Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Prototyp Utvecklingsområden inom cancervården

Observera att den här sidan används som underlag för att testa hur information om utvecklingen av cancervården respektive kliniska kunskapsstöd ska struktureras och göras tillgängliga.

I Region Jönköpings län pågår utvecklingsarbeten inom området cancersjukdomar. Till exempel:

 • Generisk modell för processorientering i cancervården
  • Gynekologisk cancer (länk till samarbetsrum)
  • Lungcancer (länk till samarbetsrum)
  • Prostatacancer (länk till samarbetsrum)
  • Tjock- och ändtarmscancer (länk till samarbetsrum)

 • Införande av digital version av digital Min vårdplan cancer
 • Införande av strukturerad behovsbedömning - t.ex. "Hälsoskattning för cancerrehabilitering"
 • Bäckenrehabilitering - kartläggning

Utvecklingsområden 

 

Min vårdplan cancer

Information om utbildning om Stöd och Behandlingsplattformen – för blivande behandlare i Min Vårdplan Cancer.

Utbildning genomförs med egenstudie med hjälp av filmer och digitala tillfällen så kallade dialogmöten. Upplägget utförs som en del i det gemensamma införandet av nationell Min vårdplan cancer i sydöstra sjukvårdsregionen. (1.4)

Förutsättningar

För att arbeta med Min vårdplan cancer på plattformen Stöd och behandling krävs behörighet, det finns olika:

 • Behandlare – behöver även ha rollerna invånaradmin och dataadmin för att kunna överlämna moment, ta emot överlämnade moment och gallra. 
 • Behörighetsadministratör - ger behörighet till driftsmiljön.
 • Vårdgivaradministratören - ger behörighet till övningsmiljön för personal.

Genomförande 

 1. Se film 1 (avsätt 40 min) Grundinformation kring länk: Grundutbildning - Min vårdplan cancer - SÖSR (vimeo.com) 
 2. Se film 2 (5:22 min) nationell utbildningsfilm från Cancercentrum, länk:
  https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/stod-for-inforande/
 3. Se film 3 (avsätt 1h 10 min) länk: Utbildning - Min vårdplan cancer (vimeo.com).
 4. Träna – gärna två och två tillsammans med kollega - i övningsmiljön med övningsuppgifter som förmedlas via införandestödjare i respektive region (mailutskick med utbildningsupplägg - avsätt 60 min). Du som är anställd i Region Jönköpings län kan komma åt utbildningsmiljö vi länken till intranätet (gamla versionen): Utbildning Stöd och Behandling, Region Jönköpings län (rjl.se)  
  Ta med er frågor till nästa tillfälle (punkt 5)
 5. Dialogmöte efter genomförda självstudie, gemensamt i SÖSR (60 min) 
  - film 1, film 2, film 3 ska ha genomförts inför tillfället
  Tillfället vänder sig till personer som arbetar med eller kommer att arbeta med Min vårdplan cancer i Stöd och behandling. Syftet är att fånga upp frågor, stödja och öka tryggheten för användare i systemet. 
  Rekommendation till användare - delta vid minst ett tillfälle.
  (Återkommande tillfällen erbjuds.)  
 6. Införandemöte 1 regionvis (tidssättning i egen region)
 7. Införandemöte 2 regionvis (tidssättning i egen region)
 8. Halvårsuppföljning/Årsuppföljning samt kontakt med support vid behov.

Support

Vänd dig i första hand till

 1. Lokal support
 2. Regional support
 3. Nationell support - alla dagar kl 06:00 - 22:00, telefon 0771 - 25 10 10 eller via formulär.  

Länkar material/information till invånare

- sida 1177.se Min vårdplan cancer (Tillägg Region Jönköpings län)

- förslag till informationskort som kan lämnas till patient, kan beställas av kontrostryck - (Textförslag som kan kopieras och klistras in i beställning till kontorstryck, begränsad behörighet Region Jönköpings län)

- broschyr, cancercnetrum.se  Kan skrivas ut (eller göra beställning på kontorstryck) OBS - uppdateras i april 2021. 

Länkar till information för behandlare

Lathund för behandlare (Worddokument) (cancercentrum.se)

Ineras manual för behandlare

Ineras manual för behörighetsadministratör, invånaradministratör och dataadministratör

Talarmanus – begränsad behörighet till Region Jönköpings län

Generisk modell för processorientering

I Region Jönköpings län arbetar vi för en sammanhållen, personcentrerad cancervård med hög kvalitet. Arbetet med cancerprocessen bygger på metoden för personcentrerad processkartläggning. Det finns en processgrupp som består av processledare och representanter från patientens hela vårdkedja vilket  underlättar kommunikation och en hög grad av samverkan/samordning och samarbete för en god koordinerillsang av vårdförloppet tillsammans med patient/närstående. 

Grundläggande för arbetet är att eftersträva den vision Regionalt cancercentrm (RCC)  Sydöst tagit fram. Detta innebär att arbeta för att färre invånare i sjukvårdsområdet ska insjukna i cancer, fler ska överleva och leva längre med bibehållen livskvalitet - målbilden utgår från:  "Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det." 

Regionsjukvårdsledningen har formulerat sex löften att eftersträva: 

 1. Få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp)
 2. Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice
 3. Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan
 4. Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort 
 5. Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
 6. Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

Det personcentrerade vårdförloppet är fördelat i sju områden, vart och ett beskrivs nedan. 

