömning av orsaker till tröttheten