Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Referenser och hänvisningar för vårdval


Detta är en sammanställning av konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter riktlinjer och andra styrande dokument och överenskommelser som regionen hänvisar till olika avtal enligt lag om valfrihetssystem för primärvård och specialiserad vård. Fler policydokument och riktlinjer nås via regionens intranät. All personal hos godkända vårdgivare inom vårdval i Jönköpings län har behörighet till intranätet.

Lagar, föreskrifter och förordningar

Lagar

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), riksdagen (nytt fönster)

Lag om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (2002:297), riksdagen (nytt fönster)

Lag om valfrihetssystem (2008:962), riksdagen (nytt fönster)

Marknadsföringslag (2008:486), riksdagen (nytt fönster)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Riksdagen (nytt fönster)

Patientdatalag (2008:355), Riksdagen (nytt fönster)

Patientlag (2014:821), riksdagen (nytt fönster)

Patientskadelag (1996:799), riksdagen (nytt fönster)

Patientsäkerhetsförordning (2010:1369), riksdagen (nytt fönster)

Patientsäkerhetslag (2010:659), riksdagen (nytt fönster)

Personuppgiftslag (1998:204), riksdagen (nytt fönster)

Tryckfrihetsförordningen (1949:105), riksdagen (nytt fönster)

Föreskrifter m.m.

Föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården (2007:23). Socialstyrelsen (nytt fönster)

Föreskrifter för katastrofmedicinsk beredskap (2013:22), Socialstyrelsen (nytt fönster)

Föreskrifter för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2011:9), Socialstyrelsen (nytt fönster)

Föreskrifter för användning av vårdplanering medicintekniska produkter (SOSFS 2008:1),  Socialstyrelsen (nytt fönster)

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (2004:11), Socialstyrelsen (nytt fönster)

Förordning (2010:349) om vårdgaranti, riksdagen (nytt fönster)

Klassificering och koder, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Lex Maria, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Policy, riktlinjer och styrande dokument

Allmänt kliniskt kunskapsstöd Fakta, (nytt fönster)

Arbetsterapiprogram och riktlinjer (nytt fönster)

Regionens budget och utvecklingsplaner (nytt fönster)

Fördelning av patienter som söker akut sjukvård (nytt fönster)

Hjälpmedel (nytt fönster)

Patientavgifter i vården (nytt fönster)

Pandemiplan (nytt fönster)

Program för hållbar utveckling – utifrån ett miljöperspektiv (nytt fönster)

Läkemedelshantering (nytt fönster)

Sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer (nytt fönster)

Säker vård – alla gånger (nytt fönster)

Vårdhygieniska riktlinjer (nytt fönster)

Vård av personer från andra länder (nytt fönster)

Överenskommelser m.m.

Barnkonventionen, Unicef (nytt fönster)

Strategi, handlingsplan och ramverk för nationell e-hälsa, Inera (nytt fönster)

Etikregler för vård och industri, SKL (nytt fönster)

Tillgängliga lokaler, Myndigheten för delaktighet (nytt fönster)