Förebyggande

Förebyggande folkhälsoarbete för att undvika cancer. Identifiera specifikt preventivt arbete utifrån respektive process.

Behov uppstår 

Kontakt

Tidig upptäckt på vårdcentral eller mottagning

 • Start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) se FAKTA-dokument och respektive SVF i kunskapsbanken (RCC).
 • Identifiera behov av rehabilitering och starta rehabiliteringsinsatser tidigt.

Utredning

Utredning enligt SVF. Arbeta för att få till en för patienten sammanhållen process. Patientens kontaktsjuksköterska håller ihop förloppet med gott samarbete mellan de olika vårdinstanserna.

 • En plan för utredning och riktlinjer tas fram och förankras i verksamheten.
  • ​Säkerställ förutsättningarna för att patienten kan få en tid i handen för nästa steg, exempelvis tid för undersökningar, diagnosbesked, start av behandling. 
  • En tidsplan utifrån SVF- ledtiderna i förloppet används för varje individuell utredning.
  • Rutin för aktiv överlämning till nästa steg
 • Patientkontrakt med plan för utredningen och överenskommelse tillsammans med patienten påbörjas i början av utredningen. och dokumenteras i patientkontraktet, följs upp fortlöpande.
  • dokumentera i Cancereröversikten under sökord överenskommelse???
  • Patientkontraktet kopieras över till  Min vårdplan, papper eller digital.
 • Hälsoskattning påbörjas tidigt i utredningen. Viss variation förekommer utifrån förlopp....görs i samband med nybesök, inför behandling och fortlöpande med jämna intervall utifrån cancerprocess.
  • Vid identifierat rehabiliteringsbehov sätts stöd in med hjälp av regionens rehabguid (Länk).

Beslut om åtgärd

I enlighet med nationella vårdpgorgram genomförs en multidisciplinär konferens (MDK). Som stöd för detta finns sjukvårdsregionala riktlinjer.

Behandling

 • Plan för behandling
 • Patientkontrakt med planeringen av behandling och överenskommelse tillsammans med patienten.
 • Säkerställ förutsättningarna för att patienten kan få en tid i handen för nästa steg.
 • Rutin för aktiv överlämning till nästa steg
 • Innan start av behandling sker en hälsoskattning och uppföljning av ev.startad rehabiliteringsplan.

Uppföljning av vårdförlopp

Det behöver finnas en tydlig plan för hur uppföljning och ev överlämning till annan vårdgivare beroende av cancerprocess. Den ska var väl dokumenterad och känd av patienten.

cancerrehabilitering....

Palliativ vård

Identifiera när i processen palliativ vård initieras. vilka kontaktvägar? Hur sker kontakt med SSIH/PV?

Strukturerad behovsbedömning

Text...

Tid i handen

 • Tid i handen till nästa steg - utvecklingsarbete i samverkan - kräver överenskommelser i samverkan

Kontaktperson 

Bäckenrehabilitering

En kartläggning är genomförd, fortsatt arbete pausat i väntan på att RCC i samverkan gör ett nationellt omtag parallellt med att RCC Sydöst planerar följa upp det arbete som initerades under 20187/2018? 

Arbetsflöde för nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp

FÖRSLAG PÅ ARBETSGÅNG

Uppdatering

Uppdatering av nationella beskrivningar av SVF sker via initiering av SKR. RCC skickar.... Remissrunda... Godkända uppdateringar kommuniceras... programområdet för cancersjukdomar kontaktar under pågående remissrunda, för tidig kännedom och genomgång av förändringar:   

 • aktuell processledare - mailadress
 • vårdens e-tjänster (Cosmic, BOS/ROS, Diver) - mailadress
 • faktakoordinator 
 • v.b. kommunikatör

Tillsammans går ovanstående resurser igenom uppdateringar i förloppet. Ev. åtgärder identidieras och ansvar fördelas. Avstämning sker inför att förändringar slår igenom. 

Uppföljning

FÖRSLAG PÅ ARBETSGÅNG

Följsamhet till rekommenderade arbetssätt och överenskommelser genom egenkontroller.... Respektive verksamhet har ansvar för att överenskommelser följs. 

Avvikelser - Synergi... - hur arbetar vi vidare med detta?

Korrigering av felregistrering - mailas till Folkhälsa och sjukvård - funktionsbrevlåda sjukvardens.itstod@rjl.se  och ange text och uppgifter nedan:

"Mottagare Johan Assarsson samt Pernilla Nilsson. 

 • Ange aktuellt SVF:
 • SVF-ID på
  (högerklicka, välj Översikt – ID finns där):
 • Ange orsak till borttagning:
 • Kontaktperson, ange namn och klinik:
 • Kontaktperson, ange mailadress:

Resultatuppföljning... vårdförlopp... processdialog ?? per år...nuläge, genomförda förändringar, omvärldsbevakning, plan för nästa period och ev. utmaningar. - att utveckla ytterligare. 

Export av data till nationell databas

Den 20:e innevarande månad skickas data som registrerats till och med den siste föregående månad till nationell databas för väntetider i vården. Denna data persenteras på RCC.se/Statistik för standardiserade vårdförlopp.