Navigera till sidans huvudinnehåll

Prototyp stöd för handläggning av lungcancer i specialiserad vård

Observera att den här sidan endast används för att testa hur information om utvecklingen av cancervården respektive kliniska kunskapsstöd ska struktureras och göras tillgängliga.

Förebyggande insatser

Tobaksprevention och hälsofrämjande levnadsvanor.

Kontakt med vården

Tidig upptäckt i primärvård eller specialiserad vård.

Stöd för bedömning av misstanke:

Ledtid från röntgenremiss till svar: 7 dagar.

Utredning

Vid välgrundad misstanke om lungcancer utreds patienten enligt standardiserat vårdförlopp.

Utredningen i specialiserad vård startar med remissbedömning av ansvarig överläkare på dagsjukvården lungmedicin på Länssjukhuset Ryhov eller lungmottagningen på Höglandssjukhuset. I samband med remissbedömningen blir utredningsinriktningen kurativ eller palliativ.

Patientens kontaktsjuksköterska koordinerar utredningen, inhämtar svar, minimerar ledtider och har regelbunden kommunikation med patient och eventuella närstående. Om ansvaret för patienten flyttas till en annan verksamhet sker en överlämning till den nya kontaktsjuksköterskan och patienten informeras.

Vid avslutande utredningssamtal får patienten en tid till behandlingsstart.

Stöd för utredning:

 • Lungcancer, checklista för nybesök (kontaktsjuksköterska)
 • Lungcancer, checklista för utredning (läkare)
 • Multidisciplinär konferens (MDK)
 • Thoraxrond, checklista

Stöd för diagnostik:

 • Bronkoskopi utförs på Höglandssjukhuset eller Länssjukhuset Ryhov
  • Information till patient inför bronkoskopi
  • Förberedande checklista inför bronkoskopi och efterarbete
 • CT-styrd- eller ultraljudsleddpunktion
 • Endobronkiellt ultraljud (EBUS), Länssjukhuset Ryhov
 • Staging-EBUS, Universitetssjukhuset i Linköping

Stöd för rehabilitering:

Min vårdplan cancer aktualiseras med patienten i samband med diagnossamtalet.

 • Hälsoskattning för cancerrehabilitering
 • Min vårdplan cancer

Behandling

Överlämning till behandling sker via direktkontakt eller Cosmic Messenger i god tid före behandlingsstart.

Patienterna får läkemedels- och strålbehandling på Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Operationer utförs vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Läkare och sjuksköterska informerar patienten inför läkemedelsbehandling, introducerar Min vårdplan cancer och lägger in patientens uppgifter i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Stöd för behandling:

 • Cytostatika - antitumoral läkemedelsbehandling
 • Immunterapibiverkningar, checklista
 • Individuell patientöversikt, rutinbeskrivning
 • Min vårdplan, rutinbeskrivning
 • Lungcancer, checklista för behandling (svikt, komplikationer)
 • Strålbehandling?
 • Kirurgisk behandling?

Överlämning efter behandling sker via Cosmic Messenger och remiss till lungmottagningen på Länssjukhuset Ryhov eller lungmottagningen på Höglandssjukhuset.

Palliativ vård

Stöd för handläggning:

Uppföljning

Patienten följs upp inom X månader av…

Stöd för uppföljning:

 • Hälsoskattning för cancerrehabilitering
 • Lungcancer, rutiner för uppföljning

Kvalitetsuppföljning

 • Ledtider, Diverportalen
 • Resultat av behandling och IPÖ, INCA

Patientinformation

 • Bronkoskopi, 1177 Vårdguiden
 • Cytostatikabehandling, 1177 Vårdguiden
 • Hjälp att sluta röka, 1177 Vårdguiden
 • Lungcancer, 1177 Vårdguiden
 • Lungröntgen, 1177 Vårdguiden
 • Min vårdplan cancer, 1177 Vårdguiden
 • Strålbehandling, 1177 Vårdguiden

Relaterad information